Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1FIZL2
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 2-go semestru (S1-CH, S1-PRK-CHAI)
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=3130
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość fizyki na poziomie liceum.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest zaznajomienie z fundamentalnymi prawami i zjawiskami fizycznymi poprzez prowadzenie pomiarów, analizę uzyskanych danych i sporządzanie raportu z przeprowadzonego doświadczenia.

Pełny opis:

Każda studentka i każdy student zapoznaje się z podstawami rachunku błędów oraz w ustalonych terminach przygotowuje się do ustalonych doświadczeń i je wykonuje.

Doświadczenia dotyczą następujących działów fizyki:

— mechanika: ruch harmoniczny (wahadło proste, złożone i torsyjne); zasady zachowania energii i pędu: zderzenia sprężyste i niesprężyste; dynamika bryły sztywnej (wyznaczanie momentu bezwładności, prawo Steinera); ruch falowy (fale stojące w strunie);

— elektrostatyka (pomiary rozkładu potencjału w polu elektrycznym, kondensator w obwodzie prądu stałego);

— elektrodynamika: prawa Ampera, Biota-Savarta, indukcji Faraday'a, histereza ferromagnetyczna i ferroelektryczna, fizyka dielektryków;

— prąd elektryczny stały i przemienny: prawa Ohma, Kirchhoffa (mostek Wheatstone'a, pomiar SEM, zmiana zakresu przyrządów, praca i moc prądu);

— optyka geometryczna i falowa: pomiar współczynników załamania światła ośrodków stałych i ciekłych, badanie polaryzacji światła, dyfrakcji i interferencji na pojedynczej szczelinie, dwóch szczelinach, zbiorze szczelin i siatce dyfrakcyjnej;

— fizyka ciała stałego: półprzewodniki (dioda i tranzystor);

— fizyka atomowa: zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, widma emisyjne i absorpcyjne.

Literatura:

1. R. Resnick, D. Halliday, Fizyka, tom I.

2. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, tom II.

3. Dodatkowe materiały udostępniane w laboratorium i polecane w nich podręczniki.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych praw fizyki i metod pomiarów. Umiejętność analizy wyników pomiarów, stosowania podstawowego rachunku niepewności i prezentacji wyników w postaci raportu.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie znajomości rachunku błędów.

Dla każdego doświadczenia osobno: na podstawie testów online i rozmowy wstępnej przed rozpoczęciem pomiarów oraz na podstawie sprawozdania i rozmowy końcowej.

Sprawozdania muszą być dostarczone do 7 dni od wykonania doświadczenia i każdorazowo do 7 dni po zwróceniu sprawozdania do poprawy przez asystenta. Ostateczny termin zaliczenia ćwiczenia mija po 4 tygodniach.

Wymaganych jest 10 zaliczonych doświadczeń. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Dostępna jest jedna pracownia poprawkowa.

Przebieg semestru, zasady uczestnictwa w doświadczeniu, reguły sporządzania sprawozdań, kryteria punktowania i oceniania uszczegółowiono w regulaminie pracowni.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Cukras
Prowadzący grup: Patryk Borowski, Maciej Chotkowski, Alicja Głaszczka, Michał Grygiel, Radosław Kamiński, Klaudia Kaniewska, Jan Krajczewski, Michał Krajewski, Agata Królikowska, Anna Makowska, Kamil Marcisz, Michał Nowakowski, Kinga Potempa, Maciej Ratyński, Piotr Szkudlarek, Magdalena Winkowska-Struzik, Michalina Zaborowska-Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)