Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria surowców mineralnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OISM3W
Kod Erasmus / ISCED: 07.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria surowców mineralnych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami inżynierii surowców mineralnych oraz procesami technologicznymi stosowanymi w produkcji niektórych materiałów i wyrobów nieorganicznych, uzyskiwanych z surowców skalnych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom informacji rozszerzających ich wiedzę z mineralogii, o zagadnienia aplikacyjne, obejmujące wykorzystanie rud metali, surowców skalnych i ceramicznych w rożnych gałęziach przemysłu, zarówno w Polsce jak i na świecie. Rozwój nauki o materiałach mineralnych w ciągu ostatnich 20 latach. Wkład Polaków w osiągnięcia inżynierii materiałowej. Podstawowe wiadomości o projektowaniu i wytwarzaniu nowych materiałów ceramicznych o wymaganych właściwościach użytkowych, wykorzystywanych w procesach wytwórczych. Przegląd wybranych grup materiałów i technologii ich wytwarzania:

- biomateriały (bioceramika),

-nanotechnologia, nanoproszki i nanomateriały ceramiczne,

-kompozyty na osnowie ceramicznej i polimerowej.

Studia przypadku: implanty ceramiczne i kleje do ich mocowania,

Katalizatory ceramiczne,

Ceramika cyrkonowa.

Technika HIP (Hot Isostatic Pressure) w otrzymywaniu zmodyfikowanych tworzyw ceramicznych (ceramika przezroczysta, balistyczna).

Perspektywy rozwoju nauki o materiałach ceramicznych.

Literatura:

- Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., Surowce ceramiczne, Wyd. Geol., Warszawa,1991, 397.

- Wyszomirski P., Galos K., Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, Wyd. AGH, Kraków, 2007, 283.

- Flis B., Wyszyńska A., Zarys technologii ceramiki, Wyd. Szk. i Pedagog., 1984, Warszawa, 512.

- Maślankiewicz K., Szymański A., Mineralogia stosowana, Wyd. Geol. Warszawa.1976, 464.

- Szymański A., Mineralogia techniczna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997, 459.

- Surowce mineralne świata (seria wydawnicza), Wyd. Geol., Warszawa.

- Pampuch R. – Współczesne materiały ceramiczne AGH 2005,

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu wiadomości przekazywanych w ramach przedmiotu student posiada podstawową wiedzę o współczesnych materiałach mineralnych, w tym ceramicznych, ich roli w życiu gospodarczym i społecznym. Znajomość surowców (i ich właściwości ), metod wytwarzania, cech użytkowych materiałów mineralnych i ceramicznych. Znajomość surowców, ich właściwości, metod wytwarzania, cech użytkowych materiałów mineralnych.

- określa właściwości fizyczne i chemiczne surowców mineralnych;

- określa metody uszlachetniania i wzbogacania kopalin niezbędne dla osiągnięcia parametrów jakościowych produktu finalnego;

- określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce surowców ceramicznych; ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technologii.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W03 – zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W14 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_W19 - zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej

K_U01 – wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

K_K03 - doskonali swoje umiejętności zawodowe

K_K09 - rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szamałek
Prowadzący grup: Krzysztof Szamałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)