Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody izotopowe i chemia radiofarmaceutyków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3BF15
Kod Erasmus / ISCED: 13.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody izotopowe i chemia radiofarmaceutyków
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zadaniem wykładu jest zapoznanie studentów, mających wiedzę z podstaw fizyki, chemii i fizjologii, z metodami otrzymywania i zastosowaniami radiofarmaceutyków w diagnostyce i terapii medycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z otrzymywaniem izotopów diagnostycznych i terapeutycznych, syntezą i zastosowaniami radiofarmaceutyków, postawami technologii farmaceutycznych i zasadami wytwarzania form sterylnych.

Pełny opis:

1. Historia i ewolucja metod izotopowych. Otrzymywanie radioizotopów.

2. Emitery γ. Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT). Charakterystyka metody. Zastosowania. Przegląd i zastosowania podstawowych radiofarmaceutyków opartych na emiterach γ. (3h)

3. Emitery β. Tomografia emisji pozytonu (PET). Charakterystyka metody. Zastosowania. (3h)

4. Radiochemia C11. Przegląd i zastosowania podstawowych radiofarmaceutyków opartych na C11.

5. Radiochemia F18. Przegląd i zastosowania podstawowych radiofarmaceutyków opartych na F18.

6. Radiochemia O15. Izotopy długożyciowe.

7. Radiofarmaceutyki terapeutyczne

8. Podstawy technologii farmaceutycznych. Projektowanie radiofarmaceutyków. Wytwarzanie radiofarmaceutyków.

9. Wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania

10. Kontrola jakości, metody badań analitycznych i strukturalnych

11. Regulacje prawne związane z wytwarzaniem, dystrybucją i stosowaniem radiofarmaceutyków.

Literatura:

- M.Waligórski, J.Lesiak, w Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, PWN, Warszawa (2000);

- Welch M, Handbook of Radiopharmaceuticals: Radiochemistry and Applications, Wiley, 2005

Materiały dostępne w dziale Publikacje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej:

- Planning a Clinical PET Centre, IAEA Human Health Series vol.11, IAEA 2010

- Cyclotron Produced Radionuclides: Guidelines for Setting Up a Facility Details, IAEA Technical Reports Series No. 471, IAEA 2009;

- Strategies for Clinical Implementation and Quality Management of PET Tracers, IAEA 2009;

Materiały wykładowcy

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student zna najważniejsze pojęcia związane z wytwarzaniem i stosowaniem radiofarmaceutyków,

- zna mechanizmy działania radiofarmaceutyków oraz procesy, którym ulegają w organizmie,

- zna poszczególne etapy wytwarzania i stosowania radiofarmaceutyków dla diagnostyki i terapii medycznej

Umiejętności

- Znajomość i umiejętność wykorzystania podstaw chemii radiofarmaceutyków w fizyce medycznej,

- Znajomość zasad wytwarzania i kontroli jakości krótkich serii produktów farmaceutycznych do iniekcji,

- Umiejętność współpracy z radiochemikami i personelem diagnostycznym.

Postawy

- ocenia znaczenie podejścia interdyscyplinarnego w zastosowaniach technicznych i medycznych

- docenia znaczenie wiedzy i umiejętności radiochemika współpracującego w zespole klinicznym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy sprawdza znajomość i zrozumienie podstawowych zagadnień związanych z wytwarzaniem i stosowaniem radiofarmaceutyków. W uzasadnionych przypadkach student zdaje egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kilian
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kilian
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)