Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady składowania odpadów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WZSOW-GES
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zasady składowania odpadów
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot sugerowany do wyboru na II sem. I roku stud. II st. GES na spec. Geologia środowiskowa
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza o procesach zachodzących w środowisku przyrodniczym, z uwzględnieniem szczególnym środowiska geologicznego. Wiedza z zakresu elementów budownictwa, mechaniki kał i gruntów, struktur mineralnych, geologii stosowanej, geologii inżynierskiej, geochemii i chemii.

Skrócony opis:

Rodzaje odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania. Sposoby składowania odpadów – składowiska powierzchniowe: mokre, suche; podziemne Odpady jako zagrożenie fizyczne, biologiczne i chemiczne dla środowiska. Sposoby ograniczania wpływu składowanych odpadów na środowisko:

wybór lokalizacji składowisk odpadów: uwarunkowania geośrodowiskowe; ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wymagania bezpieczeństwa technicznego obiektu: podłoże (otoczenie) gruntowe – jego właściwości fizyczne, mechaniczne i izolacyjne; systemy izolowania niecki i przykrycia składowiska odpadów.

Konstrukcje składowisk odpadów: przykłady w Polsce i zagranicą;

Pełny opis:

1. Rodzaje odpadów i sposoby ich unieszkodliwiania;

2. Odpady jako zagrożenie fizyczne, biologiczne i chemiczne dla środowiska;

3. Sposoby ograniczania negatywnego wpływu składowanych odpadów na środowisko, a w szczególności na środowisko geologiczne:

• sposoby składowania odpadów – składowiska powierzchniowe: mokre, suche; podziemne oraz zagrożenia dla środowiska wynikające z tych sposobów składowania odpadów

• wybór lokalizacji składowisk odpadów: uwarunkowania geośrodowiskowe, ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, wymagania bezpieczeństwa technicznego obiektu

• podłoże (otoczenie) gruntowe – jego właściwości fizyczne, mechaniczne i izolacyjne

• zasady eksploatacji składowiska odpadów

• system izolowania niecki i przykrycia składowiska odpadów

- funkcje elementów systemu uszczelnienia składowiska,

- syntetyczne materiały stosowane do izolowania składowisk, ich właściwości izolacyjne, wytrzymałościowe, technologia ich układania i kontrola jakości;

- mineralne materiały stosowane w systemie izolacji składowisk odpadów – badania przydatności gruntów naturalnych jako materiału warstw izolacyjnych, właściwości fizyczne i mechaniczne warstw mineralnego uszczelnienia;

4. Konstrukcje składowisk odpadów: przykłady w Polsce i zagranicą;

Literatura:

Łuczak-Wilamowska B., 2013 – Uwarunkowania geologiczne składowania odpadów komunalnych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 455, 1-142.

Łuczak-Wilamowska B., 2000- „Iły neogeńskie z Mszczonowa jako materiał izolacyjny dla składowisk odpadów”. IV Konferencja Naukowo-Techniczna “Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa” Olsztyn - Łańsk 26 – 28 maja 2000

A. Drągowski, Łuczak-Wilamowska B.– 2005 Uwarunkowania stosowalności iłów jako izolacyjnych barier geologicznych na przykładzie iłów ze złoża w Budach Mszczonowskich. [w:] Przegląd Geologiczny 8/2005 T: 53 str. 687 – 690.

Łuczak-Wilamowska B.- 2006 Wytrzymałość na ścinanie mieszanek gruntowych ił-piasek. [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej – Budownictwo z. 28 t. 1 Białystok 2006 str. 201 – 211

Majer E., Łuczak-Wilamowska B., Wysokiński L., Drągowski A. 2007 - Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych Warszawa

Pawlaczyk-Szpilowa M., 1980 - Mikrobiologia wody i ścieków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1993 - Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Rosik-Dulewska C., 2008 – Podstawy gospodarowania odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Wysokiński L., 1995 - Wytyczne ITB 337 Projektowanie przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów komunalnych. ITB Warszawa

Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001 – ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno-budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach

Ustawa z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Ministra Środowiska o składowaniu odpadów w wyrobiskach podziemnych

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student potrafi zidentyfikować zagrożenia dla środowiska wynikające z gromadzenia i składowania różnych typów odpadów w różnych rodzajach składowisk; potrafi analizować gospodarkę odpadami w ujęciu przepisów prawnych i aspektów środowiskowych; potrafi analizować walory środowiskowe oraz poszczególne jego elementy pod kątem odpowiedniej lokalizacji składowisk odpadów i wykorzystania gruntów do ich konstruowania.

K_W04 - ma wiedzę z zakresu rodzajów zasobów złóż surowców mineralnych i wód podziemnych, metod ich rozpoznawania i obliczania ich wielkości oraz dokumentowania i trybu zatwierdzania w związku z obowiązującymi aktami prawnymi, zna zasady gospodarowania zasobami surowców mineralnych i wody, ma wiedzę z zagadnień bilansu złóż i bilansu wodno-gospodarczego

K_W07 - zna zasady projektowania, budowy i funkcjonowania konstrukcji hydrotechnicznych i inżynierskich, służących zagospodarowaniu, ochronie oraz bezpiecznemu i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów surowców i wodnych, ma wiedzę z dziedziny obciążeń działających na podłoże budowli inżynierskich, w tym hydrotechnicznych

K_W09 - ma wiedzę na temat warunków geologicznych Polski w podziale regionalnym, w tym: regionalizację geologiczną Polski, piętra strukturalne, historię basenów sedymentacyjnych, obszary występowania złóż, obszary występowania wód leczniczych i termalnych; ma wiedzę na temat budowy geologicznej wybranych regionów na świecie oraz treści seryjnych i specjalistycznych map geologicznych

K_W11 - zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań;. zna regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi, zna zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej, zna skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej; zna metody rozwoju własnej przedsiębiorczości

K_W14 - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

K_U01 - stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, geoinżynierskie)

K_U02 - korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U08 - potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_U09 - zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych i wód podziemnych, zna podstawy prawidłowej gospodarki wodnej i jej aspekty ekonomiczne

K_U11 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

K_K06 - skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań

K_K07 - wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych, w czasie kursów terenowych i na praktykach zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Istotna jest obecność na zajęciach; aktywność na zajęciach; pisemny sprawdzian wiadomości.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktikum, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Łuczak-Wilamowska
Prowadzący grup: Beata Łuczak-Wilamowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)