Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGPR1ZC
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geometria przestrzenna
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na I sem. I r. studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z:

- geometrii rzutowej,

- geometrii euklidesowej.

Skrócony opis:

Rzut cechowany: obraz prostych, płaszczyzn, analiza wzajemnych relacji utworów geometrycznych w przestrzeni i rzucie płaskim - warunki równoległości i prostopadłości oraz zagadnienia miarowe - odległości i kąty.

Przedstawienie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie: dobór skali w opracowaniach geologicznych, pozorne i rzeczywiste upady powierzchni strukturalnych.

Charakterystyka geometryczna podstawowych struktur geologicznych: monokliny, synkliny, antykliny i uskoku.

Rzuty Monge'a.

Pełny opis:

Ćwiczenia obejmują:

1. Wprowadzenie do rzutu cechowanego: zasada określania rzutu punktu, cechowanie prostej, moduł i nachylenie prostej, obraz płaszczyzny w rzucie cechowanym - 4 godz.

2. Krawędź przecięcia płaszczyzn, kład płaszczyzny prostopadłej do rzutni, punkt przebicia prostej z płaszczyzną - 2 godz.

3. Prostopadłość: prostej i płaszczyzny oraz dwóch płaszczyzn – 1 godz.

4. Obrót płaszczyzny nachylonej do rzutni względem warstwicy – 1 godz.

5. Zagadnienia miarowe na płaszczyźnie nachylonej do rzutni - 2 godz.

6. Konstrukcje miarowe. Wyznaczanie rzeczywistych odległości i kątów w rzutach cechowanych - 4 godz.

7. Określanie warstwic powierzchni strukturalnych na mapach:

- na podstawie wyników wierceń

- na podstawie pomiarów biegu i upadu - 2 godz.

8. Intersekcje warstwy geologicznej z powierzchnią terenu, krawędzie przecięcia strukturalnych powierzchni geologicznych, zasady wykonywania przekrojów geologicznych - 4 godz.

9. Określenie miarowych (kątowych i liniowych) parametrów struktur geologicznych. Określenie rzeczywistych upadów warstw geologicznych na podstawie pomiarów na ścianach odsłonięć geologicznych (kamieniołom) - 2 godz.

10. Charakterystykę geometryczną podstawowych struktur geologicznych: monokliny, antykliny i synkliny - 6 godz.

11. Charakterystykę geometryczną monokliny przeciętej uskokiem - 2 godz.

Literatura:

BOGDAŃSKA, J. 2000. Ćwiczenia z geometrii przestrzennej. Wydawnictwa UW; Warszawa.

GLAZER, Z., WYSOKIŃSKI, L. 1991. Geometria wykreślna dla geologów. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W10 - zna systemy informatyczne, zasady pozyskiwania wykorzystywania danych geoinformatycznych

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_K04 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z geologią stosowaną

K_K08 - docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z kartkówek i dwóch kolokwiów.

Poprawne wykonanie 2 prac rysunkowych.

Zaliczenie poprawkowe na podstawie pisemnego kolokwium.

Dopuszczalna trzykrotna usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Łukasiak
Prowadzący grup: Alicja Bobrowska, Artur Dziedzic, Dominik Łukasiak, Paweł Łukaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 105 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Łukasiak
Prowadzący grup: Alicja Bobrowska, Artur Dziedzic, Dominik Łukasiak, Paweł Łukaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)