Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGD1W-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geodezja
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na II sem. I r. studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie zastosowania geodezji w geologii ze szczególnym uwzględnieniem informacji o odwzorowaniach kartograficznych, układach współrzędnych, metodach pomiarów geodezyjnych oraz współcześnie wykorzystywanych instrumentach geodezyjnych. Omówione będą również podstawy fotogrametrii naziemnej i lotniczej wraz z zagadnieniami nawigacji satelitarnej (GNSS).

W ramach ćwiczeń wykonywane będą zadania z zakresu geodezji i kartografii, w których wykorzystywana będzie wiedza dotycząca zasad tworzenia map, systemów oraz układów odniesienia wraz z wykorzystaniem informacji o układach współrzędnych stosowanych w Polsce. W ramach zajęć przewiduje się również prezentację instrumentów geodezyjnych oraz wykonanie podstawowych pomiarów terenowych przy pomocy teodolitu, niwelatora oraz odbiornika GPS.

Pełny opis:

ZAKRES TEMATYCZNY WYKŁADU:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Geodezja a Geomatyka.

2. Modele figury Ziemi (geometryczna, fizyczna).

3. Układy odniesienia i odwzorowania kartograficzne (WGS 84, GPRS 80,PUWG 1992, PUWG 2000, odwzorowania narodowe, lokalne, międzynarodowe, UTM, UPS).

4. Pomiary GPS stosowane w geodezji (metody statyczne, RTK, ASG-EUPOS).

5. Osnowy geodezyjne (podział i charakterystyka).

6. Metodyka geodezyjnych pomiarów bezpośrednich i charakterystyka geodezyjnych instrumentów pomiarowych.

7. Zasady opracowania pomiarów terenowych i tworzenia map numerycznych lub zasilania baz danych.

8. Metody pozyskiwania danych źródłowych metodami fotogrametrycznymi (zdjęcia lotnicze, zobrazowania satelitarne VHRS, lotniczy skaning laserowy – ALS, systemy zobrazowania UAV).

9. Zasady przetwarzania fotogrametrycznych danych źródłowych na produkty kartometryczne (opracowania wektorowe, NMT/NMPT, cyfrowa ortofotografia).

10. Referencyjne bazy danych prowadzone przez służbę geodezyjną.

ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ:

1. Wprowadzenie do geodezji, układ współrzędnych; wyznaczanie współrzędnych punktów na mapie.

2. Podstawowe wiadomości o mapach i zasadach ich powstawania, klasyfikacje map, etapy powstawania map, generalizacja, symbolizacja treści mapy.

3. Jednostki miar stosowane w geodezji.

4. Elementy teorii błędu, błędy pomiarowe, działania na liczbach przybliżonych

5. Obliczenia geodezyjne na płaszczyźnie, wyznaczanie współrzędnych punktów w zadaniach geodezyjnych.

6. Podstawy pomiarów wysokościowych, kątowych oraz tachymetrycznych.

7. Wyrównywanie ciągu poligonowego.

8. Charakterystyka geodezyjnych instrumentów pomiarowych.

9. Zastosowanie systemu GNSS w pomiarach geodezyjnych.

10. Zasady wykonywania pomiarów geodezyjnych w terenie.

Literatura:

CZARNECKI K. 1996, Geodezja współczesna w zarysie. Wydawnictwo Wiedza i Życie , Warszawa

JAGIELSKI A. 2002, Geodezja I. Wydawnictwo P.W.Stabil, Kraków.

LAMPARSKI J. 2003, GPS w geodezji. Wydawnictwo Gall s.c, Katowice

ŁYSZKOWICZ A. 2006, Geodezja czyli sztuka mierzenia Ziemi, Wyd. UWM w Olsztynie

PRZEWŁOCKI S.; Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

Efekty uczenia się:

K_W13 - posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego opracowania map geologicznych, posiada podstawowe wiadomości z zakresu teledetekcji geologicznej i geologicznej kartografii wgłębnej;

K_U03 - rysuje podstawowe elementy przestrzeni w rzucie na płaszczyznę; przedstawia parametry geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie; wyznacza rzeczywisty bieg i upad oraz miąższość warstw na podstawie pomiarów terenowych;

K_U04 - potrafi samodzielnie wykonywać zdjęcia, mapy i przekroje geologiczne i interpretować je stosując zasady intersekcji, rozpoznawać na nich rodzaje struktur geologicznych oraz wyjaśnić historię rozwoju budowy geologicznej obszaru przedstawionego na mapie;

K_U05 - potrafi dokonywać podstawowych pomiarów geologicznych i topograficznych potrzebnych w praktyce geologicznej;

K_U20 - potrafi posługiwać się przyrządami geodezyjnymi i wykonać mapę topograficzną;

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych;

K_K04 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych;

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

- znajomość materiału przedstawionego na wykładach (kolokwium),

- ocena zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń (kolokwium oraz wykonane projekty).

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu oraz ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Łukasiak
Prowadzący grup: Artur Dziedzic, Kamil Kiełbasiński, Dominik Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)