Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrogeologia dla geologii poszukiwawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OHD2C-GEP Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Hydrogeologia dla geologii poszukiwawczej
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Hydrogeologia - miejsce w systemie nauk podstawowych i stosowanych. Geneza wód podziemnych i formy ich występowania w związku z budową geologiczną. Właściwości hydrogeologiczne skał. Systematyka wód podziemnych. Odwzorowania reżimu hydrogeologicznego. Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych (prawo Darcy'ego). Źródła i ich charakterystyka. Elementy kartografii hydrogeologiczno - sozologicznej. Parametry fizykochemiczne wód podziemnych. Zanieczyszczenie i jakość wód podziemnych. Wybrane aspekty hydrogeologii regionalnej. Wody lecznicze i mineralne Polski.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są:

- wykonaniu analizy granulometrycznej i interpretacji wyników,

- obliczaniu współczynnika filtracji metodą wzorów empirycznych,

- oznaczaniu parametrów hydrogeologicznych skał w rurach Kinga,

- interpretacji przekroju hydrogeologicznego,

- interpretacji mapy hydroizohips,

- analizie podstawowych map hydrogeologicznych,

- programom komputerowym związanym z interpretacją warunków hydrogeologicznych,

- analizie parametrów fizykochemicznych wód podziemnych i graficznemu przedstawieniu wyników

- analizie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń

- zapoznaniu z metodami badań klimatycznych i hydrogeologicznych na przykładzie Stacji Badawczej na Wydziale Geologii UW.

Literatura:

- DOWGIAŁŁO J., KLECZKOWSKI A.S., MACIOSZCZYK T., RÓŻKOWSKI A. (red.), 2002. Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa,

- MACIOSZCZYK A. (red.), 2006. Podstawy hydrogeologii stosowanej. PWN. Warszawa,

- PAZDRO, Z., KOZERSKI, B. 1990. Hydrogeologia. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa (wyd. IV),

- TUREK S. (red.), 1971. Poradnik hydrogeologa. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa.

Efekty uczenia się:

W obszarze wiedzy:

K_W03 rozpoznaje podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w oparciu o prawa fizyki oraz wyjaśnia ich przebieg w nawiązaniu do procesów geologicznych

W obszarze umiejętności:

K_U14 posiada umiejętności i kompetencje w zakresie rozpoznania i oceny P6S_UW; P6S_UO 6 charakterystyk jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, oceny wielkości przekształceń środowiska, oraz wyboru narzędzi do oceny jakości środowiska

K_U16 określa właściwości hydrogeologiczne skał, rozróżnia i oblicza parametry hydrogeologiczne, charakteryzuje właściwości fizyko-chemiczne wód podziemnych, organizuje badawcze prace hydrogeologiczne na ujęciu wód podziemnych, formułuje podstawowe bilanse hydrogeologiczne, interpretuje treść podstawowych map hydrogeologicznych, wdraża odpowiednie schematy numeryczne do interpretacji graficznej zjawisk hydrogeologicznych

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K03 realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia końcowego ćwiczeń można przystąpić po poprawnym (zaliczonym przez prowadzącego zajęcia) wykonaniu wszystkich zadań. Ocena końcowa z ćwiczeń na podstawie pisemnego sprawdzianu zaliczeniowego wg kryteriów ustalonych na pierwszych zajęciach. Przewidziane są dwa terminy zaliczenia tj. pierwszy i poprawkowy.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Dopuszczalne są trzy usprawiedliwione nieobecności. Nieobecność na zajęciach wymaga wykonania prac realizowanych na zajęciach. Zajęcia laboratoryjne należy odpracować w innej grupie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Małecki, Dorota Porowska
Prowadzący grup: Joanna Trzeciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Małecki, Dorota Porowska
Prowadzący grup: Joanna Trzeciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.