Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interdyscyplinarne metody pozyskiwania danych w badaniach środowiskowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WIMPDS-GES
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interdyscyplinarne metody pozyskiwania danych w badaniach środowiskowych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowny do wyboru na III sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień prezentowanych na przedmiotach:

Geoinformatyka w geologii (kod: 1300-GING3CW)

Technologie informatyczne w geologii (kod: 1300-OTIG1L)

lub wiedza porównywalna.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie narzędzi informatycznych, które stosowane są współcześnie w badaniach środowiskowych. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące systemu informacji geograficznej (GIS), projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oraz metody teledetekcji, geodezji wykorzystywane do pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizowania danych o środowisku naturalnym.

Pełny opis:

W badaniach nad środowiskiem naturalnym następuje znaczący wzrost liczby pozyskiwanych danych w wyniku nowoczesnych technik pomiarowych. Niezbędne jest zatem wykorzystywanie narzędzi do gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizowania danych przestrzennych. Takie możliwości nadaje system informacji geograficznej (GIS) oraz projektowanie wspomagane komputerowo (CAD).

W ramach zajęć zaprezentowane zostaną źródła danych przestrzennych oraz metody ich pozyskiwania z uwzględnieniem informacji o układach odniesienia oraz pomiarach satelitarnych GNSS. Omówione zostaną również podstawowe metody teledetekcyjne wykorzystywane do pozyskiwania danych o środowisku naturalnym. Szczegółowo przedstawione zostaną zagadnienia lotniczego oraz naziemnego skaningu laserowego (ALS, TLS) oraz produkty, tworzone w ramach fotogrametrii.

Literatura:

GOTLIB D., IWANIAK A., OLSZEWSKI R., 2008, GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN;

LONGLEY P.A., GOODCHILD M.F., MAGUIRE D.J., RHIND D.W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN;

MULARZ S., 2004, Podstawy teledetekcji. Wprowadzenie do GIS. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

OSTAFICZUK, S. 1978, Fotogeologia, fotointerpretacja i fotogrametria geologiczna. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

URBAŃSKI J., 2010, GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

K_W02 - ma wiedzę na temat wielorakich związków między elementami środowiska, powiązaniami abiotyczno-biotycznymi oraz oddziaływaniami antropogenicznymi, zna podstawowe parametry i schematy opisujące te oddziaływania oraz metody ich zapisu matematycznego i analizy statystycznej

K_W08 - ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie planowania badań w celach modelowych, zna zasady schematyzacji warunków geologicznych dla potrzeb modelowych

Efekty uczenia się w zakresie umiejetności:

K_U02 - korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U11 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K04 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę z zajęć stanowi suma punktów uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktikum, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Łukasiak
Prowadzący grup: Artur Dziedzic, Dominik Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)