Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia komputerowe dla fizyki jądrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-4FM15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia komputerowe dla fizyki jądrowej
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM, II stopień; Fizyka medyczna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową znajomość języka programowania C++ (w tym klas) oraz obsługi Linuxa. Potrzebna jest podstawowa wiedza z zakresu oddziaływania cząstek z materią, a do symulatora Pluto - wstępne wiadomości o kinematyce relatywistycznej i o hadronach.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie kilku podstawowych narzędzi komputerowo-programistycznych używanych w doświadczalnej fizyce jądrowej bądź, szerzej, w analizie danych fizycznych: program Srim/Trim, środowisko do analizy danych ROOT i symulator kinematyki cząstek Pluto.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają w praktyczny sposób kilka narzędzi komputerowych przydatnych w pracy doświadczalnego fizyka jądrowego i, szerzej, analityka danych fizycznych.

1. Program Srim (i jego symulacyjna wersja Trim) do modelowania przechodzenia cząstek przez materię (strata energii, straggling)

2. Cernowskie środowisko programistyczne ROOT do analizy danych fizycznych. Omówimy m.in.:

- klasy podstawowe, m.in. TCanvas, TH1, TH2, TF1, TMath, TRandom3, TVector3, TLorentzVector, TGraph, TGraphErrors

- Dopasowywanie funkcji do histogramu oraz TGraphErrors

- TFile: obsługa plików

- TTree: drzewo jako baza danych doświadczalnych

- Listy: TObjArray, TClonesArray, TOrdCollection

- Własne obiekty dziedziczące po TObject

- Kompilacja kodu C++ z klasami ROOT'a.

3. ROOT'owski pakiet TSpectrum do analizy widm z maksimami (peakami).

4. Pakiet Pluto do symulacji kinematyki hadronów i leptonów, uwzględniający ich rozpady.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni umieć:

1. wyznaczyć przewidywaną stratę energii jonów po przejściu przez absorbent(y)

2. dokonać w ramach środowiska ROOT prostej analizy danych z eksperymentu oraz zaimplementować strukturę własnych danych

3. wysymulować w środowisku Pluto rozkład populacji w przestrzeni fazowej cząstek i ich produktów rozpadu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie projektu uzgodnionego z koordynatorem. Jeśli student jest związany z grupą badawczą, mile widziane będą takie projekty, które będą użyteczne do badań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)