Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-226RTZ
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty KIERUNKOWE, BIOTECHNOLOGIA, I stopień
Przedmioty KIERUNKOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Problemy terenów zdegradowanych.

Wpływ zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy.

Pojęcie rekultywacji .

Przepisy prawne obowiązujące w Polsce, dotyczące rekultywacji i remediacji terenów zdegradowanych.

Rekultywacja – kierunki i kryteria wyboru, metody i fazy – techniczna i biologiczna.

Sposoby rekultywacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi – biogeochemia metali ciężkich, formy występowania w środowisku, biodostępność i jej uwarunkowania.

Gatunki roślin w rekultywacji z uwzględnieniem problematyki gatunków inwazyjnych.

Zabiegi i możliwości przywracania walorów przyrodniczych terenów zdegradowanych – renaturyzacja.

Pełny opis:

Opis wykładu:

Rodzaje degradacji środowiska, sposoby zapobiegania degradacji i możliwości rekultywacji terenów zdegradowanych.

Wpływ zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy.

Przepisy prawne obowiązujące w Polsce, dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych.

Omówienie sposobów i uwarunkowań procesu rekultywacji – rodzaje, fazy procesu, przykłady zrealizowane z uwzględnieniem stanu początkowego (specyfika wynikająca ze sposobu i stopnia degradacji terenu).

Kierunki rekultywacji ze szczególnym uwzględnieniem kierunku ekologicznego – ocena walorów przyrodniczych terenu, przykłady terenów zdegradowanych o znacznej wartości przyrodniczej rozwiniętej w toku naturalnej sukcesji.

Gatunki roślin zalecane do rekultywacji.

Rośliny inwazyjne – biologia i ekologia, zagrożenia dla ekosystemu.

Rekultywacja, a ekologiczne metody przywracania walorów przyrodniczych terenom zdegradowanym (restytucja przyrodnicza ekosystemów).

Opis ćwiczeń:

Ćwiczenia będą realizowane częściowo w laboratorium, a częściowo w formie zajęć terenowych. W czasie ćwiczeń odbędzie się kilka wyjazdów na terenie Warszawy. W części laboratoryjnej zostaną przedstawione problemy degradacji środowiska spowodowanego nadmiernym zasoleniem (stosowanie soli w miastach do roztapiania lodu), możliwości przeciwdziałania, wybór najmniej szkodliwych dla roślin związków, które można stosować do odladzania dróg. Będzie dokonana ocena zagrożeń przy stacjach benzynowych oraz wzdłuż torów kolejowych. Do oceny stopnia toksyczności gleb będzie stosowany szereg ekotestów z użyciem organizmów roślinnych, zwierzęcych i bakterii. W dalszej części zajęć studenci zapoznają się z gatunkami roślin zalecanymi do rekultywacji terenów zdegradowanych, poznają gatunki inwazyjne, stanowiące zagrożenie dla rodzimej flory. Przedstawione będą gatunki roślin terenów zdegradowanych z możliwością ich wykorzystania w praktyce (flora galmanowa). Podczas zajęć terenowych będą zaprezentowane przykłady rekultywacji (Park Szczęśliwicki), problemy rekultywacji składowisk odpadów komunalnych (Radiowo) i hałdy zanieczyszczonej metalami ciężkimi (Huta Arcelor-Mittal w Warszawie).

Literatura:

- Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008

- Wierzbicka M. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- Zna podstawowe procesy degradacji i sposoby przeciwdziałania

- Potrafi określić oddziaływanie na środowisko różnych gałęzi przemysłu

- Potrafi powiązać rodzaj zanieczyszczenia z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej

- Zna podstawowe grupy zanieczyszczeń i potrafi określić ich wpływ na organizmy i ekosystem

- Interpretuje procesy spontanicznej sukcesji roślinnej na terenach zdegradowanych

- Rozumie zastosowanie i potrafi wykorzystać metody biologiczne (biotesty) do określenia stopnia skażenia środowiska

- Rozpoznaje w warunkach laboratoryjnych i terenowych gatunki inwazyjne, gatunki flory galmanowej i halofity

- Potrafi wymienić problemy środowiskowe składowisk odpadów komunalnych, hałd pogórniczych, terenów zakwaszonych i zasolonych oraz podać sposoby ich rekultywacji

- Potrafi zastosować wytyczne prawne jakości gleb w interpretacji stopnia zanieczyszczenia terenu

- Potrafi określić kierunek rekultywacji na podstawie uwarunkowań środowiskowych

- Zna przebieg kolejnych faz rekultywacji i potrafi ocenić przebieg procesu

- Rozróżnia wpływ technicznych i biologicznych metod rekultywacji na środowisko

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: kontrola obecności, prezentacja, test końcowy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wierzbicka
Prowadzący grup: Ingeborga Jarzyna, Aleksandra Naziębło, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wierzbicka
Prowadzący grup: Ingeborga Jarzyna, Aleksandra Naziębło, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)