Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wizualizacja danych w systemie Mathematica

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-WDM-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja danych w systemie Mathematica
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie doskonalące kompetencje cyfrowe przydatne w nauce i na rynku pracy
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
matematyka
ochrona środowiska
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość analizy matematycznej na poziomie wykładów kursowych I roku na kierunkach ścisłych i przyrodniczych. Podstawowe umiejętności komputerowe: operowanie na plikach i katalogach, umiejętność pracy zdalnej.


W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.


Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie najpóźniej na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji).


Warunkiem akceptacji grupy na etap początku zajęć jest min. 10 studentów, którzy wypełnią powyższą deklarację i pre-test.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
zdalnie

Przedmiot dedykowany programowi:

KURSY

Skrócony opis:

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie:

- studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich,

- pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich,

- czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.

Celem zajęć jest doprowadzenie słuchaczy do umiejętności sprawnego posługiwania się systemem Mathematica. Kolejne wykłady dotyczyły będą: programowanie w języku Wolfram, korzystania z wbudowanych struktur danych oraz tworzenia własnych; wizualizacji danych o różnej strukturze i w różnej liczbie wymiarów; rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych z przykładami zastosowań w naukach przyrodniczych.

Zajęcia dofinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doprowadzenie słuchaczy do umiejętności sprawnego posługiwania się systemem Mathematica do wizualizacji danych i rozwiązywania problemów spotykanych w naukach przyrodniczych. Kolejne wykłady dotyczyły będą:

— programowanie w języku Wolfram, porównanie podejścia imperatywnego i funkcyjnego, analogie z innymi językami;

— używania dostępnych struktur danych oraz tworzenia własnych;

— wizualizacji danych o różnej strukturze i liczbie wymiarów;

— wizualizacja danych objętościowych;

— użycia metod numerycznych algebry liniowej, numerycznego rozwiązywania równań i optymalizacji lokalnej i globalnej;

— numerycznego rozwiązywania równań różniczk. zwyczajnych i cząstkowych z przykładami zastosowań w naukach przyrodniczych; wizualizacja rozwiązań równań różniczkowych;

— operowania na danych grafowych i ich wizualizacja;

— wstępu do metod uczenia maszynowego;

Zajęcia umożliwiają uzyskanie kompetencji informatycznych oraz analitycznych.

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia będzie nabycie umiejętności programowania w języku Mathematica (Wolfram Language) oraz analizy i wizualizacji danych za jego pomocą.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

— obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

— wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć).

Warunkiem finalnej akceptacji grupy jest wypełnienie wszystkich w/w wymagań przez co najmniej 10 studentów.

Ocena na podstawie średnie z ocen za rozwiązanie dwóch projektów zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łach
Prowadzący grup: Grzegorz Łach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)