Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mineralogia zaawansowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WMNZAW
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mineralogia zaawansowana
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na II semestrze I roku na stud. II st. GEP na spec. Gmpgz
Przedmiot sugerowny do wyboru na I r. stud. II st. GES na spec. GSM ścieżka Geomateriały mineralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy krystalochemii, mineralogii i petrologii.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje przedstawienie budowy minerałów z uwzględnieniem następujących zagadnień: rodzaje uporządkowania strukturalnego (rodzaje mikrostruktur), rodzaje przerostów (wraz z ich interpretacją genetyczną), budowa minerałów o strukturach modułowych i modulowanych, naturalne struktury krystaliczne o zgiętych płaszczyznach sieciowych.

Pełny opis:

Przedmiot składa się z 15 1.5-godzinnych wykładów, których szczegółowa tematyka została podana poniżej:

WYKŁAD 1 i 2. Ciało stałe a stan amorficzny, polimorfizm i politypia, uporządkowanie bliskiego i dalekiego zasięgu, epitaksja i topotaksja, przerosty polisomatyczne, kryształy modułowe, struktury modulowane, struktury krystaliczne o zgiętych płaszczyznach sieciowych – podstawy.

WYKŁAD 3. Struktury "normalne" i inwersyjne, roztwory stałe, rozpad spinodalny (na przykładzie spineli).

WYKŁAD 4 i 5. Odmiany politypowe, roztwory stałe, luki mieszalności, rozpad roztworów stałych, uporządkowanie i domeny antyfazowe, mikrostruktury, odmieszania i ich znaczenie genetyczne (na przykładzie piroksenów).

WYKŁAD 6 i 7. Przerosty polisomatyczne uporządkowane i nieuporządkowane, transformacje typu Zipper, polimeryzacja krzemianów, rodzaje połączeń łańcuchów krzemianowych (na przykładzie biopyriboli).

WYKŁAD 8, 9 i 10. Rodzaje pozycji oktaedrycznych, uporządkowanie podstawień oktaedrycznych i ich genetyczne znaczenie (na przykładzie oliwinów); mineralogia płaszcza Ziemi: przejścia fazowe w płaszczu ziemskim, przemiany fazowe odmian polimorficznych (Mg,Fe)2SiO4 na tle przemian fazowych innych faz wysokociśnieniowych, znaczenie przerostów polisomatycznych i defektów struktury krystalicznej dla transportu wody do górnego płaszcza Ziemi (na przykładzie oliwinów i spineli krzemianowych); przerosty mineralne w skałach UHP (Ultra High Pressure) dokumentujące rozpad faz wysokociśnieniowych pochodzących z górnego płaszcza.

WYKŁAD 11, 12 i 13. Uporządkowane i nieuporządkowane rozmieszczenie podstawień izomorficznych kationów i anionów w strukturze krystalicznej krzemianów, politypia, epitaksja i topotaksja, struktury modulowane, minerały o zgiętych płaszczyznach sieciowych, nukleacja homogeniczna i heterogeniczna, szeregi polisomatyczne minerałów o różnej strukturze krystalicznej (na przykładach minerałów z grupy serpentynów i łyszczyków).

WYKŁAD 14 i 15. Naturalne szkliwa, żele i pseudokoloidy, mineralogeneza w warunkach powierzchniowych, metody badań substancji amorficznych (na przykładach allofanu, imogolitu i szkliw wulkanicznych).

Literatura:

Griffen D. T. 1992 - Silicate Crystal Chemistry, Oxford University Press New York - Oxford, 1-442

Hawthorne, F.C.,Ed. 2007. Amphiboles : crystal chemistry, occurrence, and health issues 1-545. Reviews in Mineralogy, vol. 67. Mineralogical Society of America, Accademia nazionale dei Lincei.

Kohn, M.J., Rakovan, J.F., Hughes, J.M. Eds. 2002. Phosphates : geochemical, geobiological, and materials importance 1-742. Reviews in Mineralogy, vol. 48. Mineralogical Society of America,

Liebscher, A., Franz, G.,Eds. 2004. Epidotes 1-628. Reviews in Mineralogy, vo. 56. Mineralogical Society of America, Geochemical Society.

Mottana, A., Ed. 2002. Micas : crystal chemistry and metamorphic petrology 1-499. Reviews in Mineralogy, vol. 46. Mineralogical Society of America, Accademia nazionale dei Lincei.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student posiada wiedzę umożliwiającą określenie genezy wielu grup minerałów na podstawie badań krystalograficznych i chemicznych.

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii, geologii inżynierskiej, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi jak również ochrony środowiska

K_W08 – ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie planowania badań w celach

K_W10 – ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych i dokumentacyjnych w badaniach różnych typów skał; ma wiedzę o procesach sedymentacyjnych, tektonicznych i diagenetycznych zachodzących w różnych typach skał

K_W12 – zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W14 – ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, geoinżynierskie)

K_U08 – potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_U11 – ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

K_U12 – wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską

K_K01 – rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K02 – współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

K_K03 – potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

K_K05 – potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych

K_K06 – skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań

K_K09 – jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu (części wykładowej) odbywa się na podstawie egzaminacyjnej pracy końcowej (ok. 12 stron), do napisania której student otrzymuje szczegółową instrukcję. Oceniane są zgodność z tematem i instrukcją, umiejętność korzystania z literatury naukowej i baz danych, poprawność językowa.

Zaliczenie może odbywać się w formie ustnej lub pisemnej - w zależności od liczebności grupy; forma pisemna (sprawdzian pisemny/egzamin) składa się z pytań wielokrotnego wyboru lub pytań otwartych; test jest przeprowadzany zdalnie lub stacjonarnie za pośrednictwem platformy cyfrowej Kampus lub Google Classroom

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ilnicki
Prowadzący grup: Sławomir Ilnicki, Jan Parafiniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)