Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki mikroskopowe w biologii roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-225TMBR
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki mikroskopowe w biologii roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, BIOLOGIA, BIOLOGIA KOMÓRKI i ORGANIZMU, II stopień
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia składają się z części teoretycznej - wykładu z seminariami oraz ćwiczeń.

Zajęcia prezentują kilka wybranych metod mikroskopowych, stosowanych współcześnie w biologii komórki roślinnej. Metody te łączą techniki biologii molekularnej z mikroskopią epifluorescencyjną i konfokalną, mikroskopią kontrastowo-fazową i konwencjonalną mikroskopią świetlną.

Wspólną cechą wybranych metod jest uzyskanie wyników in situ. Metody te służą do: identyfikacji organelli komórkowych i tworzenia ich trójwymiarowych modeli, lokalizacji wybranych związków w komórce, detekcji programowanej śmierci komórki (PCD).

Pełny opis:

W ramach zajęć będą prezentowane następujące zagadnienia:

- przegląd metod utrwalania i barwienia preparatów roślinnych,

- immunodetekcja mikrotubul cytoszkieletu,

- analiza składu ścian komórkowych metodą barwienia metachromatycznego,

- cytochemiczna lokalizacja związków metodą tissue printing,

- detekcja programowanej śmierci komórki (PCD) z zastosowaniem testu kometkowego,

- przyżyciowe obrazowanie chloroplastów w mikroskopie konfokalnym i tworzenie ich trójwymiarowych modeli,

- metody wykorzystania autofluorescencji komórek roślinnych,

- zastosowanie naturalnych barwników roślinnych jako fluorochromów,

- detekcja ROS metodami obrazowania mikroskopowego w porównaniu do ilościowych metod spektro- i fluorymetrycznych

Literatura:

literatura składa się w większości z publikacji oryginalnych zamieszczonych w różnych czasopismach, tytuły zalecanych artykułów będą podawane przed każdymi ćwiczeniami

pomocny będzie też opracowany na potrzeby ćwiczeń skrypt

Efekty uczenia się:

Absolwent zna w stopniu pogłębionym wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu biologii ogólnej organizmów eukariotycznych.

Absolwent zna i rozumie zasady funkcjonowania urządzeń i systemów technicznych wykorzystywanych w biologii ogólnej organizmów eukariotycznych.

Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać problemy naukowe poprzez przeprowadzenie eksperymentów, właściwy dobór źródeł i zaawansowanych metod badawczych oraz ich krytyczną ewaluację w świetle posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy z zakresu biologii ogólnej komórek i organizmów Eukariotycznych.

Absolwent potrafi kierować pracą swoją oraz zespołu naukowego prowadzącego badania z zakresu biologii ogólnej komórek i organizmów eukariotycznych.

Absolwent jest gotowy do krytycznej oceny treści naukowych i popularnonaukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Na łączną ocenę składają się:

-) ocena wyników pracy studenta w czasie ćwiczeń m.in.

jakość uzyskanych preparatów,

przygotowanej prezentacji,

zakres i poprawność merytoryczna prezentacji wybranego tematu

-) końcowy egzamin pisemny, pytania otwarte

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)