Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki izotopowe -W

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225TIZOT-W
Kod Erasmus / ISCED: 13.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki izotopowe -W
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie znaczenia promieniowania jonizującego dla ewolucji organizmów oraz pokazanie możliwości wykorzystania izotopów promieniotwórczych i energii atomowej do celów medycznych, przemysłowych, naukowych i wojskowych. Każdy student korzystający przy wykonywaniu pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) z technik izotopowych jest zobowiązany w świetle obowiązującego prawa atomowego do poznanie zasad ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym i norm postępowania przy pracy z izotopami. Wykłady i seminaria w ramach przedmiotu Techniki Izotopowe spełniają zasady kursu szkoleniowego wymaganego przez Państwową Agencję Atomistyki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w tym: podstawy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, sporządzanie instrukcji technologicznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, sporządzanie zamówienia zakupu źródeł promieniotwórczych, wykorzystanie urządzeń służących do detekcji promieniowania, praktyczne zastosowanie izotopów w wybranych dziedzinach biologii, np. do znakowania szlaków metabolicznych, oznaczeń kwasów nukleinowych, oznaczeń aktywności enzymów i in., a także badania skażeń promieniotwórczych i postępowania z odpadami radioaktywnymi. Zastosowanie izotopów w medycynie, przemyśle, datowanie prób. Zasady ochrony radiologicznej w świetle prawa

Pełny opis:

Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, w tym: podstawy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, sporządzanie instrukcji technologicznej pracy z izotopami promieniotwórczymi, sporządzanie zamówienia zakupu źródeł promieniotwórczych, wykorzystanie urządzeń służących do detekcji promieniowania, praktyczne zastosowanie izotopów w wybranych dziedzinach biologii, np. do znakowania szlaków metabolicznych, oznaczeń kwasów nukleinowych, oznaczeń aktywności enzymów i in. a także badania skażeń promieniotwórczych i postępowanie z odpadami radioaktywnymi.

Symulacja postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

Literatura:

Energia jądrowa i promieniotwórczość, Andrzej A. Czerwiński; Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1998

Promienie niezgody, Paweł ŁukaszUrba, Michał Adam Bazałą, Robert Tomasz Kuthan, UW, Koło Naukowe Radiobiologii, 2003

Promieniowanie jonizujące i środowisko; Aleksandra Skłodowska, Bożena Gostkowska, Wyd. naukowe SCHOLAR, 1994

Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunków ochrony środowiska, Wojciech Szymański, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999

Chemia jądrowa, Jerzy Sobkowski, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Wyd. Adamantan, 2006

Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna, Jerzy Sobkowski, Wyd. Adamantan, 2009

Literatura do przedmiotu może być aktualizowana zgodnie z postępem wiedzy.

Efekty uczenia się:

1. Poznanie terminologii związaną z promieniowaniem jonizującym (K_W09 Os2).

2. Nabycie właściwych nawyków i metod postępowania zapewniających bezpieczną pracę z wykorzystaniem substancji promieniotwórczych (K_W09 Os2).

3. Poznanie najnowszych zastosowań zjawiska promieniotwórczości, metod eksperymentalnych i urządzeń badawczo-pomiarowych (K_W09 Os2).

4. Rozpoznanie na czym polega etyka badawcza i znaczenie zjawiska promieniotwórczości dla ewolucji organizmów i funkcjonowania społeczeństwa (K_W09 Os2).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena z egzaminu pisemnego. Na egzamin składają się pytania testowe pojedynczego wyboru oraz pytania opisowe, krótkiej odpowiedzi. Dodatkowo, student uzyskuje punkty dodatnie za prezentacje seminaryjne. Punkty te są doliczane do końcowego wyniku egzaminu.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% punktów.

Praktyki zawodowe:

Uzyskanie wiedzy praktycznej pozwalającej na wykonanie doświadczeń badawczych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych oraz na właściwe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi.

Hasło: OD ŹRÓDłA DO ODPADÓW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Asztemborska
Prowadzący grup: Monika Asztemborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Asztemborska
Prowadzący grup: Monika Asztemborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Asztemborska
Prowadzący grup: Monika Asztemborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)