Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna biologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-115WB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesna biologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, III rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów biologii z praktycznymi aspektami pracy naukowej, a także najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii.

Podczas zajęć omówione zostaną różne rodzaje form komunikacji w nauce: od artykułów naukowych i prac dyplomowych po blogi i prezentacje multimedialne. Pogłębiona zostanie także umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym właściwa selekcja informacji.

Podczas zajęć poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące możliwości finansowania badań naukowych oraz zasad właściwego konstruowania i oceny wniosków grantowych, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów skierowanych do studentów. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję do przygotowania własnego wniosku dotyczącego projektu naukowego, jak również recenzji wniosków przygotowanych na zajęciach.

Pełny opis:

Plan zajęć obejmuje 12 spotkań o charakterze konwersatorium, w trakcie których poruszane będą następujące zagadnienia:

• organizacja pracy naukowej - badania podstawowe i aplikacyjne,

• sposoby finansowania badań naukowych,

• formy komunikacji w nauce: artykuły naukowe,

• popularyzacja nauki: doniesienia medialne, blogi i prezentacje multimedialne,

• zasady przygotowania tekstu naukowego na przykładzie pracy dyplomowej,

• konstrukcja wniosku grantowego,

• zasady przygotowywania recenzji,

• wykorzystanie wyników badań naukowych.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się między innymi z ofertą grantową instytucji finansujących badania naukowe, rodzajami artykułów naukowych i zasadami ich konstruowania, a także najnowszymi osiągnięciami współczesnej biologii.

Zadaniem uczestników zajęć będzie także przygotowanie, a następnie przedstawienie przykładów różnych form komunikacji w nauce: doniesienia medialnego, wpisu na blog, prezentacji multimedialnej o charakterze popularnonaukowym, streszczenia naukowego (do pracy dyplomowej, artykułu naukowego lub wniosku grantowego), wniosku grantowego oraz recenzji.

Literatura:

1. John W. Creswell: Projektowanie badań naukowych.

2. Natalia Osica, Wiktor Niedzicki: Sztuka promocji nauki.

3. Wacław Pytkowski: Organizacja badań i ocena prac naukowych.

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. 2011 a. Dz. U. nr 196, poz. 1167.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy po zaliczeniu zajęć student:

- wie, że eksperyment jest podstawą naukowego poznania świata (K_W02),

- ma wiedzę i rozumie podstawowe kategorie pojęciowe terminologii biochemicznej, mikrobiologicznej, biologii grzybów, roślin i zwierząt, genetyki i biologii molekularnej oraz biologii środowiskowej (K_W12),

- zna podstawowe techniki laboratoryjne oraz pomiarowe i obrazowe, stosowane w badaniach chemicznych, mikrobiologicznych, genetycznych i biologii molekularnej (K_W14),

- zna odpowiednie metody statystyczne i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych (K_W16),

- zna zasady ochrony praw autorskich (K_W18),

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (K_W19),

W zakresie umiejętności: po zaliczeniu zajęć student:

- czyta ze zrozumieniem naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i obcym (K_U02),

- umie analizować otrzymane wyniki i dyskutować je w oparciu o dostępną literaturę (K_U03),

- potrafi pod nadzorem opiekuna naukowego zaprojektować prosty eksperyment z zastosowaniem poznanych metod; umie zaproponować metody przeprowadzenia oznaczeń (K_U05),

- umie pod nadzorem opiekuna opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych i wyników własnych badań, stosując poprawną dokumentację (K_U06),

- potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej (K_U07),

- uczy się samodzielnie zagadnień wskazanych przez opiekuna (K_U09).

W zakresie kompetencji po zaliczeniu zajęć student:

- poszerza zainteresowania w obrębie nauk przyrodniczych (K_K01),

- rozpoznaje, na czym polega etyka badawcza oraz rzetelność w prowadzeniu badań i interpretacji uzyskanych wyników dla funkcjonowania społeczeństwa (K_K03),

- odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej nauk matematyczno-przyrodniczych (K_K04),

- wykazuje umiejętność pracy w zespole i jest otwarty na nowe idee (K_K07),

- krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana obecność (dopuszczalne dwie nieobecności podczas cyklu zajęć) i aktywność na zajęciach, w tym przygotowanie i przedstawienie autorskich przykładów form komunikacji w nauce omawianych na zajęciach (wpis na blog, prezentacja multimedialna, doniesienie medialne, streszczenie pracy naukowej, wniosek grantowy, recenzja).

Zaliczenie zajęć wymaga przedstawienia prezentacji multimedialnej lub plakatu dotyczących projektu badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maria Ciemerych-Litwinienko, Jakub Drożak, Iwona Grabowska-Kowalik, Takao Ishikawa, Anna Karnkowska, Łucja Kowalewska, Robert Lasek, Magdalena Markowska, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 wszystkie zajęcia z przedmiotu Współczesna biologia będą prowadzone ZDALNIE z wykorzystaniem narzędzi dostępnych i obowiązujących na UW.

Spotkania odbywać się będą w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zamieszczonym w USOS, tj. w semestrze zimowym, w poniedziałki, w godz. 9.30-11.45.

Dalsze szczegółowe informacje będą sukcesywnie przekazywane drogą mailową, a także za pomocą platformy edukacyjnej przeznaczonej do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu.

Zaliczenie odbędzie się 25 stycznia 2021, w godzinach zajęć - uczestnicy zajęć przedstawiają prezentację multimedialną lub plakat dotyczący opracowanego przez nich projektu badawczego.

Zaliczenie odbędzie się zdalnie. Będzie nagrywane.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Archacka, koordynatorka zajęć

kczaja@biol.uw.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Archacka
Prowadzący grup: Karolina Archacka, Edyta Brzóska-Wójtowicz, Maria Ciemerych-Litwinienko, Jakub Drożak, Iwona Grabowska-Kowalik, Takao Ishikawa, Anna Karnkowska, Łucja Kowalewska, Robert Lasek, Magdalena Markowska, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Małgorzata Zimowska-Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone HYBRYDOWO - zdalnie lub stacjonarnie, w sali 202A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.