Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kartowanie geologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OKRTG-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kartowanie geologiczne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje podstawy kartografii geologicznej ze szczególnym uwzględnieniem metodyki sporządzania map geologicznych na podstawie prac terenowych. Omawiane są metody lokalizacji i dokumentacji zjawisk geologicznych, oraz ich graficznego przedstawiania. Szczegółowo omawiane są metody i techniki powierzchniowego kartowania geologicznego, podstawy geologicznej interpretacji zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych i radarowych a także elementy geologicznej kartografii wgłębnej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawami kartografii geologicznej, a zwłaszcza z metodyką sporządzania szczegółowych map geologicznych na podstawie prac terenowych. Prezentuje metody lokalizacji i dokumentacji zjawisk geologicznych, a także sposoby ich graficznego przedstawiania w postaci map i przekrojów geologicznych. Omawiane są różne rodzaje, metody i techniki kartowania geologicznego – szczegółowo kartowania powierzchniowego, a skrótowo – geologicznej kartografii wgłębnej. Wykład omawia podstawy geologicznej interpretacji zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych i radarowych, a także cyfrowych modeli rzeźby terenu (DEM), oraz prac związanych z edycją mapy geologicznej.

Ćwiczenia poświęcone są przede wszystkim analizie map geologicznych, a szczególnie wykonywaniu przekrojów przez nie – poczynając od najprostszych struktur, a kończąc na obszarach o budowie płaszczowinowej. Ćwiczenia wymagają pewnej staranności i dokładności podczas prac graficznych, co powoduje konieczność pracy w domu.

Przedmiot zaliczany jest na ocenę jako średnia z ćwiczeń (zaliczanych na podstawie wykonanych prac i sprawdzianu) oraz wykładu (zaliczanego na podstawie testu).

Literatura:

Literatura zalecana:

BACÓWNA, M. i in. 1966. Zdjęcia geologiczne. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

BARNES J.W., LISLE R.J. 2004. Basic Geological Mapping, 4th Edition. Willey.

CIOŁKOSZ, A., MISZALSKI, J., OLĘDZKI, J.R. 1999. Interpretacja zdjęć lotniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

GRODZICKI, J. 1977. Zdjęcie geologiczne, T. 1-2. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

KOTAŃSKI, Z. 1990. Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

Instrukcja opracowania i wydania "Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000". Ministerstwo Środowiska. 2004.

Lisle R.J., Brabham P.,Barnes J.W., 2011. Basic Geological Mapping (Geological Field Guide). Wiley-Blackwell; 5th Edition.

OSTAFICZUK, S. 1978. Fotogeologia, fotointerpretacja i fotogametria geologiczna. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego zaprojektowania i zrealizowania w terenie wielkoskalowego zdjęcia geologicznego, a także opracowania geologicznej mapy powierzchniowej wraz z niezbędnymi załącznikami (przekrój geologiczny, profil litologiczno-stratygraficzny, tekst objaśniający). Posiada podstawowe wiadomości z zakresu teledetekcji geologicznej i geologicznej kartografii wgłębnej. Analizuje różne rodzaje map geologicznych i rozpoznaje na nich wszystkie rodzaje struktur, a także wyjaśnia historię rozwoju budowy geologicznej obszaru przedstawionego na mapie.

Efekty uczenia się dla kierunku geologia poszukiwawcza:

K_W13 - posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego opracowania map geologicznych, posiada podstawowe wiadomości z zakresu teledetekcji geologicznej i geologicznej kartografii wgłębnej

K_U03 - rysuje podstawowe elementy przestrzeni w rzucie na płaszczyznę; przedstawia parametry geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie; wyznacza rzeczywisty bieg i upad oraz miąższość warstw na podstawie pomiarów terenowych

K_U04 - potrafi samodzielnie wykonywać zdjęcia, mapy i przekroje geologiczne i interpretować je stosując zasady intersekcji, rozpoznawać na nich rodzaje struktur geologicznych oraz wyjaśnić historię rozwoju budowy geologicznej obszaru przedstawionego na mapie

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K09 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

1 – ćwiczenia zaliczane są na podstawie:

- wykonanych prac,

- sprawdzianu (przekrój),

- testu z wykładów,

2 – termin oddawania prac wynosi tydzień od zakończenia ćwiczenia,

3 – prace ocenione na 2 należy obowiązkowo poprawić,

4 – termin poprawy wynosi tydzień – nieoddanie pracy w tym terminie oznacza kolejną ocenę niedostateczną,

5 – poprawione oceny (niedostateczne też!) wliczane są do średniej,

6 – pracę można poprawiać dwukrotnie, za trzecim razem wykonuje się nowe ćwiczenie,

7 – warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu jest oddanie wszystkich prac oraz uzyskanie pozytywnych ocen przynajmniej z 3 z nich,

8 – można mieć maksymalnie 2 poprawione oceny niedostateczne (łącznie ze sprawdzianem), trzecia ocena niedostateczna automatycznie powoduje niezaliczenie ćwiczeń w I terminie,

9 – „zaliczanie poprawkowe” odbywa się w trakcie ćwiczeń i polega na poprawianiu lub ponownym wykonywaniu prac ocenionych na 2 (patrz pkt. 3 – 6) = nie ma osobnego terminu zaliczenia poprawkowego!

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Ozimkowski
Prowadzący grup: Justyna Justyna-Grygo, Wojciech Ozimkowski, Joanna Uroda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)