Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OECH101
Kod Erasmus / ISCED: 07.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geochemia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na II sem. I r. studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład prezentuje przypomnienie budowy materii, budowę Kosmosu i aktualne hipotezy na temat jego powstania i ewolucji, Układ Słoneczny i planetę Ziemię na jego tle, dalej budowę materii ziemskiej i podstawowe jej cechy fizyczne, chemiczne i strukturalne. Omówione zostały środowiska ziemskie, migracja w nich i między nimi pierwiastków na tle głównych procesów geologicznych. Przedstawiono także zastosowanie badań geochemicznych w praktyce tj. ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, odtwarzanie procesów geologicznych. Podczas wykładu omówiono zagadnienia właściwego wykorzystania nowoczesnych metod analizy składu chemicznego i mineralnego.

Pełny opis:

Podczas wykładu studenci zapoznają się z:

- pochodzeniem i ewolucją składu chemicznego Wszechświata

- geochemiczną charakterystyką Słońca i poszczególnych planet Układu Słonecznego

- powstaniem Ziemi, jej budową i ewolucją

- podziałem pierwiastków ze względu na ich charakterystykę geochemiczną

- geochemicznym zróżnicowaniem poszczególnych stref Ziemi (jądro zewnętrzne i wewnętrzne, strefa D" płaszcz ziemski i jego ewolucja, skorupa oceaniczna i kontynentalna, skład Ziemi, skład Słońca a skład meteorytów)

- wybranymi środowiskami geochemicznymi na Ziemi i mechanizmem obiegu pierwiastków pomiędzy nimi (tj. magmowe i pomagmowe, metamorficzne, hipergeniczne i hydrotermalne)

- zagadnieniami dotyczącymi atmosfery, jej składu i ewolucji oraz z zagrożeniami związanymi z jej zanieczyszczeniem (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, cząstki stałe w atmosferze - pochodzenia ziemskiego naturalnego i antropogenicznego oraz kosmicznego)

- zagadnieniami dotyczącymi hydrosfery, obiegu wody w przyrodzie i migracji w niej pierwiastków

- procesami wietrzenia fizycznego i chemicznego; wpływ pH i potencjału redoks na migrację pierwiastków

- wielkimi cyklami geochemicznymi Ziemi

- rolą organizmów żywych w procesach geochemicznych

- zastosowaniem badań geochemicznych w odtwarzaniu procesów geochemicznych, poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż, ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego, a także w naukach pokrewnych geologii tj. archeologia

- wybranymi metodami badań geochemicznych

Literatura:

Z. Migaszewski, A. Gałuszka - Podstawy geochemii środowiska. WNT

Z. Migaszewski, A. Gałuszka - Geochemia środowiska. PWRiL

A. Polański, K. Smulikowski – Geochemia (część ogólna)

P.A. Cox: The Elements on Earth. Inorganic Chemistry in the Environment. Oxford University Press.

S.M. Richardson, H.Y. McSween: Geochemistry. Pathways and Processes. Prentice Hall.

W. White . Geochemistry. Wiley &Blackwell

Environmental Geochemistry. Treatise on Geochemistry, vol. 9.

Efekty uczenia się:

Student uzyska wiadomości o geochemicznej historii Kosmosu i Ziemi, pozna procesy migracji pierwiastków oraz miejsca i formy ich gromadzenia się, zaznajomi się z warunkami powstawania i przeobrażeń materii organicznej, pozna także mechanizmy różnicowania się wybranych izotopów w środowiskach ziemskich i praktyczne wykorzystanie głównych metod izotopowych do odtwarzania środowisk geochemicznych oraz określania wieku obiektów geologicznych.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W12 - zna modele opisujące środowisko geologiczne

K_W18 - ma wiedzę na temat rozumienia i stosowania podstawowych terminów w języku obcym (j. angielskim) w zakresie profesjonalnym

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U05 - zna język obcy na poziomie B2, posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie geoinżynierii i geologii stosowanej w języku polskim i angielskim

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

K_K11 - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie testu zawierającego pytania otwarte, pytania do uzupełnienia, w tym pytania wielokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Domańska-Siuda
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)