Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona i kształtowanie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OOKS1L
Kod Erasmus / ISCED: 07.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona i kształtowanie środowiska
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na drugim semestrze I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Przedmioty obowiązkowe na II semestrze I roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość problematyki środowiskowej na poziomie szkoły średniej oraz podstawowych wiadomości z geologii dynamicznej hydrogeologii i geologii inżynierskiej.

Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę geologii środowiskowej oraz oddziaływania człowieka na środowisko. Sposoby i formy ochrony przyrody oraz zasady rozwoju zrównoważonego. Przegląd wybranych aspektów oddziaływań środowiskowych. Podstawowe metody ocen zmian warunków środowiskowych.

Pełny opis:

• Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu ochrony środowiska (ekologia, sozologia, ekosystem, ochrona ścisła, ochrona bierna itp.)

• Prawne aspekty ochrony środowiska w Polsce i na świecie.

• Idea zrównoważonego rozwoju.

• Ochrona przyrody nieożywionej, ochrona ekosystemów – cele, formy i zadania.

• Różnorodność biologiczna.

• Procesy zachodzące w atmosferze i ich wpływ na migrację zanieczyszczeń w powietrzu.

• Gleby - klasyfikacje, degradacja, zagrożenia, stan gleb w Polsce.

• Wody powierzchniowe - stan, jakość, zagrożenia, zjawiska powodziowe.

• Wody podziemne – zanieczyszczenie i ochrona

• Ochrona przed promieniowaniem i hałasem.

• Migracją zanieczyszczeń w środowisku gruntowym i wodnym.

• Sposoby unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów.

• Zagrożenia geologiczne uaktywnione, lub wywołane przez działalność gospodarczą: budowlaną, produkcyjną, rolniczą, górniczą, gospodarką wodną.

• Grunty antropogeniczne - warunki powstawania i występowania,

• Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Renaturalizacja

• Metody oceny stanu środowiska.

• Zasady i cele monitoringu środowiska.

Literatura:

• Boć J. Nowacki U., Samborska-Boć E., 2008 – Ochrona środowiska, Kolonia Limited

• Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2009 – Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN

• Kalinowska A, 2002 – Ekologia- wybór na nowe stulecie. Agencja Wydawniczo- Reklamowa A.

• Kowal A.L, Świderska- Bróż M., 2009 Oczyszczanie wody. PWN Warszawa- Wrocław

• Kozłowski S. ,1997-10 W drodze do ekorozwoju Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

• Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1993- Energetyka a ochrona środowiska Wydawnictwo Naukowo- Techniczne. Warszawa

• Praca zbiorowa pod kierunkiem Stefana Kozłowskiego 1998- Ochrona Litosfery, Państwowy Instytut Geologiczny

• Siemiński M., 2002 Środowiskowe zagrożenia zdrowia PWN Warszawa

• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska

• Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach

• Ustawa z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

• Zadroga B., Olańczuk- Neyman K, 2001- Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geochemiczno- budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Efekty uczenia się:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W09 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych

K_W11 - rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W19 - zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U05 - zna język obcy na poziomie B2, posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie geoinżynierii i geologii stosowanej w języku polskim i angielskim

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej, ekologicznej i zdrowotnej

K_K07 - jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych

K_K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę – opanowanie materiału z wykładu oraz ćwiczeń i literatury.

Zaliczenie pisemne wykładu.

Ćwiczenia zaliczane na podstawie kolokwium końcowego.

Ocena końcowa – średnia z ocen uzyskanych z zaliczenia ćwiczeń i wykładu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cabalski, Ewa Falkowska
Prowadzący grup: Krzysztof Cabalski, Ewa Falkowska, Agnieszka Kałmykow-Piwińska, Paweł Rydelek, Agnieszka Wasiłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)