Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPT3C
Kod Erasmus / ISCED: 07.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Petrologia I (dla kierunku geologia stosowana)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GS
Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot (wykład i ćwiczenia) pokazuje procesy prowadzące do powstania skał oraz najważniejsze typy skał będących produktem tych procesów ich typów (magmowych, metamorficznych, osadowych) poprzez procesy prowadzące do ich powstawania. Określa ich skład fazowy i geochemiczny, teksturę, możliwe środowiska ich powstawania. Ma on ścisłe powiązania z geodynamiką, geologią strukturalna (w szczególności tektoniką płyt), sedymentologią (w szczególności z analizą basenów sedymentacyjnych), geochemia procesów magmowych i metamorficznych, termodynamiką petrogenetyczną, szeroko pojęta mineralogią.

Pełny opis:

Ćwiczenia prowadzone w laboratorium mikroskopowym umożliwiają praktyczne zastosowanie wiedzy uzyskanej na wykładzie. Student uczy się rozpoznawania podstawowych minerałów i skał w obrazie mikroskopowym, a także określania procesów zachodzących w tych skała i ich skutków.

Literatura:

MacKenzie W. S., Guilford C., 1996: Atlas of rock forming minerals in thin section. Longman. 10th edition.

MacKenzie W. S., Donaldson C. H., Guilford C., 1995: Atlas of igneous rocks and their textures. Longman Scientific & Technical. 6th edition.

Yardley B. W. D., MacKenzie W. S., Guilford C., 1990: Atlas of metamorphic rocks and their textures. Longman Scientific & Technical. 1st edition.

Adams A. E., MacKenzie W. S., Guilford C., 1987: Atlas of sedimentary rocks under the microscope. Longman Scientific & Technical. 2nd edition.

E. Dubińska, B. Bagiński, 1995: Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich – vademecum, Wydział Geologii UW, 157pp.

M. Borkowska, K. Smulikowski, 1973: Minerały skałotwórcze. Wydawnictwa Geologiczne, 477pp.

Efekty uczenia się:

Student pojawiając się w terenie i badając formacje skalne potrafi:

– zanalizować proces prowadzący do powstania skały

– rozpoznać wszystkie typy skał,

– wyjaśnić ich ewolucję

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W03 – zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W12 - zna modele opisujące środowisko geologiczne

K_U01 – wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej, ekologicznej i zdrowotnej

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Nabywane przez studentów umiejętności są monitorowane na bieżąco podczas ćwiczeń, gdyż nauczanie przedmiotu realizowane jest poprzez ciągły kontakt studenta i nauczyciela. Prowadzący w ciągu zajęć wielokrotnie monitoruje umiejętności studenta poprzez zadawanie mu pytań, sprawdzanie i korygowanie błędów na bieżąco. Finalne sprawdzenie umiejętności nabytych na ćwiczeniach następuje podczas 2 sprawdzianów pisemnych, w czasie których student otrzymuje płytki cienkie, a jego zadaniem jest rozpoznanie faz, opisanie tekstury, nazwanie skały i opisanie innych ważnych spostrzeżeń. Przy ocenie końcowej brana pod uwagę jest również aktywność studenta podczas zajęć. Warunkiem wstępnym przystąpienia do ćwiczeń z Petrologii jest zaliczenie przez studenta sprawdzianu z optyki kryształów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bagiński, Agnieszka Marcinowska
Prowadzący grup: Grzegorz Gil, Agnieszka Marcinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bagiński, Agnieszka Marcinowska
Prowadzący grup: Grzegorz Gil, Mirosław Słowakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)