Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Charakterystyka fizykochemiczna próbek do analizy - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMCHFPL6
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Charakterystyka fizykochemiczna próbek do analizy - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego dla studentów 6-go semestru (S1-PRK-CHAI, S1-ZMITP)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza jaką powinien posiadać student przed rozpoczęciem laboratorium to wiedza z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej, analizy instrumentalnej a także wiedza z zakresu podstaw technik wykorzystywanych w analizie fizykochemicznej materiałów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z technikami stosowanymi w nowoczesnej analizie fizykochemicznej materiałów w zależności od ich rozmiaru (np. nanomateriały) i składu chemicznego, uczą planowania i wykonywania eksperymentów a także opracowywania wyników doświadczalnych

Pełny opis:

W ramach laboratorium "Charakterystyka fizykochemiczna próbek do analizy" studenci od strony praktycznej poznają wybrane technik fizykochemiczne stosowane we współczesnej analizie chemicznej materiałów takie jak: spektrometria mas sprzężona ze wzbudzeniem w plazmie (tj. SP, LA), spektroskopia fotoelektronów (XPS), spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS), technika powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERRS) oraz sprzężenia rezonansowego, metody fotoelektrochemiczne w badaniu aktywności i morfologii fotoogniw, metody charakterystyki warstw na granicy faz woda/powietrze (metoda Langmuira/Langmuira-Blodgett, mikroskopia kąta Brewstera, elipsometria, mikrowaga kwarcowa, pomiar kąta zwilżania), spektroskopia w podczerwieni pojedynczych warstw (PMIRRAS), dyfrakcja rentgenowska (PXRD), mikroskopia elektronowa (SEM, TEM), mikroskopia sił atomowych (AFM), technika dynamicznego rozpraszania światła (DLS), pomiar potencjału zeta.

Literatura:

Spis literatury dostępny u prowadzących ćwiczenia

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki w ramach tego przedmiotu student powinien:

1. Wyjaśniać podstawy fizykochemiczne przedstawionych metod;

2. Opisać współczesne techniki wykorzystywane w analizie fizykochemicznej i materiałów;

3. Umieć zaproponować rozwiązanie zadania problemowego związanego z metodami przygotowywania i analizą materiału;

4. Posiadać wiedzę ogólną na temat budowy i działania omówionych aparatów;

5. Umieć zaproponować odpowiednią technikę oraz metodykę zbadania wybranej właściwości fizyko-chemicznych materiału.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie przygotowanie studenta do zajęć, aktywność oraz sprawozdanie z ćwiczenia. Student zobowiązany jest do zdania kolokwium, wykonania ćwiczenia oraz opracowania uzyskanych wyników eksperymentalne w formie opisu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, do odpracowania w późniejszym terminie (wyznaczonym przez Koordynatora)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nieciecka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z technikami stosowanymi w nowoczesnej analizie fizykochemicznej materiałów w zależności od ich rozmiaru (np. nanomateriały) i składu chemicznego, uczą planowania i wykonywania eksperymentów a także opracowywania wyników doświadczalnych.

Pełny opis:

W ramach laboratorium "Charakterystyka fizykochemiczna próbek do analizy" studenci od strony praktycznej poznają wybrane technik fizykochemiczne stosowane we współczesnej analizie chemicznej materiałów takie jak: spektrometria mas sprzężona ze wzbudzeniem w plazmie (tj. SP, LA), spektroskopia fotoelektronów (XPS), spektrometria mas jonów wtórnych (SIMS), technika powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERRS) oraz sprzężenia rezonansowego, metody fotoelektrochemiczne w badaniu aktywności i morfologii fotoogniw, metody charakterystyki warstw na granicy faz woda/powietrze (metoda Langmuira/Langmuira-Blodgett, mikroskopia kąta Brewstera, elipsometria, mikrowaga kwarcowa, pomiar kąta zwilżania), spektroskopia w podczerwieni pojedynczych warstw (PMIRRAS), dyfrakcja rentgenowska (PXRD), mikroskopia elektronowa (SEM, TEM), mikroskopia sił atomowych (AFM), technika dynamicznego rozpraszania światła (DLS), pomiar potencjału zeta.

Literatura:

Spis literatury dostępny u prowadzących ćwiczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)