Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia roślinności -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216EKOR-W Kod Erasmus / ISCED: 07.204 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ekologia roślinności -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest przeglądowe zarysowanie problematyki i metod ekologii roślinności, znanej również pod nazwą fitosocjologii i nauki o roślinności. Zajęcia są poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu ekologii, dynamiki, zróznicowania i systematyki oraz antropogenicznych przekształceń zbiorowisk roslinnych. Podstawowy materiał do analizy tych zagadnien stanowi roślinność Polski. Kurs prezentuje różne koncepcje i metody badań roślinności, skupiając się na stosowanym w Polsce podejściu fitosocjologicznym i wprowadzając w szerokim zakresie metody ekologii numerycznej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje nastepujące zagadnienia:

- Ekologia roślinności jako dział ekologii i geobotaniki. Podstawowe koncepcje i definicje

- Metody pobierania prób i analizy danych o roślinności; przegląd metod klasycznych i technik numerycznych.

- Główne podejścia do typologii i systematyki zbiorowisk roślinnych. Podstawy hierarchicznego systemu klasyfikacji zbiorowisk przyjętego w europejskiej szkole fitosocjologicznej; koncepcja gatunków diagnostycznych i charakterystycznej kombinacji gatunków.

- Przyczyny grupowania się roślin w zbiorowiska. Rola naturalnych czynników siedliska oraz biologicznych właściwości gatunków, historii flory i interakcji biotycznych. Model czynników filtrujących w obrębie pul gatunków określonych ewolucyjnie, geograficznie i ekologicznie.

- Naturalne gradienty klimatyczne i edaficzne a zróżnicowanie zbiorowisk w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej i globalnej. Przegląd ważniejszych grup naturalnych zbiorowisk roślinnych Polski o cechach roślinności zonalnej, azonalnej i ekstrazonalnej.

- Rytmika sezonowa, fluktuacje i procesy kierunkowe zachodzące w zbiorowiskach roślinnych. Przebieg, mechanizmy i przewidywalność sukcesji roślinności. Dyskusja koncepcji klimaksu i potencjalnej roślinności naturalnej.

- Człowiek jako czynnik współkształtujący stan szaty roślinnej; koncepcja synantropizacji i hemerobii; problem inwazyjnych gatunków obcych. Zarys zróżnicowania antropogenicznych zbiorowisk zastępczych.

- Rozmieszczenie zbiorowisk w przestrzeni; mapy roślinności. Podział geobotaniczny i zróżnicowanie regionalne roślinności Polski.

- Zastosowanie ekologii roślinności w ochronie i restytucji przyrody, gospodarce i planowaniu przestrzennym.

Literatura:

Dzwonko Z. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. (Guidebook to phytosociological studies). Wyd. Sorus. Poznań - Kraków. 2007 i n.

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. (A key to plant communities of Poland). PWN Warszawa. 2001 i n.

Matuszkiewicz J.M. Zespoły leśne Polski (Forest associations of Poland.). PWN Warszawa. 2001 i n.

Wysocki Cz., Sikorski P. Zarys fitosocjologii stosowanej. (An outline of applied phytosociology) Wydawnictwo SGGW Warszawa. 2000 i n.

Kaźmierczak E. (red.). Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. (Computer methods in investigation of the structure and functioning of vegetation cover). Wydawnictwa UMK Toruń. 1998.

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. Geografia roślin. (Plant geography). PWN Warszawa. 2002.

Falińska K. Ekologia roślin.(Plant Ecology) PWN Warszawa. 2004.

Szafer W., Zarzycki K. (red.) Szata roślinna Polski. (Plant cover of Poland). PWN Warszawa. 1972 i n.

Kent M., Coker P. Vegetation description and analysis - a practical approach. Wiley&Sons 1992 i n.

Dierschke H. Pflanzensoziologie. (Phytosociology). Ulmer Verlag, Stuttgart. 1994 i n.

Jongman R.H.G., Ter Braak C.J.F., van Tongeren O.F.R. (red.) Data analysis in community and landscape ecology. Cambridge University Press 1995 i n.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

- rozumie ogólne zależności warunkujące zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w przestrzeni i czasie;

- uzyskuje zarys wiedzy na temat głównych kierunków zróżnicowania roślinności Polski;

- orientuje się w przyjętym w Polsce fitosocjologicznym systemie klasyfikacji zbiorowisk i potrafi się nim poprawnie posługiwać;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie egzaminu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.