Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The world at the crossroads

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-122TWATC-OG
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The world at the crossroads
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Żyjemy w czasach niespotykanych wcześniej zmian. Jesteśmy świadkami przyspieszenia tylu procesów, że naukowcy zaproponowali, że żyjemy teraz w nowej epoce - antropocenie. Wielu badaczy mówi również, że z naszym rosnącym wpływem na procesy globalne możemy obecnie poważnie przekraczać granice planetarne, poza którymi może już nie być powrotu na planetę, na której dorastaliśmy jako gatunek. Podczas kursu prosimy studentów o obejrzenie wskazanych przez nas ważnych filmów pokazujących świat na rozdrożu. Każde z dziesięciu spotkań skupi się na innym zagadnieniu - od zmiany klimatu poprzez dezintegrację różnorodności biologicznej po przemiany społeczne - które zostaną omówione po obejrzeniu filmu. Na niektóre spotkania możemy zaprosić eksperta w danym temacie, aby dołączył do dyskusji.

Pełny opis:

Żyjemy w czasach niespotykanych zmian. Jesteśmy świadkami przyspieszenia tylu procesów, że naukowcy zaproponowali, że żyjemy teraz w nowej epoce - antropocenie. Wielu badaczy mówi również, że z naszym rosnącym wpływem na procesy globalne możemy obecnie poważnie przekraczać granice planetarne, poza którymi może już nie być powrotu na planetę, na której dorastaliśmy jako gatunek.

Celem kursu jest budowanie wiedzy i świadomości globalnych zagadnień związanych z dobrobytem planetarnym i funkcjonowaniem populacji ludzkiej na planecie. Posługujemy się wspólnym nowoczesnym medium - filmem pełnometrażowym - po którym omawiamy zarówno globalne wyzwania, jak i możliwe rozwiązania.

Podczas kursu oglądamy jedne z najważniejszych filmów pokazujących świat na rozdrożu. Każde z dziesięciu spotkań skupia się na innym zagadnieniu - od zmiany klimatu poprzez dezintegrację różnorodności biologicznej po przemiany społeczne - które omawiamy po obejrzeniu filmu.

Reagujemy na aktualną sytuację. Omawiane tematy mogą objąć:

- Granice planetarne i wprowadzenie do antropocenu

- Na ile rzeczywiście człowiek jest osią uwagi "antropocentryzmu"

- Punkty krytyczne, integralność biosfery i usługi ekosystemowe

- Żywienie człowieka i zmierzanie do nowego systemu produkcji żywności

- Zanik doświadczenia i odnawianie więzi z przyrodą

- Nasze duchy przeszłości ewolucyjnej: chciwość, strach i upośledzenia poznawcze

- Optymizm konserwatorski i wizje do urzeczywistniania

Literatura:

Filmy, powiązane materiały i źródła internetowe polecone przez prowadzących kurs

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

Wiedza, umiejętności:

- zna globalne i regionalne wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze oraz rozumie wzajemne powiązania między nimi

- rozpoznaje problemy i wyzwania związane z funkcjonowaniem populacji ludzkiej w ekosystemie planety

- rozumie koncepcję zrównoważonego rozwoju i potrzebę wprowadzenia w jej ramach zasad funkcjonowania społeczeństw ludzkich

- wie, gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji i baz danych oraz potrafi weryfikować te dane

Umiejętności:

- zadaje krytyczne pytania i znajduje odpowiednie rozwiązania

- aktywnie uczestniczy w akademickich i praktycznych dyskusjach dotyczących zagadnień zrównoważonego rozwoju

- wykorzystuje metody komunikacji społecznej w działaniach promujących rozwiązania zrównoważonego rozwoju

Kompetencje społeczne - jest gotowy do:

- aktywnego uczestniczenia w rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu negocjacji

- wykorzystania nowych technologii i mediów w skutecznej komunikacji (blog online, przegląd filmów)

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność i aktywność na co najmniej 8 z 10 spotkań jest warunkiem wstępnym zaliczenia.

- Ocena opiera się na pisemnych mini-esejach dotyczących omawianych filmów i problemów.

- Sposób zaliczenia: mini-eseje (100-300 słów) pisane na wylosowane tematy podczas egzaminu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Kotowski, Barbara Pietrzak
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Wiktor Kotowski, Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W roku akademickim 2022/23 zajęcia będą odbywać się zdalnie

dr Barbara Pietrzak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Kotowski, Barbara Pietrzak
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Wiktor Kotowski, Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

W roku akademickim 2022/23 zajęcia będą odbywać się zdalnie

dr Barbara Pietrzak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)