Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OEKLW-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. Geologia klimatyczna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są założenia filozoficzne i teoretyczne ekologii ogólnej, podstawowe pojęcia i definicje, główne czynniki abiotyczne, zjawiska i procesy ekologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji przyrody (biosfera, ekosystem, biocenoza, populacja, osobnik), zagadnienia z zakresu termodynamiki układów ekologicznych. Studenci poznają najważniejsze metody badawcze stosowane w badaniach ekologicznych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są założenia filozoficzne i teoretyczne ekologii ogólnej, podstawowe pojęcia i definicje, główne czynniki abiotyczne, zjawiska i procesy ekologiczne zachodzące na różnych poziomach organizacji przyrody (biosfera, ekosystem, biocenoza, populacja, osobnik), zagadnienia z zakresu termodynamiki układów ekologicznych.

Tematyka wykładu:

1. Pochodzenie życia na ziemi.

2. Podstawowe pojęcia i definicje stosowane w ekologii, założenia filozoficzne ekologii.

3. Czynniki ekologiczne: klimatyczne, fizjograficzne, orograficzne, edaficzne, biotyczne.

4. Biosfera: metabolizm, produkcja pierwotna, dekompozycja.

5. Ekosystem – struktura: sieci, łańcuchy, piramidy troficzne,

6. Ekosystem funkcjonowanie: przepływ energii, krążenie materii.

7. Stabilność ekosystemów: równowaga, stałość i stabilność.

8. Dynamika ekosystemów: klasyczna teoria sukcesji i teorie alternatywne.

9. Populacja: cechy, procesy, genetyka, dynamika, krzywe przeżywalności;

10. Demografia populacji, metapopulacja

11. Organizm w środowisku: nisza ekologiczna, amplituda ekologiczna, aklimatyzacja, adaptacja, tolerancja i odporność na stres,

12. Organizm w środowisku: interakcje wewnątrz i międzygatunkowe.

13. Biomy: strefy klimatyczne i glebowe, formacje roślinne i związane z nimi zespoły zwierząt.

14. Różnorodność biologiczna: poziomy, miary, wzorce bioróżnorodności, gatunki synantropijne, inwazje gatunków.

Literatura:

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. 2005. Krótkie wykłady. Ekologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa.

Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.

Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. 1996. Ecology. Individuals, Populations, and Communities. 3. ed., Blackwell.

Krebs Ch.J. 2011. Ekologia. PWN, Warszawa.

Materials for discussion presented during classes.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

K_W01 - ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż

K_W09 - ma wiedzę na temat warunków geologicznych Polski w podziale regionalnym, w tym: regionalizację geologiczną Polski, piętra strukturalne, historię basenów sedymentacyjnych, obszary występowania złóż, ma wiedzę na temat budowy geologicznej wybranych regionów na świecie oraz treści seryjnych i specjalistycznych map geologicznych

K_W12 - zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W14 - głębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_U04 - umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_K05 - potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin – opanowanie całości materiału omawianego w trakcie zajęć.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)