Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropogeniczne przekształcenia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WAPSW
Kod Erasmus / ISCED: 07.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropogeniczne przekształcenia środowiska
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na I i II roku studiów II stopnia
Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym, z uwzględnieniem szczególnym środowiska geologicznego. Wiedza z zakresu hydrologii, hydrogeologii, mechaniki skał i gruntów, obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej, zagospodarowania przestrzennego.

Skrócony opis:

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, przekształceń antropogenicznych, metodyce badań i ocenie ich wielkości. Rodzajach przekształceń w środowisku przyrodniczym dokonanych przez działalność człowieka, w szczególności w odniesieniu do sfery przyrody nieożywionej.

Zagadnienia te zostaną omówione na przykładach przekształceń wielkoobszarowych, liniowych, w głębszej przestrzeni geologicznej, małoobszarowych, in situ i ex situ, zmiany chemizmu i jakości środowiska w czasie i przestrzeni.

Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle raportów GIOŚ i PIOŚ oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.

Pełny opis:

1. Historia przekształceń środowiska dokonywana przez działalność człowieka,

2. Przedmiot analiz - krajobraz, geo- i eko-system,

3. Rodzaje przekształceń środowiska,

3.1. bezpośrednie w zależności od komponentu środowiska,

3.2. pośrednie we współzależnościach i powiązaniach elementów w geosystemie,

3.3. rola funkcji czasu i przestrzeni w ocenach przekształceń,

4. Podstawy metrologiczne monitoringu środowiska - wybrane elementy metodyki pomiarów,

5. Blok (badań) emisji PMŚ:

6. Blok (badań) imisji; ocena stanu środowiska w świetle wyników obserwacji:

6.1. zanieczyszczeń powietrza,

6.2. hałasu,

6.3. wód powierzchniowych (rzek i jezior).

6.4. osadów,

6.5. gleb i powierzchni ziemi,

6.6. przyrody ożywionej,

6.7. zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego,

7. omówienie konkretnych przykładów przekształceń środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska geologicznego.

8. gospodarka wodą,

9. gospodarka przestrzenią,

10. gospodarka odpadami

11. Europejski system monitorowania środowiska.

Literatura:

1. Richling A., Solon J., 1996 - Ekologia krajobrazu. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa.

2. Tarnawski M. Katastrofy budowlane

3. Kazimierski B., Sadurski A. (red), 1999 - Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych -metody badań. Wyd. PIG. Warszawa.

4. Witczak S. Adamczyk A, 2013 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Tom I in. Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ. Warszawa

5. Wybrane pozycje serii Biblioteka Monitoringu Środowiska.

6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

7. Prawo Geologiczne i Górnicze

8. Biblioteka monitoringu środowiska.

9. Bazy danych środowiskowych.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą umiejętność, w odniesieniu do oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, szaty roślinnej i ich przekształceń, przekształceń związanych ze zmianami w obrębie skał i gruntów wywołanych rozwojem cywilizacyjnym i rozbudową infrastruktury technicznej między innymi sieci infrastruktury, budownictwa wodnego i morskiego, urbanizacji, eksploatacji surowców mineralnych, składowisk odpadów:

oceny stanu środowiska w oparciu o wyniki monitoringu.

Metody i kryteria oceniania:

Istotna jest obecność na zajęciach; pisemne sprawdzenie wiedzy na zakończenie cyklu wykładów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)