Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy hydrogeologii stosowanej i ochrony wód podziemnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PSPHS3Z1 Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy hydrogeologii stosowanej i ochrony wód podziemnych I
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Proseminarium do wyboru na III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

- metodami badań hydrologicznych stosowanymi w hydrogeologii,

- systematyką hydrogeologiczną,

- składem fizycznym i właściwościami chemicznymi wód podziemnych oraz interpretacją analiz hydrogeochemicznych,

- przepływem wód podziemnych i prawami nim rządzącymi,


Wiedzę na powyższe tematy może zdobyć na następujących przedmiotach obligatoryjnych prowadzonych na UW:

- Hydrologia,

- Hydrogeologia.

Skrócony opis:

Opracowanie w formie jednego lub dwu referatów, spośród kilkudziesięciu tematów do wyboru, dotyczących zastosowania hydrogeologii do celów praktycznych. Wśród bloków tematycznych: zaopatrzenie w wodę, monitoring i ochrona wód podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń ropopochodnych i pochodzących z wysypisk odpadów stałych, problem ustalania stref ochronnych ujęć, hydrogeologia kopalniana i górnicza, odnawianie zasobów wód podziemnych, zagrożenia zasobów wód podziemnych, podatność systemów hydrogeologicznych na zanieczyszczenia, odwodnienia kopalniane, wody geotermalne, wody lecznicze.

Pełny opis:

Proseminarium ma za zadanie zapoznanie studentów z problemami natury hydrogeologicznej spotykanymi w trakcie przyszłej pracy i sposobami ich rozwiązań. Problemy te dotyczą głównie:

- zaopatrzenia w wody podziemne,

- monitoringu i ochrony jakości wód podziemnych,

- zagrożeń wód podziemnych zanieczyszczeniami z/spod powierzchni terenu oraz sposobu ich likwidacji,

- odnawialności zasobów wód podziemnych,

- zagrożeń ilościowych zasobów wód podziemnych,

- podatności systemów hydrogeologicznych na zanieczyszczenia,

- odwodnień kopalnianych, w tym renaturalizacji zwierciadła wód podziemnych po zakończeniu eksploatacji,

- wód geotermalnych,

- wód leczniczych.

Literatura:

1. Materiały VIII sympozjum "Współczesne problemy hydrogeologii", Kiekrz k/Poznania 1997, Wyd. "WIND" Poznań - 1997,

2. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1718 - wyd. Uniw. Śl., 1998,

3. Materiały IX sympozjum "Współczesne problemy hydrogeologii", Warszawa-Kielce, 1999, Wyd. PIG - 1999,

4. Biuletyn PIG, nr 388, Wyd. PIG, 1999,

5. Materiały X sympozjum nt. "Współczesne problemy hydrogeologii". Wyd. Oficyna Wydawnicza SUDETY - Wrocław, 2001,

6. Biuletyn PIG nr 400. Hydrogeologia. Wyd. PIG, Warszawa, 2002,

7. Materiały XI sympozjum nt. "Współczesne problemy hydrogeologii", cz. I i II. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2003,

8. Materiały na XV sympozjum naukowo-techniczne pt. Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej". Wyd. CWA REGINA POLONIAE, Częstochowa, 2004,

9. Biuletyn PIG nr 412. Hydrogeologia - z. VI. Wyd. PIG, Warszawa, 2004,

10. Materiały XII sympozjum pt. "Współczesne problemy hydrogeologii". Wyd. UMK, Toruń, 2005,

11. "Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych" T. 2. Wyd. U. Śl., 2006,

12. Materiały XIII sympozjum pt. "Współczesne problemy hydrogeologii". Wyd. AGH, Kraków-Krynica, 2007,

13. Przegląd Geologiczny nr 3 i nr 4, 2007 r. Wyd. PIG,

14. Przegląd Geologiczny nr 8/2, 2008 r. Wyd. PIG,

15. Przegląd Geologiczny nr 8, 2009 r. Wyd. PIG.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu proseminarium student:

- poznaje metodykę prezentowania zagadnienia merytorycznego,

- poznaje i charakteryzuje zagrożenia jakości wód podziemnych,

- ocenia zakres zagrożeń i możliwości usunięcia skutków zanieczyszczeń wód podziemnych,

- ocenia zagrożenia ilościowe zasobów wód podziemnych,

- charakteryzuje pod względem regionalnym możliwości zaopatrzenia w wody podziemne,

- ocenia warunki odnawialności zasobów wód podziemnych,

- ocenia podatność systemów hydrogeologicznych na zanieczyszczenia,

- poznaje problematykę odwodnień kopalnianych, oraz problematykę hydrogeologiczną związaną z likwidacją kopalń,

- ocenia możliwości wykorzystania wód geotermalnych,

- poznaje rodzaje wód leczniczych i ich występowanie w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania na zaliczeniu proseminarium:

- atrakcyjna forma wizualna przedstawionej prezentacji,

- ciekawy sposób przekazu informacji związanej z wybranym tematem,

- udział w dyskusji po wystąpieniach kolegów.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.