Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WETKW-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na II roku na stud. II st. GEP na spec. Geologia klimatyczna
Przedmioty sugerowane do wyboru na I semestrze I roku st. na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Opanowanie podstaw biologii, chemii i ekologii.

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ekotoksykologii, podział i charakterystyka substancji toksycznych oraz mechanizmy ich oddziaływania na różnych poziomach organizacji przyrody (komórka, organizm, populacja, ekosystem). Prezentowane są najważniejsze metody stosowane w ekotoksykologii.

Pełny opis:

W trakcie wykładu omawiane będą:

1. Definicja, historia, zakres ekotoksykologii oraz podstawowe terminy i pojęcia stosowane w ekotoksykologii.

2. Związki biogeniczne i ksenobiotyki, klasyfikacja ksenobiotyków oraz czynniki środowiskowe wpływające na toksyczność substancji.

3. Toksyczne pierwiastki (metale ciężkie) i nieorganiczne związki chemiczne (gazy, pyły, detergenty, nawozy azotowe).

4. Toksyczne związki organiczne (pestycydy, WWA, dioksysny, furany, PCB itp.).

5. Wpływ trucizn na organizm, dawki i poziomy trucizn, rodzaje zatruć, metabolizm ksenobiotyków.

6. Fizjologiczne skutki oddziaływania trucizn, genetyczna odporność i podatność, biochemiczne mechanizmy obronne i detoksykacja.

7. Teoria stresu, adaptacje organizmu do życia w warunkach stresowych.

8. Biomarkery ekspozycji, biomarkery efektu.

9. Wpływ trucizn na populacje, dostosowanie, ewolucja odporności, wpływ na pulę genową.

10. Wpływ trucizn na ekosystemy, bioakumulacja i biomagnifikacja trucizn w łańcuchu troficznym.

11. Kompleksowe efekty oddziaływania zanieczyszczeń na ekosystem na przykładzie borów świerkowych w Karkonoszach.

12. Katastrofy ekologiczne

13. Metody badań w ekotoksykologii, badania epidemiologiczne, badania laboratoryjne, testy ekotoksykologiczne, biooceny długo i krótko terminowe, metody statystyczne.

14. Znaczenie biotechnologii dla potrzeb ekotoksykologii i ochrony środowiska.

Literatura:

Laskowski R., Migula P., 2004. Ekotoksykologia - od komórki do ekosystemu, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall B., 2002. Podstawy Ekotoksykologii, PWN, Warszawa.

Manahan S.E., 2006. Toksykologia środowiska. PWN, Warszawa

Piotrowski J.K., 2006. Podstawy toksykologii. WNT, Warszawa

Seńczuk W., 2002. Toksykologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Zakrzewski Z., 2000. Podstawy toksykologii środowiska, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

K_W14 - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_U04 - umie samodzielnie zanalizować zgromadzony materiał naukowy, zinterpretować otrzymane wyniki badań i wyciągnąć stosowne wnioski w oparciu o własne doświadczenia i najnowsze dane literaturowe

K_K01 - Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K05 - potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę. Podstawą zaliczenia jest opanowanie całości materiału omawianego w trakcie zajęć.

W przypadku zaliczenie w terminie poprawkowych obowiązują te same kryteria jak wyżej.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)