Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesna biologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-115WB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna biologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, III rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów i studentek biologii z praktycznymi aspektami pracy naukowej, a także najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii.

Podczas zajęć omówione zostaną różne rodzaje form komunikacji w nauce: od artykułów naukowych i prac dyplomowych po blogi i prezentacje multimedialne. Pogłębiona zostanie także umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym właściwa selekcja informacji.

Podczas zajęć poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące możliwości finansowania badań naukowych oraz zasad właściwego konstruowania i oceny wniosków grantowych, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów skierowanych do studentów i studentek. Uczestnicy i uczestniczki zajęć będą mieć okazję do przygotowania własnego wniosku dotyczącego projektu naukowego, jak również recenzji wniosków przygotowanych na zajęciach.

Pełny opis:

Plan zajęć obejmuje 12 spotkań o charakterze konwersatorium, w trakcie których poruszane będą następujące zagadnienia:

• organizacja pracy naukowej - badania podstawowe i aplikacyjne,

• sposoby finansowania badań naukowych,

• formy komunikacji w nauce: artykuły naukowe,

• popularyzacja nauki: doniesienia medialne, blogi i prezentacje multimedialne,

• zasady przygotowania tekstu naukowego na przykładzie pracy dyplomowej,

• konstrukcja wniosku grantowego,

• zasady przygotowywania recenzji,

• wykorzystanie wyników badań naukowych.

W trakcie zajęć studenci i studentki zapoznają się między innymi z ofertą grantową instytucji finansujących badania naukowe, rodzajami artykułów naukowych i zasadami ich konstruowania, a także najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii.

Zadaniem uczestniczek i uczestników zajęć będzie także przygotowanie, a następnie przedstawienie przykładów różnych form komunikacji w nauce: doniesienia medialnego, wpisu na blog, prezentacji multimedialnej o charakterze popularnonaukowym, streszczenia naukowego (do pracy dyplomowej, artykułu naukowego lub wniosku grantowego), wniosku grantowego oraz recenzji.

Literatura:

1. John W. Creswell: Projektowanie badań naukowych.

2. Natalia Osica, Wiktor Niedzicki: Sztuka promocji nauki.

3. Wacław Pytkowski: Organizacja badań i ocena prac naukowych.

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. 2011 a. Dz. U. nr 196, poz. 1167.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy po zaliczeniu zajęć student/studentka:

- wie, że eksperyment jest podstawą naukowego poznania świata (K_W02),

- ma wiedzę i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii biochemicznej, mikrobiologicznej, biologii grzybów, roślin i zwierząt, genetyki i biologii molekularnej oraz biologii środowiskowej (K_W12),

- zna podstawowe techniki laboratoryjne oraz pomiarowe i obrazowe, stosowane w badaniach chemicznych, mikrobiologicznych, genetycznych i biologii molekularnej (K_W14),

- zna odpowiednie metody statystyczne i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych (K_W16),

- zna zasady ochrony praw autorskich (K_W18),

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (K_W19),

W zakresie umiejętności: po zaliczeniu zajęć student/studentka:

- czyta ze zrozumieniem naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i obcym (K_U02),

- umie analizować otrzymane wyniki i dyskutować je w oparciu o dostępną literaturę (K_U03),

- potrafi pod nadzorem opiekuna naukowego zaprojektować prosty eksperyment z zastosowaniem poznanych metod; umie zaproponować metody przeprowadzenia oznaczeń (K_U05),

- umie pod nadzorem opiekuna opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, stosując poprawną dokumentację (K_U06),

- potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej (K_U07),

- uczy się samodzielnie zagadnień wskazanych przez opiekuna (K_U09).

W zakresie kompetencji po zaliczeniu zajęć student/studentka:

- poszerza zainteresowania w obrębie nauk przyrodniczych (K_K01),

- rozpoznaje, na czym polega etyka badawcza oraz rzetelność w prowadzeniu badań i interpretacji uzyskanych wyników dla funkcjonowania społeczeństwa (K_K03),

- odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej nauk matematyczno-przyrodniczych (K_K04),

- wykazuje umiejętność pracy w zespole i jest otwarty na nowe idee (K_K07),

- krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność (dopuszczalne dwie nieobecności podczas cyklu zajęć) i aktywność na zajęciach, w tym przygotowanie i przedstawienie autorskich przykładów form komunikacji w nauce omawianych na zajęciach (np. wpisu na blog, prezentacji multimedialnej, doniesienia medialnego, streszczenia pracy naukowej).

WAŻNE!

Elementem obowiązkowym, wymaganym do uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest opracowanie autorskiego wniosku grantowego i przygotowanie recenzji innych wniosków.

Ponadto, zaliczenie zajęć wymaga przedstawienia prezentacji multimedialnej lub plakatu dotyczącego autorskiego projektu badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Michał Bykowski, Maria Ciemerych-Litwinienko, Jakub Drożak, Iwona Grabowska-Kowalik, Takao Ishikawa, Anna Karnkowska, Łucja Kowalewska, Magdalena Markowska, Bartosz Mierzejewski, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Michał Bykowski, Maria Ciemerych-Litwinienko, Jakub Drożak, Iwona Grabowska-Kowalik, Takao Ishikawa, Anna Karnkowska, Łucja Kowalewska, Magdalena Markowska, Bartosz Mierzejewski, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)