Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum geomechaniczne - tutorial

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-TPGM
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktikum geomechaniczne - tutorial
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę związaną z:

- analizą stanu naprężenia i odkształceń.

- klasyfikacją skał i masywów skalnych.

- fazami deformacji przedkrytycznej i podkrytycznej w procesie deformacji.

- wyznaczeniem podstawowych parametrów geomechanicznych: wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie i rozciąganie oraz modułu Younga i współczynnika Poissona.

Skrócony opis:

Celem tutorialu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania wybranych badań terenowych i laboratoryjnych właściwości geomechanicznych skał. W ramach zajęć uczestnicy będą zapoznawać się z literaturą przedmiotu oraz samodzielne wykonywać pomiary i testy laboratoryjne, interpretować wyniki oraz przygotowywać raporty z badań.

W ramach zajęć studenci samodzielnie wykonują na indywidualnie przydzielonych próbkach skalnych: pomiary geometryczne próbek badawczych w celu ustalenia podstawowych parametrów właściwości fizycznych; ultradźwiękowe pomiary parametrów sprężystości skał; laboratoryjne badania jednoosiowego ściskania i rozciąganie (metodą brazylijską).

Podczas zajęć prezentowane są także informacje dotyczące: metod interpretacji wyników badań geomechanicznych; ultradźwiękowych badań parametrów sprężystości oraz laboratoryjnych badań: jednoosiowego i trójosiowego ściskania; rozciągania; wskaźnika odporności na pękanie KIc oraz współczynnika podatności na tąpanie.

Pełny opis:

W ramach tutorialu uczestnicy wykonywać będą opracowania w formie esejów dotyczące tematyki badań geomechanicznych oraz zapoznawać się z systemem pracy laboratorium posiadającego akredytację PCA w zakresie procedur badań wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie skał. W części praktycznej uczestnicy będą samodzielnie wykonywać testy zgodnie z akredytowanymi procedurami normatywnymi wg.: PN-EN 1926, PN-G-04302, PN-G-04303 (wybór procedury zależny od dostępności materiału skalnego i w porozumieniu z uczestnikami).

Część praktyczna obejmuje:

1. Samodzielnie ustalone podstawowe oznaczenia fizyczne (2 godz.)

- pomiary geometryczne próbek badawczych

- oznaczenie masy w stanie powietrzno-suchym, po nawodnieniu i po cyklach mrożenia,

- ustalenie gęstości objętościowej, nasiąkliwości i porowatości.

- analiza statystyczna parametrów i dobór odpowiednich grup badawczych

2. Samodzielnie wykonane ultradźwiękowe badania nieniszczące:

- metody badawcze oraz pomiar prędkości fali podłużnej w kilku kierunkach. (4 godz.)

- interpretacja wyników. (2 godz.)

- statystyczna analiza zmienności. (1 godz.)

- ocena anizotropii materiału skalnego. (1 godz.)

3. Konfiguracje prasy Controls i samodzielnie wykonane testy wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie (PN-EN-1926, PN-G-04303) i na rozciąganie metodą brazylijską (PN-G-04302), wzorce i procedury badawcze, przebieg badania oraz interpretacja uzyskanych wyników. (4 godz.)

5. Przygotowanie raportów z wykonanych badań. (2 godz.)

Literatura:

KIDYBIŃSKI, A. 1982. Podstawy geomechaniki kopalnianej. Wydawnictwo Śląsk; Katowice.

PINIŃSKA, J. 1999. Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał, 5. Katalog Zakładu Geomechaniki IHiGI Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwo Naukowe INVIT; Warszawa.

PN-EN ISO/IEC 17025 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

PN-EN 1926:2007 - Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymałości na ściskanie,

PN-G-04302:1997 - Skały zwięzłe -- Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie metodą poprzecznego ściskania,

PN-G-04303:1997 - Skały zwięzłe -- Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie z użyciem próbek foremnych

PN-G-04301:1997 - Skały zwięzłe -- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań własności mechanicznych i technologicznych

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

K_W10 - ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych i dokumentacyjnych w badaniach różnych typów skał; ma wiedzę o procesach sedymentacyjnych, tektonicznych i diagenetycznych zachodzących w różnych typach skał

K_W12 - zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W13 - posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna również zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w laboratorium oraz w trakcie pobytu w terenie

W zakresie umiejętności student:

K_U01 - stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, geoinżynierskie)

K_U08 - potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_U11 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

W zakresie kompetencji społecznych student:

K_K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K03 - potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła, opracowania tekstowe, sprawozdania i raporty z wykonanych badań

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Tutorial, 16 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dziedzic
Prowadzący grup: Artur Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Tutorial - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Tutorial, 16 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Dziedzic
Prowadzący grup: Artur Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Tutorial - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)