Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioremediacja środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-228BIORS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioremediacja środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Przedmioty specjalizacyjne, OCHRONA ŚRODOWISKA, II stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Botanika M 1400-111BOT-M
Mikrobiologia M 1400-113MIK-M

Założenia (opisowo):

Znajomość botaniki, mikrobiologii i chemii w zakresie I stopnia studiów na Wydziale Biologii


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Technologie stosowane w bioremediacji (hałdy, pryzmy, drenaż, bioreaktory). Wybór mikroorganizmów i enzymów do bioremediacji. Metody monitorowania i oceny procesów bioremediacji. Bioremediacja środowisk skażonych metalami,metaloidami oraz związkami organicznymi. Fitoremediacja jako alternatywa dla technologii chemicznych usuwania skażeń z gleby i wody. Molekularne i biochemiczne podstawy efektywności fitoremediacji skażeń organicznych i nieorganicznych z uwzględnieniem różnych gatunków roślin jedno- i dwuliściennych. Włączenie biotechnologii roślin do opracowywania nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w fitoremediacji. Indukcja w roślinie procesów usprawniających fitoremediację w obecności mikroorganizmów - na poziomie molekularnych i biochemicznym. Biologiczne i chemiczne traktowanie skażeń.

Pełny opis:

Typy skażeń środowiska, zagrożenia biologiczne, metabolizm mikroorganizmów - biotransformacja związków organicznych i nieorganicznych. Metody Bioremediacji In Situ (hałdy, pryzmy, drenaż) i Ex Situ (bioreaktory). Metody selekcji naturalnych konsorcjów i doboru szczepów laboratoryjnych. Konstrukcja szczepów genetycznie modyfikowanych. Wybór i zastosowanie enzymów w celu zwiększenia wydajności bioremediacji. Metody oznaczania wydajności degradacji/usuwania skażeń. Określanie zmian struktury zespołu mikroorganizmów. Monitorowanie szczepów w środowisku; monitorowanie zmian ekspresji genów w korelacji z degradacją/usuwaniem skażenia. Biosorpcja, Bioakumulacja, Bioprecypitacja, Bioredukcja, Bioutlenianie, Biometylacja. Enzymatyczne transformacje metali i metaloidów. Usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Usuwanie związków zawierających azot. Usuwanie związków halogenków organicznych. Fitoremediacja jako alternatywa dla technologii chemicznych usuwania skażeń z gleby i wody. Podstawowe mechanizmy tolerancji roślin na metale i związki organiczne. Hyperakumulatory w zastosowaniu do fitoekstrakcji. fitoremediacji w zastosowaniu do specyfiki skażonego miejsca.

Molekularne i biochemiczne podstawy efektywności fitoremediacji skażeń organicznych i nieorganicznych z uwzględnieniem różnych gatunków roślin niższych oraz jedno- i dwuliściennych. Włączenie biotechnologii roślin do opracowywania nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań w fitoremediacji. Indukcja w roślinie procesów usprawniających fitoremediację w obecności mikroorganizmów ryzosfery - na poziomie molekularnym i biochemicznym. Wpływ bakterii endofitycznych na wydajność fitoremediacji. Dodatki glebowe dla usprawnienia fitoekstrakcji – zalety i ograniczenia. Rola roślin w usuwaniu zanieczyszczeń powietrza.

Literatura:

•Biodegradation and bioremediation. Second edition by Martin Alexander. Cornell University, Ithaca, New York, U.S.A.; Academic Press

•Bioremediacja. W: Mieczysław K. Błaszczyk: Mikroorganizmy w ochronie środowiska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

•Bioremediation: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology), Stephen P. Cummings (Editor); Humana Press

•Biotechnologia Roślin, Stefan Malepszy, PWN

•Phytotechnologies. Edited by N.A Anjum i wsp. CRC Press, London, New York, 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

•Ma szeroką wiedzę z zakresu mikrobiologii i fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fizjologicznych odpowiedzialnych za oporność i tolerancję na czynniki stresowe

•Zna zasady doboru odpowiednich organizmów wykorzystywanych do oczyszczania środowiska

•Zna mikrobiologiczne metody remediacji środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem biostymulacji i bioaugmentacji

•Ma wiedzę na temat monitorowania mikroorganizmów w środowisku

•Ma wiedzę na temat molekularnych i biochemicznych podstaw fitoremediacji

UMIEJĘTNOŚCI

•Potrafi zdefiniować różne typy skażeń środowiska

•Potrafi zaproponować i uzasadnić wybór odpowiedniej metody bioremediacji terenów skażonych

•Potrafi określić cel badawczy i zaplanować oraz przeprowadzić jego realizację

•Potrafi zaprezentować problem naukowy dotyczący zagadnień szczegółowych z zakresu monitoringu i remediacji środowiska

•Wykazuje umiejętność analizowania danych, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania wydajności i bilansu procesu bioremediacji

KOMPETENCJE

•Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy

•Wykazuje zdolność i umiejętność pracy zespołowej

•Rozumie potrzebę ustawicznego uaktualniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

•Wykazuje odpowiedzialność za powierzony zakres prac badawczych oraz za pracę laboratoryjną własną i innych.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD: Ocena końcowa jest oceną z egzaminu. Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (60% dobrych odpowiedzi odpowiada ocenie dostatecznej).

ĆWICZENIA: zaliczane na podstawie: (i) obecności (maksymalna liczba nieobecności – 2 ćwiczenia); (ii) kolokwium z I części (mikrobiologicznej) ćwiczeń, (iii) pisemnego raportu z II części ćwiczeń oddanego do oceny po zakończeniu ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Antosiewicz, Anna Barabasz, Łukasz Drewniak
Prowadzący grup: Danuta Antosiewicz, Anna Barabasz, Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Antosiewicz, Anna Barabasz, Łukasz Drewniak
Prowadzący grup: Danuta Antosiewicz, Anna Barabasz, Łukasz Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.