Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia strukturalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OGS2ZC
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geologia strukturalna
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć pełną wiedzę z zakresu geologii dynamicznej i praktyczną umiejętność rozpoznawania skał.

Skrócony opis:

Geologię strukturalną można określić jako naukę o strukturach deformacyjnych, ich geometrii i procesach ich powstawania. Umiejętności nabyte w ramach przedmiotu pozwalają na rozpoznawanie, opisywanie i analizowanie struktur tektonicznych oraz odtwarzanie naprężeń odpowiedzialnych za ich powstanie. Stanowi przygotowanie do Kartowania Geologicznego, po którym studenci są w stanie podjąć samodzielną pracę w terenie.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z możliwościami wykorzystania siatek stereograficznych w analizie strukturalnej, nabywają umiejętność „czytania” sporządzonych w oparciu o nie diagramów. Ćwiczenia mają charakter praktyczny polegający na rozpoznawaniu, opisywaniu i interpretacji drobnych struktur tektonicznych w okazach z kolekcji dydaktycznej.

Literatura:

Tektonika. R. Dadlez & W. Jaroszewski 1994

Tektonika uskoków i fałdów. W Jaroszewski. 1980

Słownik geologii dynamicznej. W Jaroszewski. L. Marks A. Radomski 1985.

Structural geology of rocks and regions. W. Reynolds

Przewodnik do ćwiczeń z tektoniki (internet, strona ZTiKG)

Efekty uczenia się:

Studenci wykazują się znajomością podstaw teorii zniszczenia oraz wiedzą dotyczącą różnych stylów tektonicznych. Posiadają umiejętności klasyfikowania i analizowania drobnych struktur tektonicznych, określania procesów deformacyjnych prowadzących do ich powstania oraz umiejętność odtwarzania pól naprężeń odpowiedzialnych za ich powstanie. Umieją posługiwać się podstawowym narzędziem analizy strukturalnej, tj. siatkami stereograficznymi. Przedmiot stanowi przygotowanie teoretyczne do „Kartowania geologicznego”, po którym student jest w stanie podjąć samodzielną pracę w terenie.

Efekty uczenia się dla kierunku geologia poszukiwawcza:

K_W03 – rozpoznaje podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w oparciu o prawa fizyki oraz wyjaśnia ich przebieg w nawiązaniu do procesów geologicznych

K_W06 – zna, rozumie i interpretuje procesy oraz zjawiska rozgrywające się w przeszłości i współcześnie na powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu

K_W10 – zna zasady regionalizacji struktur geologicznych/tektonicznych i modeli rekonstruujących ich geotektoniczną ewolucję

K_U03 – rysuje podstawowe elementy przestrzeni w rzucie na płaszczyznę; przedstawia parametry geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie; wyznacza rzeczywisty bieg i upad oraz miąższość warstw na podstawie pomiarów terenowych

K_U04 – potrafi samodzielnie wykonywać zdjęcia, mapy i przekroje geologiczne i interpretować je stosując zasady intersekcji, rozpoznawać na nich rodzaje struktur geologicznych oraz wyjaśnić historię rozwoju budowy geologicznej obszaru przedstawionego na mapie

K_U06 – umie klasyfikować i analizować podstawowe struktury tektoniczne i zastosować zasady określania ich wieku, określać procesy deformacyjne prowadzących do ich powstania oraz odtwarzać pola naprężeń odpowiedzialnych za ich powstanie; umie posługiwać się siatkami stereograficznymi

K_K03 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

Efekty uczenia się dla kierunku geologia stosowana:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego;

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;

K_W15 - ma wiedzę w zakresie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie i charakterystyki geometrycznej podstawowych struktur geologicznych;

K_W16 - ma wiedzę na temat kartowania struktur geologicznych dla celów poszukiwania i eksploatacji wód podziemnych, złóż rud metali i węglowodorów, rozpoznawania krasu i in. metodami geofizycznymi

K_W18 - ma wiedzę na temat rozumienia i stosowania podstawowych terminów w języku obcym (j. angielskim) w zakresie profesjonalnym;

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo;

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego;

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej;

K_U09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych;

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii;

K_K03 - doskonali swoje umiejętności zawodowe;

K_K04 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z geologią stosowaną;

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - 3 kolokwia: dwa dotyczące siatek sterograficznych i jedno rozpoznawania drobnych struktur tektonicznych

Zaliczenie poprawkowe - 3 kolokwia: dwa dotyczące siatek sterograficznych i jedno rozpoznawania drobnych struktur tektonicznych

Dopuszczalne nieobecności – 2 razy

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Konon
Prowadzący grup: Anna Haluch, Barbara Rybak-Ostrowska, Joanna Uroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Konon
Prowadzący grup: Barbara Rybak-Ostrowska, Stanisław Staniaszek, Joanna Uroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)