Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia mineralogii i geologii złóż Europy Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WWZGZ-GEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia mineralogii i geologii złóż Europy Środkowej
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty sugerowane do wyboru na II i III roku studiów I-go st. na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przed udziałem w zajęciach terenowych student powinien opanować podstawową wiedzę z zakresu mineralogii i geologii dynamicznej.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Celem kursu przedstawienie budowy geologicznej wybranych obszarów Europy Środkowej. Na tle tej budowy zostaną zaprezentowane najciekawsze odsłonięcia geologiczne, wybrane złoża surowców mineralnych oraz wystąpienia minerałów.

Pełny opis:

Kurs terenowy może odbywać się w kilku wariantach. Ich realizacja jest uzależniona od liczby studentów.

Wariant I. Studenci zapoznają się z budową geologiczną Masywu Czeskiego. Omówione zostaną złoża surowców mineralnych o zróżnicowanej genezie (skarny rejonu Vapennej, pegmatyty Moraw (np. Vezna, Rozna), złoża polimetaliczne w okolicy Kutnej Hory i Jahymowa, aluwialne złoża złota Zlatyh Hor i in.). Podczas kursu przedstawione zostaną także zagadnienia związane z wpływem eksploatacji górniczej na środowisko naturalne.

Wariant II Poświęcony jest budowie geologicznej i surowcom mineralnym eksploatowanym w Zapadlisku Przekarpackim oraz Karpatach ukraińskich. Studenci zapoznają się z ewaporatami eksploatowanymi w Drohobyczu i Kałuszu. Zwiedzą także typową lokalizację w Olenyevo, z której pochodzą rzadko spotykane minerały organiczne. Zaprezentowane zostaną także zagadnienia związane z neogeńską aktywnością wulkaniczą w Karpatach (wulkanity rejonu Berehowia, epitermalne złoża złota w Muzhiewo). Geologia karpackich złóż ropy naftowej zostanie omówiona na przykładzie złóż okolic Borysławia, Drohobycza oraz Staruni. Studenci zapoznają się także z eksploatacją węgla kamiennego w kopalni Czerwonograd.

Wariant III Kurs terenowy poświęcony będzie wybranym zagadnieniom budowy geologicznej Słowacji i północnej części Węgier. Studenci zapoznają się głównymi jednostkami geologicznymi tego obszaru. Odwiedzą polimetaliczne złoża w rejonie Bańskiej Szczawnicy, Spaniej Doliny i Podlipy. Omówione zostaną zagadnienia związane z metalogenezą tego obszaru oraz procesami hipergenicznymi zachodzącycmi w strefach wietrzenia. Studenci zapoznają się również z przejawami wulkanizmu w Karpatach oraz współczesnymi zjawiskami hydrotermalnymi w rejonie Egeru i Gór Bukowych.

Wariant IV Zajęcia odbywają się na terenie Rumunii. Studenci zapoznają się budową geologiczną Karpat rumuńskich. Przedstawione zostaną zjawiska krasu solnego i złoża soli w okolicy Turdy, złoża Fe i Mn związane ze skarnami w rejonie Ocna de Fier, złoża złota w rejonie Rosia Montana oraz wybrane złoża polimetaliczne w okolicach Baia Mare.

Wariant V Kurs odbędzie się na terenie polskich Sudetów. Studenci zapoznają się z geologiczną

budową Sudetów. Podczas kursu zostanie zaprezentowana mineralizacja Sn-Co w rejonie Krobicy-

Przecznicy, złoża Au-As w Złotym Stoku i Radzimowicach, polimetaliczne złoża w rejonie Czarnowa i

Barda oraz złoża uranu w Wojcieszycach, Kowarach i Kletnie.

Literatura:

Seltman R i in. 1994 0 Metallogeny of collisional orogenes, Czech Geological Survey, Prague

Gruszczyk H. (1986) – Metodyka poszukiwań złóż kopalin stałych, Wydawnictwa Geologiczne

Moon C.J., Whateley M.K.G., Evans A. M., (2006) – Introduction to Mineral Exploration

Marjoribanks R. (2010) – Geological Methods in Mineral Exploration and Mining. Springer-Verlag.

Misra K.C. (2000) – Understanding mineral deposits. Kluwer Academic Publishers

Robb M. (2005) – Introduction to ore forming processes. Blackwell Publishing.

Z, Zajíc J, Zapletal J (2010) - Outline of the Geolog of the Bohemian Massif: the Basement Rocks and their Carboniferous and Permian Cover. ČGS Praha.

The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources, Edition: Memoir 84, Publisher: American Association of Petroleum Geologists, Editors: Golonka J, Picha F.

Economic Geology 100th Anniversary Volume, Chapter: World Skarn Deposits: Skarns of Eastern Europe, Publisher: Society of Economic Geologists, Inc. Littleton, Colorado, Editors: Jeffrey W. Hedenquist, John F. H. Thompson, Richard J. Goldfarb, Jeremy P. Richards.

G Udubasa, R. Dida, S. Szakal, V. Kvasnytsya, E. Koszowska, M. Novak, Minerals of the Carpathians.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu terenowego

1) poznał podstawowe elementy budowy geologicznej Środkowej Europy

2) zapoznał się z najbardziej reprezentatywnymi stanowiskami geologicznymi na tym obszarze

3) zna i wyjaśnia aktualne poglądy na temat rozwoju budowy geologicznej wybranych obszarów Środkowej Europy

4) potrafi scharakteryzować najważniejsze typy złóż surowców mineralnych

5) potrafi w oparciu o wiedzę zdobytą podczas kursu oraz wiadomości z zakresu mineralogii i geologii dynamicznej dokonać interpretacji skał i paragenez mineralnych

6) zapoznał się wybranymi surowcami mineralnymi eksploatowanymi wybranych obszarach Środkowej Europy

K_W06 – rozumie i umie objaśnić zróżnicowaną budowę Masywu Czeskiego i Karpat

K_W16 – posiada podstawową wiedzę dotyczącą głównych złóż kopalin, ich rozmieszczenia w Europie Środkowej i rozumie procesy, które prowadzą do ich powstawania

K_U18 – potrafi scharakteryzować podstawowe odmiany skał krystalicznych; potrafi zaproponować wstępną interpretację obserwacji przeprowadzanych w odsłonięciach geologicznych

K_K01 – współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K04 – jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K09 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie aktywności studentów i ustnego kolokwium.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Siuda
Prowadzący grup: Justyna Domańska-Siuda, Rafał Siuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)