Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krystalografia B - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1KRYSTBC5
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krystalografia B - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 5-go semestru (S1-CH)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy matematyki oraz geometrii.

Skrócony opis:

Praktyczne zastosowanie podstawowych idei krystalografii, poznanie różnych odmian symetrii, i ich zastosowanie do opisu struktury kryształów i cząsteczek, praktyczne poznanie grup punktowych i przestrzennych oraz krystalografii geometrycznej. Zapoznanie z podstawowymi ideami krystalografii rentgenowskiej i tokiem rentgenowskiej analizy strukturalnej.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone będą rozwiązywaniu zadań związanych z tematyką poruszaną na wykładzie z Krystalografii B oraz zagadnieniom pojawiającym się na laboratorium. Zadania dotyczyć będą: morfologii kryształów, operacji i elementów symetrii brył i cząsteczek, grup punktowych, ilustracji symetrii punktowej za pomocą projekcji, reguł współistnienia elementów symetrii, komórki elementarnej i jej zawartości, koordynacji jonów i stechiometrii związków, symetria translacyjna, układów krystalograficznym, sieci przestrzennym, wskaźników Millera, prostych obliczeń krystalograficznym, sieci Bravais, grup przestrzennym i ich interpretacji w Międzynarodowych Tablicach Krystalograficznych, właściwości promieniowania X, podstaw dyfrakcji promieni rentgenowskich, równaniu Bragga i równaniom Lauego, sieci odwrotnej, konstrukcji Ewalda, symetria sieci odwrotnych, czynników wpływających na intensywność wiązki ugiętej, czynnika struktury, wygaszeń systematycznych , opisu macierzowego symetrii, parametrów geometrycznym cząsteczek, etapów rentgenowskiej analizy strukturalnej, właściwości promieniowania neutronowego i elektronowego.

Literatura:

1. Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, Krystalografia. Podręcznik wspomagany komputerowo, PWN, Warszawa, 1996, 2001, 2007.

2. Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, Podstawy krystalografii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.

3. M. van Meerssche i J. Feneau-Dupont, Krystalografia i chemia strukturalna, PWN, Warszawa 1984.

4. J. P. Glusker, M. Lewis, M. Rossi, Crystal Structure Analysis for Chemists and Biologists, VCH Publishers (1994).

5. C. Giacovazzo, H. Z. Monaco, D. Biterbo, F. Scordari, G. Gilli, G. Zanotti, M. Catti, Fundamentals of Crystallography, IUCR, Oxford University Press, 2000.

Efekty uczenia się:

Oczekujemy nabycia i rozwinięcia umiejętności rozwiązywania zadań związanych z symetrią, grupami punktowymi oraz grupami przestrzennymi, rozwiązywania problemów dotyczących ciała stałego. Oczekujemy także poznania podstawowych idei krystalografii rentgenowskiej oraz nabycia umiejętności rozwiązywania prostych zadań z tej tematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń wyznaczana jest na podstawie krótkich pisemnych sprawdzianów odbywających się na początku każdych ćwiczeń z wyjątkiem pierwszych zajęć. Krótkie maksymalnie 10 minutowe sprawdziany oceniane są w skali od 1 do 10 punktów. Ocena wystawiana jest na podstawie sumarycznej liczby punktów zdobytych w w/w sprawdzianach (w procentach maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów):

Punkty zdobyte (x) przeliczane są na oceny w/g skali (mlp – maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia):

x>90% max. liczby punktów (mlp) ocena 5

80% < x < 90% mlp ocena 4+

70% < x < 80% mlp ocena 4

60% < x < 70% mlp ocena 3+

50% < x < 60% mlp ocena 3

x < 50% mlp ocena 2

W indywidualnych przypadkach aktywność studentów na zajęciach może być podstawą podwyższenia uzyskanej oceny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Dominiak
Prowadzący grup: Paulina Dominiak, Vladislav Ignatev, Paulina Rybicka, Magdalena Woińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)