Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja społeczna w ochronie przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215EDUSPO
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja społeczna w ochronie przyrody
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Strona przedmiotu: http://www.ogrod.uw.edu.pl/edukacja/edukacja_spoleczna.htm
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Bez założeń wstępnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów zainteresowanych edukacją w zakresie ochrony przyrody, zarówno szkolną, jak i pozaszkolną. Obejmuje dwa bloki. W pierwszym studenci zapoznają się z podstawami edukacji przyrodniczej w aspekcie ochrony przyrody i środowiska oraz z zasadami opracowania i realizowania różnych projektów edukacyjnych. Zajęcia przedstawiają różne metody popularyzacji zagadnień przyrodniczych, jak prelekcja, pokaz slajdów, panele dyskusyjne, samodzielne odkrywanie, a także gry i zabawy edukacyjne, ilustrujące tematy ekologiczne i związane z ochroną przyrody. W drugiej części zajęć studenci pracują nad swoimi własnymi projektami edukacyjnymi. Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny tych projektów.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest szeroko pojętej edukacji na rzecz ochrony przyrody, z naciskiem na jej stronę praktyczną raczej niż teoretyczną. Zajęcia mają formę 6-godzinnych ćwiczeń z elementami wykładu, podzielonych na dwa bloki. W bloku I studenci zapoznają się z podstawowymi metodami i formami edukacyjnymi, przede wszystkim dotyczącymi edukacji nieformalnej (pozaszkolnej). Obejmuje on następujące zagadnienia: (1) definicja edukacji ekologicznej i przyrodniczej, przedstawienie zagadnień edukacyjnych związanych z ochroną przyrody i ich społecznych uwarunkowań; zasady przygotowywania i realizacji projektu edukacyjnego, analiza jego celów, metod realizacji, dostępnych środków, treści, grupy do której działania są adresowane, ocena skuteczności; (2) gry i zabawy interakcyjne – rola w edukacji przyrodniczej, przykłady (formy parateatralne, panel dyskusyjny, gry i zabawy symulacyjne itd.); samodzielne odkrywanie przyrody i kształtowanie emocjonalnego stosunku do niej – przykłady zabaw, gier i eksperymentów, omówienie zalet tych form i ewentualnych trudności; (3) zasady przygotowywania prezentacji: prelekcji, pokazu slajdów itp., kształtowanie wizerunku i wiarygodności osoby prezentującej; (4) zasady fotografowania i wykorzystanie materiałów fotograficznych (przede wszystkim slajdów) w edukacji; (5) wykorzystanie ww. form i metod edukacyjnych w prezentacji takich zagadnień, jak ochrona zagrożonych gatunków i ekosystemów, konwencja waszyngtońska (CITES), unijne dyrektywy ptasia i siedliskowa. Część zajęć odbywa się w parku i w szklarniach Ogrodu Botanicznego UW. Pod koniec bloku I studenci przedstawiają swój własny projekt edukacyjny, który będzie realizowany samodzielnie lub w grupach dwuosobowych. Blok II poświęcony jest realizacji tych projektów, po ich uprzedniej akceptacji przez koordynatorów. Kurs kończy się seminarium zaliczeniowym, na którym studenci przedstawiają rezultaty swoich projektów.

Literatura:

Skrypt rozdawany na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

– student wykazuje się wiedzą o czynnikach wpływających na stan przyrody i środowiska, przyczynach degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu, zagrożeniach środowiska przyrodniczego oraz metodach ochrony przyrody w stopniu wystarczającym do zastosowania w edukacji społecznej (K_W02 OP2, K_W05 OP2, K_W10 OP2)

Umiejętności:

– student identyfikuje przyczyny degradacji ekosystemów wodnych i lądowych oraz przyczyny ginięcia gatunków (K_U07 OP2)

– przedstawia zagadnienia z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, stosując różnorodne metody edukacyjne, dobrane do wieku uczestników, ich motywacji i wiedzy oraz sytuacji dydaktycznej (K_U12 OP2, K_U15 OP2);

Kompetencje społeczne:

– student przygotowuje projekt edukacyjny dotyczący ww. zagadnień, w tym przeprowadza analizę grupy docelowej, określa cele projektu oraz ocenia dostępne środki, wybiera metody dydaktyczne, sporządza kosztorys, wykonuje projekt oraz dokonuje jego ewaluacji (K_K05 OP2, K_K06 OP2, K_K07 OP2).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie zrealizowania własnego projektu edukacyjnego (np. opracowanie gry lub zabawy edukacyjnej, przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych, opracowanie ścieżki dydaktycznej itp.). Egzamin ma formę seminarium, przedstawiającego wyniki projektu. Zrealizowany projekt oceniany jest pod kątem merytorycznym (poprawność treści biologicznych i dydaktycznych); na końcową ocenę wpływa również sposób jego prezentacji na egzaminie.

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roguz, Krzysztof Spalik
Prowadzący grup: Katarzyna Roguz, Krzysztof Spalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)