Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OHBW-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I roku na stud. II st. GE na spec. Geologia klimatyczna
Przedmiot sugerowany do wyboru na II roku na stud. II st. GEP na spec. Geologia klimatyczna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości na temat zależności ekologicznych w środowisku wodnym.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu hydrobiologii. Wykład jest zorganizowany w następujący sposób:

1. przedmiot i zakres hydrobiologii, 2. właściwości fizykochemiczne środowiska wodnego, 3. krążenie materii i energii – cykle biochemiczne węgla, azotu, fosforu i siarki w środowisku wodnym, 4. zespoły organizmów wodnych w różnych typach wód, 5. człowiek i środowisko wodne – problem zagospodarowania odpadów ściekowych i ich wpływ na środowisko, 6. klasyfikacja wód zanieczyszczonych, problem eutrofizacji wód, 7. eksploatacja i rekultywacja zbiorników wodnych.

Literatura:

Allan J.D. Ekologia wód płynących. PWN 1998

Kajak Z. Hydrobiologia, ekosystemy wód śródlądowych. Dział Wydawnictw UW, Białystok, 1995

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

K_W03 - zna szczegółową budowę anatomiczną, mineralogię szkieletu, systematykę, stany zachowania, rozumie przydatność dla biostratygrafii i interpretacji paleośrodowisk wybranych grup mikroskamieniałości

K_W14 - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_U04 - umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_K01 - Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K05 - potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne.Końcowe zaliczenie pisemne.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wasiłowska
Prowadzący grup: Agnieszka Wasiłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)