Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa analiza procesów geochemicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OKAPG-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komputerowa analiza procesów geochemicznych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku studiów II st. GEP na specjalizacji Gmpgz
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktikum dotyczy zagadnień związanych z zastosowaniem różnego typu programów i arkuszy kalkulacyjnych do odtwarzania procesów geochemicznych i minerałotwórczych, zachodzących w różnego typu środowiskach geologicznych.

Pełny opis:

1) Metody konwencjonalnej geotermometrii i geobarometrii

a. podstawy termodynamiczne metody geotermobarometrycznych;

b.podstawy obliczania wzorów krystalochemicznych wybranych minerałów;

c. przegląd rodzajów termometrów i barometrów geologicznych i ich kalibracji;

i. termometry oparte o reakcje wymiany

ii. termometry solvusowe

iii. termometry i barometry typu „net transfer equilibria”

iv. pozostałe geotermobarometry

d. kryteria wykorzystania i wyboru odpowiedniego zestawu geotermobarometrów;

e. dokładność i precyzja oznaczeń warunków P–T, źródła błędów;

f. zastosowania geotermobarometrii w naukach mineralogicznych;

g. wykorzystanie wybranych metod geotermobarometrycznych do obliczenia warunków procesów magmowych i metamorficznych

2) Geodynamika chemiczna

a. pierwiastki śladowe i izotopy: podział, własności geochemiczne;

b. schemat postępowania przy wyborze skał i interpretacji petrogenetycznej z wykorzystaniem narzędzi geochemicznych;

c. normalizacja danych geochemicznych względem wybranych materiałów referencyjnych;

d. diagramy klasyfikacyjne i dyskryminacyjne;

e. pierwiastkowe i izotopowe wskaźniki geochemiczne (geochemical proxies) w określaniu typów magm, środowisk geotektonicznych i klasyfikacji skał;

f. studium przypadku (case study) - wykorzystanie diagramów dyskryminacyjnych na przykładzie wybranych serii magmowych i metamorficznych

3) Obliczanie wzorów krystalochemicznych minerałów

a) Zastosowanie różnego typu założeń przy obliczaniu wzorów krystalochemicznych

b) Identyfikacja szeregów kryształów mieszanych na podstawie przeliczania analiz chemicznych w mikroobszarze

4) Modelowanie geochemiczne procesów prowadzących do generowania i ewolucji stopów magmowych

a) frakcyjna krystalizacja

b) parcjalne wytapianie

c) mieszanie się magm

Literatura:

Best M.G. (2003): Igneous and metamorphic petrology. Blackwell Science Ltd.

Gill R. (2010): Igneous rocks and processes: a practical guide. Wiley Blackwell.

Rollinson H. (1993): Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation. Longman Scientific &Technical.

Spear F.S. (1995): Metamorphic Phase Equilibria and pressure-temperature-time paths. MSA Monograph No 1.

Vernon H.R., Clarke G.L. (2008): Principles of metamorphic petrology. Cambridge.

Will T. (1998): Phase equilibria in metamorphic rocks. Springer.

Wilson M. (2007): Igneous petrogenesis. Springer.

Winter J.D. (2014): Principles of Igneous and Metamorphic Petrology. Pearson.

Efekty uczenia się:

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż

K_W02 – zna metody pozyskiwania i opracowywania materiałów geologicznych do celów zawodowych z wykorzystaniem technik komputerowych, poznaje metody i narzędzia do tworzenia różnorodnych modeli geologicznych w oparciu o bazy danych

K_W05 – ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego i geograficznego, baz geoprzestrzennych danych geologicznych i środowiskowych, posiada znajomość specjalistycznego oprogramowania, wprowadzania, przetwarzania i sposobów wizualizacji danych w programach opartych na bazach danych geologicznych

K_W06 – zna nowoczesne instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w badaniach substancji mineralnych i organicznych, zna zalety i ograniczenia poszczególnych metod , zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych

K_W08 – ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie planowania badań w celach modelowych, zna zasady schematyzacji warunków geologicznych dla potrzeb modelowych

K_U02 – korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe, interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_K02 – współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę na podstawie przeprowadzonych przez studenta obliczeń i modelowań.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Domańska-Siuda
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda, Anna Gurba, Sławomir Ilnicki, Witold Matyszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktikum, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Domańska-Siuda
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda, Anna Gurba, Sławomir Ilnicki, Witold Matyszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)