Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane metody badań minerałów i skał

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OMBMSC
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane metody badań minerałów i skał
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. Gmpgz
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ze względu na charakter przedmiotu (zrozumienie podstaw fizykochemicznych metod badawczych oraz rodzaj badanych substancji) zalecane jest posiadanie zarówno podstaw z chemii nieorganicznej i fizyki, jak również odbycie w zakresie oferowanym na studiach I stopnia kursu mineralogii, petrologii oraz metod badań minerałów i skał.

Skrócony opis:

Omawiane są zaawansowane metody badań instrumentalnych (z wyłączeniem metod dyfrakcji rentgenowskiej) stosowanych w szeroko rozumianych naukach mineralogicznych do analizy nieorganicznych materiałów pochodzenia naturalnego. Prezentowane są podstawy teoretyczne metod, budowa aparatury analitycznej, preparatyka i praktyka analityczna oraz zasady interpretacji otrzymanych danych.

Pełny opis:

Na zajęciach prezentowane są zaawansowane metody badań instrumentalnych wykorzystywanych w szeroko rozumianych naukach mineralogicznych do analizy nieorganicznych materiałów pochodzenia naturalnego. Dobór metod jest związany zarówno z powszechnością wykorzystywania określonej techniki analitycznej, a także jej dostępnością w wiodących uniwersyteckich i badawczych ośrodkach geologicznych w Polsce.

Zajęcia zapoznają studenta z następującymi technikami badawczymi (wymienione poniżej techniki badawcze nie obejmują metod dyfrakcji rentgenowskiej; są one realizowane w przedmiocie „Krystalochemia i rentgenografia”):

1) transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM)

a. budowa i typy mikroskopów elektronowych, tryby pracy

b. preparatyka mikroskopowa; diplowanie, ścienianie jonowe, metoda FIB (focused ion beam)

c. oddziaływanie wiązki elektronów z materią i wykorzystanie analityczne powstających typów promieniowania

d. tworzenie obrazów transmisyjnych

e. dyfrakcja elektronów, metoda ograniczonego pola (SAED)

f. zastosowania analityczne transmisyjnych mikroskopów elektronowych, metoda EELS.

g. mikroskopia transmisyjna wysokiej rozdzielczości (HRTEM)

– komputerowa symulacja działania SEM i TEM oraz odpowiednich obrazów

– zastosowania HRTEM w naukach geologicznych

2) analiza składu chemicznego minerałów w mikroobszarze (mikroanalizator rentgenowski, EMPA)

a. podstawy teoretyczne powstawania charakterystycznych widm rentgenowskich pod wpływem wiązki elektronów

b. budowa aparatu Cameca SX100

c. system dyspersji długości fali (WDS) i dyspersji energii (EDS): zastosowanie, typy detektorów, porównanie systemów.

d. zalety i ograniczenia metody

3) emisyjna i absorpcyjna spektrometria atomowa:

a. oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią, podział metod spektroskopowych

b. absorpcja i emisja promieniowania elektromagnetycznego

c. budowa spektrometrów, źródła wzbudzenia, monochromatory i rodzaje atomizerów

d. spektrometria emisyjna w zakresie UV-Vis: fotometria płomieniowa, spektrografia, plazmowa emisyjna spektrometria atomowa – ICP-AES i ICP-MS

e. spektrometria absorpcyjna z atomizacją płomienową, elektrotermiczną, wodorkową i zimnych par

f. spektrometria absorpcyjna z ablacją laserową (LA-ICP-MS)

g. zalety i wady metod analitycznych oraz wykorzystanie w badaniach geologicznych.

4) spektroskopia w podczerwieni (IR i FT-IR)

a. charakterystyka promieniowania podczerwonego i jego oddziaływanie z molekułami

b.reguły wyboru i rodzaje drgań cząsteczkowych

c. budowa klasycznego spektrometru w podczerwieni oraz spektrometru z transformacją Fouriera (FTIR)

d. techniki pomiarowe stosowane w badaniach w podczerwieni

e. charakterystyka widm podstawowych grup funkcyjnych i wybranych grup minerałów

f. wykorzystanie metody w naukach mineralogicznych

5) spektroskopia Ramana

a. podstawy teoretyczne rozpraszania w ujęciu klasycznymi i kwantowo-mechanicznym

b. spektrometr ramanowski: źródła wzbudzenia, monochromatory, detektory

c. technika pomiarów widm Ramana

d. widma wybranych grup minerałów i grup funkcyjnych

e. zastosowanie widm ramanowskich w badaniach mineralogicznych.

