Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Surowce skalne i mineralne w przestrzeni publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-TSSMPP
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Surowce skalne i mineralne w przestrzeni publicznej
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Tutorial do wyboru na I semestrze I roku st. na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu mineralogii i petrologii; bierna znajomość j. angielskiego na poziomie przynajmniej B2.

Skrócony opis:

Tutorial ma za zadanie zwrócenie uwagi na znaczenie surowców skalnych i mineralnych wykorzystywanych przez człowieka na przestrzeni wieków w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, w tym z uwzględnieniem szeroko rozumianego przemysłu, budownictwa i dziedzin wykorzystywanych w celach zdrowotnych (kosmetologia i medycyna). Ma on za zadanie nauczyć krytycznego spojrzenia na wykorzystywanie surowców skalnych i mineralnych, a także wskazania ich cech, zarówno pożądanych jak i niepożądanych w kontekście użyteczności dla człowieka. Podczas zajęć student, w zależności od wybranej tematyki tutorialu, będzie mógł samodzielnie realizować wybrane prace analityczne, bądź prowadzić krytyczną analizę dostępnych informacji literaturowych.

Pełny opis:

Tutorial ma za zadanie zwrócenie uwagi na znaczenie surowców skalnych i mineralnych wykorzystywanych przez człowieka na przestrzeni wieków w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, w tym z uwzględnieniem szeroko rozumianego przemysłu, budownictwa i dziedzin wykorzystywanych w celach zdrowotnych (kosmetologia i medycyna). Znajomość cech fizycznych i chemicznych skał, sposobu ich wydobycia i podatności na określone procesy deterioracji ma ogromne znaczenie przy odpowiednim zastosowaniu danego surowca. Podobnie jest z minerałami wykorzystywanymi jako surowce mineralne w codziennym życiu.

W zależności od obranej dziedziny: architektura, budownictwo, przemysł, kosmetyka, medycyna, bądź innych ustalonych przez Tutora i podopiecznego, analizowane będzie zastosowanie danego surowca. Rozpatrywane będą jego cechy, właściwości, a także umiejętność i skuteczność jego zastosowania w określonej dziedzinie. Zajęcia będą się składały z następujących etapów:

1. Wybór zakresu tematycznego – surowca i jego zastosowanie;

2. W zależności od wyboru zagadnienia ustalany jest sposób pracy – opracowanie na podstawie dostępnej literatury i badań lub prace laboratoryjne mające ustalić możliwość zastosowania i przydatność danego surowca w określonej dziedzinie (np. badania petrograficzne, skaningowe, EDS, wytrzymałościowe);

3. Analiza zebranego materiału literaturowego – dyskusja nt. możliwych zastosowań lub sprawozdanie z samodzielnie przeprowadzonych badań i obserwacji wybranego surowca w oparciu o dotychczasowe dane.

4. W przypadku samodzielnej pracy laboratoryjnej analiza i interpretacja otrzymanych wyników w aspekcie zastosowania wybranego surowca w przestrzeni publicznej.

5. Omówienie wyników dotychczasowych prac, sposobu opracowania zgromadzonego materiału literaturowego, bądź pozyskanych wyników laboratoryjnych.

Literatura:

Przykładowa literatura:

Pinińska J. (red.) 2003. Własności wytrzymałościowe i odkształceniowe skał. Zakład Geomechaniki; Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Warszawa.

Czasopisma: Sztuka Architektury; Świat Kamienia; Nowy Kamieniarz.

Gągol J. (red.) 2006. Kamienie budowlane w Polsce. PIG; Warszawa-Kielce.

Kopczyński K., Skoczylas J. 2006. Kamień w religii, kulturze i sztuce, 147 str. Wydawnictwo Naukowe UAM; Poznań.

Kosmowska-Ceranowicz B. 2012. Bursztyn w Polsce i na świecie, 300 str. Wydawnictwo UW; Warszawa.

Rajchel J. 2005. Kamienny Kraków. Spojrzenie geologa, 236 str. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH; Kraków.

Labus M. 2008. Metody geologiczne w ocenie stanu zachowania kamiennych elementów budowlanych, 128 str. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Sen G. 2001. Earth’s materials: minerals and rocks. Prentice Hall.

Pichler H., Schmitt-Riegraf C. 1997. Rock-forming Minerals in Thin Section. Springer Science & Business Media.

Efekty uczenia się:

W czasie tutorialu student realizuje co najmniej 4 z poniższych efektów (w zależności od przyjętego sposobu zaliczenia i zakresu tutorialu)

- potrafi samodzielnie dokonać krytycznego wyboru dostępnych informacji literaturowych;

- umie zaplanować właściwy tok analityczny dla wybranego przez siebie surowca i jego zastosowania;

- syntetycznie opracowuje pozyskane materiały literaturowe w formie esejów;

- krytycznie analizuje otrzymane dane eksperymentalne;

- umie przygotować popularnonaukową prezentacje multimedialną;

- umie przygotować pełne sprawozdanie z badań eksperymentalnych zarówno w formie operatu jak i prezentacji multimedialnej.

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż

K_W02 – zna metody pozyskiwania i opracowywania materiałów geologicznych do celów zawodowych z wykorzystaniem technik komputerowych, poznaje metody i narzędzia do tworzenia różnorodnych modeli geologicznych w oparciu o bazy danych

K_W10 – ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych i dokumentacyjnych w badaniach różnych typów skał; ma wiedzę o procesach sedymentacyjnych, tektonicznych i diagenetycznych zachodzących w różnych typach skał

K_W12 – zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W14 – ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_U04 – umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_U08 – potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie na temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_U11 – ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

K_K01 – Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K03 – potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K06 – skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest odbycie się wszystkich spotkań, każdorazowo dokumentowanych przez tutora za pomocą kart indywidualnych spotkań tutorskich. Ponadto na ocenę końcową składają się co najmniej jeden esej lub sprawozdanie z badań eksperymentalnych w formie operatu. Student ma obowiązek przedstawienia krótkiej prezentacji podsumowującej tutorial podczas wspólnej sesji naukowej wszystkich tutee i ich opiekunów, odbywającej się na koniec roku akademickiego (czerwiec), w którym przedmiot jest realizowany.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Tutorial, 16 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Domańska-Siuda
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Tutorial - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)