Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-111CHO Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, I rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie z podstawami chemii ogólnej ważnej w funkcjonowaniu żywych organizmów.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład omawia podstawy chemii ogólnej w powiązaniu ze strukturą i właściwościami materii ważnymi dla życia i zdrowia. Istotne jest poznanie i zrozumienie, że struktura atomowa związków jest powiązana z ich właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz funkcją w żywym organizmie.

Ćwiczenia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z właściwościami chemicznymi wybranych jonów nieorganicznych i ich identyfikacją w roztworach. Zapoznanie się z wybranymi technikami analitycznymi.

Pełny opis:

Wykład :

1.Pierwiastki, atomy, cząstki elementarne wewnątrz atomu, chemia jądrowa, stabilne i radioaktywne izotopy.

2.Układ okresowy pierwiastków, elektrony walencyjne, wielkość atomu, energia jonizacji.

3.Związki chemiczne i wiązania chemiczne.

4.Reakcje chemiczne i obliczenia stechiometryczne, rodzaje reakcji, równowaga chemiczna i stała równowagi, reguła przekory (Le Chateliera), wpływ czynników zewnętrznych na położenie stanu równowagi.

5.Roztwory, mocne i słabe elektrolity, stężenie i aktywność, rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności, kwasy i zasady, moc kwasów i zasad w wodzie oraz w innych rozpuszczalnikach, miękkie i twarde kwasy, stała dysocjacji, sprzężone pary kwas - zasada, pH, bufory pH i ich znaczenie w biochemii.

6.Ligandy, równowagi kompleksowania i ich znaczenie w biochemii.

7.Reakcje elektrochemiczne i ich znaczenie w biochemii.

8.Przemiany energetyczne w reakcjach chemicznych, szybkość i kierunek reakcji chemicznych, katalizatory, biokatalizatory i ich inhibitory.

9.Chemia analityczna w badaniach materiałów biologicznych i środowiska, podstawy wybranych technik instrumentalnych w powiązaniu z podstawami chemii ogólnej (techniki spektrofotometryczne, spektroskopowe, elektrochemiczne). Precyzja, dokładność i niepewność analizy chemicznej.

Ćwiczenia:

1.Rodzaje reakcji chemicznych, reakcje wybranych kationów i anionów: eksperymenty, pisanie równań reakcji chemicznych, obliczenia stężeń.

2.Różne rodzaje miareczkowania ( kwas - zasada, kompleksometryczne, redoks): eksperymenty, pisanie równań reakcji chemicznych, obliczenia stechiometryczne.

3.Pomiary pH z użyciem elektrody szklanej.

Literatura:

1. L. Jones, P. Atkins, "Chemia ogólna, cząsteczki, materia, reakcje", PWN, Warszawa,

2. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. R. Crouch, "Podstawy chemii analitycznej", PWN, Warszawa.

3. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa

3. Skrypt dla studentów Wydziału Biologii UW,

4. "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej" pod red. Z. Galusa, PWN, Warszawa, 1994 i nowsze

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza z chemii ogólnej niezbędna w dalszym cyklu kształcenia, umiejętność wyjaśnienia procesów chemicznych zachodzących w funkcjonowaniu żywych organizmów i środowisku, znajomość podstawowych metod niezbędnych w analizie chemicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

2 śródsemestralne kontrolne testy. Kolokwia będą składać się z pytań testowych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. Studenci, którzy uzyskają 65% łącznej liczby punktów uzyskanych z dwóch kolokwiów mogą być zwolnienie z egzaminu z Chemii Ogólnej z odpowiednią ocen.

Egzamin pisemny w sesji – pytania testowe jednokrotnego wyboru i pytania otwarte.

Kryteria oceny:

procent poprawnych odpowiedzi: ocena

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miecznikowski, Anna Nowicka
Prowadzący grup: Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Robert Koncki, Agata Kowalczyk, Barbara Kowalewska, Beata Krasnodębska-Ostręga, Dorota Matyszewska, Michał Michalec, Krzysztof Miecznikowski, Ewa Nazaruk, Anna Nowicka, Iwona Paleska, Ewa Poboży, Piotr Połczyński, Krystyna Pyrzyńska, Anna Ruszczyńska, Łukasz Tymecki, Barbara Wagner, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Miecznikowski, Anna Nowicka
Prowadzący grup: Joanna Juhaniewicz-Dębińska, Robert Koncki, Agata Kowalczyk, Barbara Kowalewska, Beata Krasnodębska-Ostręga, Dorota Matyszewska, Michał Michalec, Krzysztof Miecznikowski, Ewa Nazaruk, Anna Nowicka, Iwona Paleska, Ewa Poboży, Piotr Połczyński, Krystyna Pyrzyńska, Anna Ruszczyńska, Łukasz Tymecki, Barbara Wagner, Sylwia Żołądek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.