Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Enzymatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-125ENZT-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.604 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Enzymatyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
informatyka
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie chemii organicznej i współczesnej biochemii. W szczególności pomocna jest wiedza dotycząca budowy białek, ich właściwości fizyko-chemicznych oraz oddziaływań między związkami drobno- i wielkocząsteczkowymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładach zostanie przedstawiona podstawowa wiedza odnośnie różnorodności budowy, specyficzności i działania enzymów. Zostaną omówione, poparte przykładami, teorie dotyczące mechanizmów katalizy i kinetyki enzymów. Zostaną także pokazane zastosowania układów enzymatycznych w procesach biotechnologicznych.

Zadania te będą realizowane poprzez szczegółowe omówienie: właściwości katalitycznych i kinetycznych poszczególnych klas enzymów. Przedstawiona zostanie złożoność kompleksów i układów bioenergetycznych.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie :

- wytłumaczenie powiązania między prawami termodynamicznymi, teorią stanu przejściowego, powstawaniem wiązań chemicznych a reakcjami katalizowanym przez układy enzymatyczne

- przedstawienie teorii wyjaśniających mechanizmy katalizy enzymatycznej w odniesieniu do przestrzennej budowy enzymów

- omówienie kinetyki reakcji enzymatycznych (Michaelisa-Menten, wielo-substratowej, kooperacyjnej) w odniesieniu do złożoności struktur enzymów i typu katalizowanej reakcji

- omówienie klas enzymów i zróżnicowanych strategii katalitycznych, w tym mechanizmów tworzenia kompleksów enzymatycznych

- omówienie na przykładach znaczenia kofaktorów i reszt aminokwasowych w specyficzności katalitycznej i substratowej

- omówienie budowy układów bioenergetycznych, teorii chemiosmotycznej i mechanizmów wzbidzenia fotochemicznego

- odniesienie się do teorii ewolucji enzymów

- omówienie na przykładach zastosowania enzymów i układów enzymatycznych w różnych gałęziach biotechnologii

- wprowadzenie do praktyki laboratoryjnej pracy z enzymami i układami enzymatycznymi

Literatura:

Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L Biochemia, PWN, Warszawa

Witwicki J, Ardelt W (red.) (1984) Elementy Enzymologii, PWN, Warszawa

Zgirski A, Gondko R (1998) Obliczenia biochemiczne, PWN, Warszawa

Materiały dostarczone przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Identyfikuje i definiuje za pomocą narzędzia chemii i fizyki mechanizmy działania enzymów na poziomie molekularnym (K_W01)

Rozumie budowę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych i relacje między nimi, w szczególności rozumie związek między budową przestrzenna białka enzymatycznego, obecnością reszt funkcyjnych a własnościami katalitycznymi enzymów (K_W03)

Zna dzieje życia na Ziemi oraz rozumie przyczyny różnorodności strategii katalitycznych (K_W11)

Zna podstawowe techniki laboratoryjne stosowane we współczesnych badaniach enzymologicznych (K_W14)

Czyta ze zrozumieniem naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku obcym - potrafi zanalizować prace doświadczalną z zakresu enzymologii i bioenergetyki (K_U02)

Poszerza zainteresowania w obrębie nauk przyrodniczych o tematykę dotycząca mechanizmów katalizy, różnorodności enzymów i układów enzymatycznych (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z dwóch części. Pierwsza dotyczy analizy, według podanego na egzaminie schematu, artykułu naukowego z zakresu badań enzymologicznych. Artykuł student losuje z puli przygotowanej przez prowadzącego na dwa tygodnie przed terminem egzaminu. Druga część składa się z pytań dotyczących podstawowych pojęć i faktów omawianych na wykładzie. Obie części są równorzędne, a do zaliczenia egzaminu wymagany jest wynik co najmniej 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Garstka
Prowadzący grup: Maciej Garstka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Garstka
Prowadzący grup: Maciej Garstka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.