Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna z chemii organicznej i technologii chemicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2CHORGTL2M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna z chemii organicznej i technologii chemicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Pracownie i seminaria specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć zaliczoną chemię organiczną IA, technologię chemiczną i biochemię.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z tematyką naukową pracowni badawczych w Zakładzie Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej w celu lepszego przygotowania studenta do realizacji pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń specjalizacyjnych związane są z zakresem prac badawczych prowadzonych w pracowniach naukowych ZChOiTCh. W ramach pracowni specjalizacyjnej studenci wykonują wybrane ćwiczenia z zaproponowanego wykazu tematów, w tym co najmniej jedno ćwiczenie w języku angielskim:

- Związki organiczne ulegające samoorganizacji - synteza i charakterystyka mezogenów.

- Synteza, oczyszczanie i właściwości fizykochemiczne organicznych półprzewodników.

- Analiza termiczna w chemii materiałów funkcjonalnych.

- Pomiar wielkości i stabilności nanocząstek metodą Dynamicznego Rozpraszania Światła (DLS).

- Synteza prekursora (w reaktorze wysokociśnieniowym) do wytwarzania pianek poliuretanowych. Analiza mieszaniny poreakcyjnej.

- Polimeryzacja rodnikowa kontrolowana rodnikami nitroksylowymi.

- Synteza nowych materiałów z zastosowaniem polimeryzacji ATRP.

- Otrzymywanie katalizatora do reakcji metatezy olefin typu Hoveydy-Grubbsa:

kompleksu dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-4,5-dihydroimidazol-2-ylideno[2-(i-propoksy)-5-nitrofenylo]metylideno]rutenu(II).

- Otrzymywanie katalizatora do reakcji metatezy olefin typu Hoveydy-Grubbsa:

kompleksu dichloro[1,3-bis(2,6-di{2-propylo}fenylo)-4,5-dihydroimidazol-2-ylideno[2-(i-propoksy)-5-nitrofenylo]metylideno]rutenu(II).

- Ozonoliza fenantrenu.

- Kataliza asymetryczna wspomagana wysokim ciśnieniem.

- Asymetryczna synteza organiczna z użyciem chiralnych katalizatorów.

- Wyznaczanie parametrów kinetycznych w reakcjach enzymatycznych metodami polarymetrycznymi.

- Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w syntezie organicznej.

- Elektroforeza białek w żelu poliakryloamidowym.

- Izolacja i charakterystyka DNA.

- Synteza peptydów na nośniku polimerycznym.

- Chemia "klik" - synteza związku fluorescencyjnego.

- Synteza i post-syntetyczna modyfikacja materiałów typu MOF (Metal-Organic Framework).

- "Click" chemistry - synthesis of a fluorescent compound.

- Organic chemistry tools for synthesis and purification of a drug delivery system.

- Organic chemistry tools for synthesis and physicochemical characteristic of a drug delivery system.

- Synthesis, purification and physicochemical properties of organic semiconductors.

- Thermal analysis of functional materials.

- Determination of size and stability of nanoparticles by DLS method.

- Dynamic Light Scattering application in size detection of molecules and molecular aggregates.

- Nitroxide mediated polymerization.

- Atom transfer radical polymerization (ATRP) in preparation of new materials.

- Preparation of the Hoveyda-Grubbs-type catalyst for the olefin metathesis reaction:

[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidin-2-ylidene]-dichloro-[(5-nitro-2-propan-2-yloxyphenyl)methylidene]ruthenium(II) complex.

- Ozonolysis of phenantren.

- Asymmetric organic synthesis with a chiral catalyst.

- Determination of kinetic parameters in enzymatic reactions by polarimetric methods.

- Application of microwave radiation in organic synthesis.

- Protein electrophoresis in polyacrylamide gel.

- DNA isolation and characterization.

Literatura:

Literatura odpowiednia do tematu ćwiczenia, podana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- zna nowoczesne metody syntezy związków organicznych, nanocząstek, związków o właściwościach ciekłokrystalicznych, polimerów, chiralnych katalizatorów, związków koordynacyjnych, m.in. przy zastosowaniu mikrofal, techniki Schlenka, reaktorów wysokociśnieniowych,

- potrafi posługiwać się nowoczesnymi technikami badawczymi i analitycznymi takimi jak: chromatografia GC, HPLC, analiza termiczna (DSC, TG), metoda dynamicznego rozpraszania światła (DLS), spektrofotometria UV-Vis, spektrofluorymetria, polarymetria, SAXS, SAXD, POM, 1H NMR, spektroskopia FTIR,

- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym,

- potrafi pracować w zespole i ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą zespołową

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na 3 zajęciach. Ocena z pracowni jest średnią arytmetyczną ocen z wykonanych ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium specjalizacyjne, 120 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Krogul-Sobczak, Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Michał Chmielewski, Karol Grela, Adrian Konopko, Agnieszka Krogul-Sobczak, Piotr Kwiatkowski, Joanna Matraszek, Maciej Mazur, Elżbieta Megiel, Zuzanna Molęda, Katarzyna Pałka, Karolina Piecyk, Damian Pociecha, Piotr Roszkowski, Joanna Szawkało, Rafał Wieczorek, Elżbieta Winnicka, Joanna Wolska, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)