6) katodoluminescencja (CL)

a. zjawisko luminescencji, model pasm przewodnictwa i przejść interkombinacyjnych, teoria pola krystalicznego

b. aparatura do obserwacji zjawisk katodoluminescencyjnych, detekcja emisji CL

c. minerały wykazujące luminescencję, preparatyka

d. przykłady naukowego i przemysłowego wykorzystania metod katodoluminescencyjnych

7) metody badań inkluzji fluidalnych w minerałach (FI)

a. powstawanie i typy inkluzji fluidalnych w kryształach

b. rozpoznawanie warunków i środowisk krystalizacji minerałów na podstawie inkluzji

c.zastosowanie badań inkluzji do poszukiwań złóż surowców użytecznych.

W trakcie wykładów studenci zapoznają się podstawami fizykochemicznymi metod, schematami i budową aparatury analitycznej, zaś w części ćwiczeniowej zaznajamiają się z urządzeniami badawczymi, praktyką i tokiem analitycznym, sposobami i technikami przygotowywania preparatów. Ważną części pracy ćwiczeniowej jest poznanie najważniejszych sposobów prezentacji i interpretacji otrzymanych danych, a także omówienie wad i zalet metody oraz źródeł błędów w oznaczeniach.

Literatura:

Bolewski, A., Kubisz, J., Manecki, A., Żabiński, W. Mineralogia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

Fluid inclusions. Reviews in Mineralogy, vol. 12, Mineralogical Society of America.

Geochemistry and Mineralogy of Rare Earth Elements. Reviews in Mineralogy, vol. 21, Mineralogical Society of America.

Kęcki Z. Podstawy spektroskopii molekularnej. PWN

Metody badań minerałów i skał. Praca zbiorowa. Wydawnictwa Geologiczne.

Minerals and reactions at the atomic scale: transmission electron microscopy. Reviews in Mineralogy vol. 27

Nicol, A.W. Physicochemical methods of mineral analysis. Plenum Press.

Pagel M., Barbin V., Blanc P., Ohnenstetter D. Cathodoluminescence in geosciences. Springer. Berlin-Heidenberg-New York.

Spectroscopic methods in mineralogy and geology. Reviews in Mineralogy vol. 18. Mineralogical Society of America

Spectroscopic methods in mineralogy. EMU Notes in Mineralogy vol. 6. European Mineralogical Union

Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN.

Efekty uczenia się:

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż

K_W06 – zna nowoczesne instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w badaniach substancji mineralnych i organicznych, zna zalety i ograniczenia poszczególnych metod , zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych

K_W07 – zna zasady działania i możliwości analityczne określonej aparatury badawczej oraz zasady optymalnego planowania badań z wykorzystaniem dostępnego zaplecza badawczego

K_W10 – ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych i dokumentacyjnych w badaniach różnych typów skał; ma wiedzę o procesach sedymentacyjnych, tektonicznych i diagenetycznych zachodzących w różnych typach skał

K_W13 – posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna również zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w laboratorium oraz w trakcie pobytu w terenie

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych, umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, podstawową i zaawansowaną aparaturą badawczą

K_U02 – korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe, interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U04 – umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_U10 – planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg odpowiednich technik

K_K02 – współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

K_K07 – wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

kontrola obecności (warunek zaliczenia przemiotu)

Zaliczenie może odbywać się w formie ustnej lub pisemnej - w zależności od liczebności grupy; forma pisemna (sprawdzian pisemny/egzamin) składa się z pytań wielokrotnego wyboru lub pytań otwartych; test jest przeprowadzany zdalnie lub stacjonarnie za pośrednictwem platformy cyfrowej Kampus lub Google Classroom

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ilnicki
Prowadzący grup: Bogusław Bagiński, Sławomir Ilnicki, Petras Jokubauskas, Rafał Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)