Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terenowe praktikum z geochemii z elementami geomikrobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPGGL
Kod Erasmus / ISCED: 07.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Terenowe praktikum z geochemii z elementami geomikrobiologii
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na I i II roku studiów II stopnia
Przedmiot sugerowny do wyboru na I r. stud. II st. GES na spec. GSM ścieżka Geomateriały mineralne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Praktikum dotyczy zagadnień związanych z procesami geochemicznymi, które będą prezentowane na przykładzie wybranych odsłonięć. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi metodami pracy terenowej związanej z geochemicznym opisem środowiska (pobór próbek, analizy in situ, identyfikacja zagrożeń związanych z uwalnianiem pierwiastków toksycznych). Na zajęciach terenowych zaprezentowane będą także zagadnienia związane z aktywnością biochemiczną mikroorganizmów obecnych w strefach wietrzenia.

Pełny opis:

Podczas zajęć omówiona zostanie problematyka związana z poborem próbek do badań mikrobiologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady zachowania sterylności procesu poboru prób. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące metodyki chemicznych i biologicznych analiz terenowych oraz analiz biologicznych opartych o metody in situ. Podczas prac terenowych studenci oznaczą wybrane składniki chemiczne w ramach badań pobranych próbek (np. oznaczanie żelaza(II), siarczanów) oraz wykonają odpowiednie preparaty mikroskopowe z pobranego materiału mikrobiologicznego (utrwalanie, barwienie dla celów mikroskopii w świetle przechodzącym oraz mikroskopii stereoskopowej). W terenie przeprowadzone zostaną także zajęcia z zakresu poboru próbek glebowych do badań geochemicznych oraz próbek mineralizacji rudnej do badań probierczych. Badania te zostaną uzupełnione przez wykonanie w terenie geochemicznego zdjęcia szlichowego oraz analizę otrzymanych szlichów. Omówione zostaną również zagadnienia związane z wykonywaniem terenowych badań radiometrycznych oraz na wybranym poligonie badawczym studenci wykonają tego typu badania. Ostatnim zagadnieniem jest terenowe oznaczanie podstawowych parametrów fizykochemicznych wód obecnych w strefach wietrzenia złóż kruszcowych. Wszystkie prace terenowe zostaną przeprowadzone na obszarze wybranych poligonów badawczych reprezentujących różne środowiska geochemiczne (Złoty Stok, Wieściszowice, Wojcieszyce, Brunów, Radzimowice i in.).

Literatura:

Ehrlich H. Newman D. 2008. Geomicorbiology, Fifth Edition

DrainageGeochemistry (Handbook of Exploration and EnvironmentalGeochemistry), M. Hale, J.A. Plant, 1986, Elsevier Science

Ottonello G., 1997 Principles of geochemistry, Columbia University Press

Eby, G. N. 2004 Principles of EnvironmentalGeochemistry.

W.J.Deutsch1997 GroundwaterGeochemistry: Fundamentals and Applications to Contamination.

Efekty uczenia się:

Student nabywa umiejętności samodzielnej pracy terenowej związanej z geochemią środowiska. Po zakończeniu praktikum student nabywa praktycznych umiejętności w zakresie poprawnego pobierania próbek geochemicznych gleb i rud. Student posiada również umiejętności w zakresie wykonywania geochemicznego zdjęcia szlichowego oraz podstaw radiometrycznych metod stosowanych w kartowaniu geochemicznym. W trakcie zajęć uczestnicy nabywają umiejętności przeprowadzenia podstawowych pomiarów głównych parametrów fizykochemicznych wód obecnych w strefach wietrzenia złóż kruszcowych oraz przeprowadzają samodzielną interpretację otrzymanych wyników. Studenci nabywają umiejętności rozpoznania stref szczególnie sprzyjających aktywności mikrobiologicznej oraz powiązania aktywności biochemicznej z zagrożeniami uwalniania toksycznych pierwiastków.

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii, geologii inżynierskiej, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi jak również ochrony środowiska

K_W02 – ma wiedzę na temat wielorakich związków między elementami środowiska, powiązaniami abiotyczno-biotycznymi oraz oddziaływaniami antropogenicznymi, zna podstawowe parametry i schematy opisujące te oddziaływania oraz metody ich zapisu matematycznego i analizy statystycznej

K_W03 – ma wiedzę na temat rodzajów zanieczyszczeń, źródeł ich pochodzenia i warunków migracji w warstwie wodonośnej, podatności gruntów i wód podziemnych na zanieczyszczenia

K_W05 – ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego i geograficznego, baz geoprzestrzennych danych geologicznych i środowiskowych, posiada znajomość specjalistycznego oprogramowania, w tym ArcGIS, wprowadzania, przetwarzania i sposobów wizualizacji danych w programach opartych na bazach danych geologicznych i środowiskowych

K_W06 – ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego, współoddziaływania pomiędzy środowiskiem geologicznym a obiektami budowlanymi, zasad dokumentowania środowiska geologicznego dla potrzeb dokumentacji kartograficznych, przemysłu wydobywczego, obiektów budownictwa powszechnego, przemysłowego, wodnego i gospodarki odpadami

K_W08 – ma wiedzę w zakresie specjalistycznych programów komputerowych, zna zasady metodyczne modelowania geologicznego, ma wiedzę w zakresie planowania badań w celach

K_W10 – ma wiedzę na temat doboru i wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych i dokumentacyjnych w badaniach różnych typów skał; ma wiedzę o procesach sedymentacyjnych, tektonicznych i diagenetycznych zachodzących w różnych typach skał

K_W12 – zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W13 – posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna również zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w laboratorium oraz w trakcie pobytu w terenie

K_W14 – ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, geoinżynierskie)

K_U02 – korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U04 – umie analizować plany zagospodarowania przestrzennego i dobierać, z uwzględnieniem geologicznych uwarunkowań, optymalne dla środowiska naturalnego kierunki rozwoju różnych obszarów, identyfikuje zagrożenia środowiskowe wynikające z procesu inwestycyjnego

K_U06 – potrafi zwięźle scharakteryzować warunki geologiczne, geologiczno-złożowe, geologiczno-inżynierskie oraz hydrogeologiczne poszczególnych rejonów Polski i wybranych regionów świata, umie porównać obszary Polski pod względem zasobności w złoża surowców mineralnych i wody podziemne, potrafi wyjaśnić genezę złóż i wód mineralnych Polski w nawiązaniu do historii geologicznej rozwoju danego obszaru i jego budowy geologicznej

K_U08 – potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_U10 – planuje empiryczne badania terenowe (rodzaj badań, kolejność, terenowa weryfikacja wyników) i kwerendę archiwów terenowych w celu pozyskania materiałów do osiągnięcia zamierzonego efektu naukowego lub praktycznego, wybiera punkty badawcze, pobiera próbki (wody, gruntu, skały) lub okazy wg odpowiednich technik

K_U11 – ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

K_U12 – wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską

K_K01 – rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

K_K02 – współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

K_K03 – potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04 – realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

K_K05 – potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i środowiskowe aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, także w zakresie istniejącego ryzyka i możliwych zagrożeń środowiskowych

K_K06 – skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań

K_K07 – wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych

K_K09 – jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Ocena umiejętności nabytych podczas kursu terenowego odbywa się na podstawie ustnego kolokwium.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Siuda
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda, Rafał Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)