Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-114ETOK
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest prowadzony na zmianę przez dwa zespoły: Pracowni Ekotoksykologii i Zakładu Ekologii, co drugi rok.

Pełny opis:

Pracownia Ekotoksykologii - opis:

Wykład obejmuje omówienie następujących zagadnień:

- Skażenie środowiska w Polsce

- Mechanizmy toksyczności ksenobiotyków dla różnych grup organizmów i zagrożenie dla człowieka

- Mechanizmy detoksykacji ksenobiotyków u różnych grup organizmów

- "Zdrowa" żywność

Na ćwiczeniach będą realizowane następujące tematy:

1. Toksyczność metali ciężkich na poziomie komórkowym i organizmalnym

2. Mutagenne działanie ołowiu

3. Mechanizmy odporności roślin na poziomie komórkowym, tkankowym i organizmalnym – mikroskopia świetlna i elektronowa

4. Mechanizmy tolerancji roślin na metale ciężkie – tolerancja konstytucjonalna; indeks tolerancji

5. Rośliny stanowisk ekstremalnie skażonych (okolice hut metali, hałdy poprzemysłowe) – tolerancja indukowana; procesy mikroewolucyjne w warunkach skażenia środowiska

6. Analiza składu produktów spożywczych – w świetle obowiązującego prawa i wiadomości na temat ich wpływu na człowieka

Literatura:

Wierzbicka M. (red.): Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale. Monografia. Wydawnictwa UW, Warszawa 2015

Szweykowski i Szweykowska: Botanika, PWN Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:- umie ocenić stan skażenia środowiska na podstawie danych bioindykacyjnych

- stosuje skalę porostową do oceny stopnia skażenia powietrza dwutlenkiem siarki

- potrafi wykrywać obecność jonów metali ciężkich w tkankach roślinnych i próbach środowiskowych z użyciem odczynników chemicznych

- rozpoznaje efekty działania ksenobiotyków na rośliny na poziomie komórki, tkanki i organizmu

- odróżnia tolerancję konstytucjonalną i indukowaną u roślin na obecność ksenobiotyków w środowisku

- analizuje skład żywności pod kątem składników potencjalnie szkodliwych dla zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

- warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- pozytywna ocena egzaminu opisowego

Ćwiczenia:

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia ćwiczeń jest systematyczna obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze)

- bieżąca aktywność i staranność w pracy doświadczalnej

- zaliczenie starannego opisu wykonanych ćwiczeń w zeszycie laboratoryjnym (na każdych zajęciach)

- prezentacja tematu

- pozytywna ocena kolokwium końcowego

Praktyki zawodowe:

BRAK

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wierzbicka
Prowadzący grup: Olga Bemowska-Kałabun, Aleksandra Naziębło, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Szanowni Państwo,

Zajęcia z Ekotoksykologii rozoczną się w następujących terminach: wykład rozpoczyna się 13.04., ćwiczenia 25.04.

Dorota Panufnik-Mędrzycka

Zakład Ekotoksykologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)