Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-215SIP
Kod Erasmus / ISCED: 07.204 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, III rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
geografia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Umiejętność sprawnej obsługi komputera, znajomość organizacji plików, znajomość arkuszy kalkulacyjnych

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauka wykorzystania technik GIS do tworzenia, obróbki, analizy i prezentacji danych łączących informacje biologiczne i informacje przestrzenne, opisujące środowisko.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą obejmować część wprowadzającą w formie prezentacji, pełniącej rolę przygotowania i instruktażu do części zasadniczej – praktycznej.

Tematyka i szczegółowy zakres ćwiczeń:

• bazy danych: typy danych, normalizacja, relacje, jakość danych

• podstawy kartografii, mapy cyfrowe: układy współrzędnych, odwzorowania, rodzaje danych GIS,

• tworzenie geobaz: rodzaje i formaty baz GIS; import i przekształcanie danych,

• tworzenie map i wizualizacja danych: praca z warstwami, atrybuty obiektów, edycja danych, klasyfikacja w zależności od atrybutów, używanie symboliki do prawidłowej prezentacji treści mapy,

• analiza danych: wyszukiwanie danych względem atrybutów i lokalizacji, generalizacja, relacje i złączenia, podsumowania w różnych aspektach i skalach przestrzennych.

• przygotowanie wydruków na potrzeby publikacji i prac

Literatura:

http://www.qgistutorials.com/en/

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Posiada wiedzę o metodach, narzędziach, technikach i źródłach pozyskiwania danych, niezbędnych samorządom terytorialnym do zrównoważonego zarządzania przestrzenią i planistom i urbanistom w praktyce planistycznej. (K_W02, K_W03)

Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji, a także prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka, używając przy tym różnorodnych metod i narzędzi informatycznych. (K_W03)

Potrafi gromadzić prawidłowe obserwacje i analizy zjawisk przestrzennych (przyrodniczych, społecznych, prawnych, ekonomicznych), a następnie wyjaśniać ich wzajemne powiązania. (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

Umie samodzielnie zbierać informacje o danym terenie lub projektować badania diagnozujące sytuację społeczno-ekonomiczną, niezbędne w przypadku planowania przestrzennego bądź społeczno-gospodarczego. (W_U01)

Potrafi odpowiednio dobrać literaturę przedmiotu oraz źródła (bazy danych, opracowania kartograficzne i planistyczne), a następnie zinterpretować informacje i dane w nich zawarte, a także wyciągać wnioski i formułować opinie. (K_U06)

Potrafi tworzyć narzędzia planowania w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, a także na różnych poziomach zarządzania: strategicznym, operacyjnym i wdrożeniowym. (K_U10)

Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne. (K_U10)

Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać zdobytą wiedzę, a także zabierać głos w debatach publicznych, uzasadniając swoje stanowisko. (K_U12)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania kompetencji, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. (K_K02)

Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania i współpracować w ramach interdyscyplinarnego zespołu w zakresie planowania przestrzennego bądź społeczno-gospodarczego. (K_K01)

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Posiada wiedzę o metodach, narzędziach, technikach i źródłach pozyskiwania danych, niezbędnych samorządom terytorialnym do zrównoważonego zarządzania przestrzenią i planistom i urbanistom w praktyce planistycznej.

Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do opisu, interpretacji, a także prognozowania i planowania zjawisk przestrzennych wywołanych działalnością człowieka, używając przy tym różnorodnych metod i narzędzi informatycznych.

Potrafi gromadzić prawidłowe obserwacje i analizy zjawisk przestrzennych (przyrodniczych, społecznych, prawnych, ekonomicznych), a następnie wyjaśniać ich wzajemne powiązania.

Umie samodzielnie zbierać informacje o danym terenie lub projektować badania diagnozujące sytuację społeczno-ekonomiczną, niezbędne w przypadku planowania przestrzennego bądź społeczno-gospodarczego.

Potrafi odpowiednio dobrać literaturę przedmiotu oraz źródła (bazy danych, opracowania kartograficzne i planistyczne), a następnie zinterpretować informacje i dane w nich zawarte, a także wyciągać wnioski i formułować opinie.

Potrafi tworzyć narzędzia planowania w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, a także na różnych poziomach zarządzania: strategicznym, operacyjnym i wdrożeniowym.

Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne.

Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać zdobytą wiedzę, a także zabierać głos w debatach publicznych, uzasadniając swoje stanowisko.

Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania kompetencji, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Potrafi brać odpowiedzialność za powierzone mu zadania i współpracować w ramach interdyscyplinarnego zespołu w zakresie planowania przestrzennego bądź społeczno-gospodarczego.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie sprawność w opracowywaniu i prezentacji danych w formie map, zarówno w zakresie techniki, jak i treści.

Zaliczenie będzie mieć formę egzaminu składającego się z dwóch części - teoretycznej na temat podstaw związanych z geoprzetwarzaniem oraz praktycznej sprawdzającej umiejętność wykonywania analiz w oprogramowaniu GIS (na zajęciach będzie prezentowany QGIS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chiliński, Piotr Tykarski
Prowadzący grup: Michał Chiliński, Piotr Tykarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chiliński, Piotr Tykarski
Prowadzący grup: Michał Chiliński, Piotr Tykarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)