Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzania ekorozwojem organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-ZS-ZAEKOO-z Kod Erasmus / ISCED: 04.2 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzania ekorozwojem organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKA, sem. 1, W. ZARZĄDZANIA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu Przedmiot dotyczy problematyki rozwoju zrównoważonego w kontekście zarządzania organizacją, w szczególności przedsiębiorstwem. Omówiona zostanie istota idei rozwoju zrównoważonego oraz podstawowe koncepcje, teorie i narzędzia zarządzania środowiskowego.

Pełny opis:

Pełny opis przedmiotu Tematyka wykładów:

1. Relacje pomiędzy organizacją i otoczeniem. Otoczenie zewnętrzne organizacji; Analiza ryzyk i zarządzanie ciągłością działania (business continuity management); Społeczna odpowiedzialność organizacji i etyka biznesu.

2. Zarządzanie procesami i jakością. Zarządzanie łańcuchem dostaw i koncepcja lean manufacturing. Reinżynieria procesów gospodarczych i doskonałość operacyjna; Total Quality Management, Six Sigma i normy serii ISO 9000; Rola technologii w zarządzaniu procesami i jakością.

3. Diagnozowanie złożonych problemów biznesowych. Dynamika systemów – modelowanie zróżnoważonego rozwoju i systemów biznesowych.

4. Zrównoważone projektowanie i produkcja. Racjonalizacja zużycia materiałów i energii; Praktyki zarządzania odpadami; Obliczanie możliwych oszczędności kosztów energii i materiałów.

5. Systemy zarządzania środowiskowego. Norma ISO 14001 i rodzina standardów ISO 14000; System ekozarządzania i audytu EMAS w Unii Europejskiej.

6. Ekorozwój i marketing. Model cyklu życia produktu. Zachowania nabywców i dyfuzja innowacji; Ukryte koszty działań marketingowych dla środowiska i marketing przyjazny dla środowiska; Ekologia i ekorozwój jako wyróżnik, unikatowa propozycja sprzedaży i źródło wartości marki.

7. Ekorozwój jako element strategii organizacji. Strategia organizacji; Analizy otoczenia i wewnętrzne; Przygotowywanie biznes planów.

Tematyka ćwiczeń:

Analiza treści wykładu w kontekście praktyki zarządzania, między innymi:

1. Relacje pomiędzy organizacją i otoczeniem. Analiza interesariuszy; analiza PEST, analiza 5 sił Portera

2. Zarządzanie procesami i jakością. Analiza łańcucha wartości; Cięcie kosztów.

3. Diagnozowanie złożonych problemów biznesowych. Diagram Ishikawy (ości ryby); Analiza SWOT (sił, słabości, szans i zagrożeń).

4. Zrównoważone projektowanie i produkcja. Analiza przepływów materiałowych (MFA); Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA); Macierz MET (Materiały, Energia i Toksyczność).

5. Systemy zarządzania środowiskowego. Rachunkowość ekologiczna, w tym podejście FCA.

6. Ekorozwój i marketing. Marketingowy proces STP (segmentacja-targetowanie-pozycjonowanie); Marketing mix (produkt, miejsce, promocja, cena). Wykorzystanie oznakowań ekologicznych ( w tym Ecolabel w Unii Europejskiej).

7. Ekorozwój jako element strategii organizacji. Analiza SWOT. Planowanie projektów ekorozwojowych.

Literatura:

Literatura 1. Stefan Schaltegger, Roger Burritt, Holger Petersen, An Introduction to Corporate Environmental Management: Striving for Sustainability, Greenleaf Publishing, Sheffiled 2003.

2. Chris Barrow, Environmental Management for Sustainable Development (Routledge Introductions to Environment), Routledge, New York 2006,

3. Regulation (Ec) No 1221/2009 Of The European Parliament And Of The Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS),

4. ISO 14001:2004, Environmental management systems – Requirements with guidance for use

5. Zasoby internetowe zawierające opis faktów, dane statystyczne, standardy środowiskowe, przykładowe analizy i studia przypadków

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się Po zakończeniu kursu, student

Wykład:

1. Identyfikuje relacje pomiędzy organizacją i otoczeniem.

2. Porównuje koncepcje zarządzania procesami i jakością.

3. Wyjaśnia modelowanie zrównoważonego rozwoju i systemów biznesowych.

4. Analizuje problematykę racjonalizacji zużycia materiałów i energii, zarządzania odpadami

5. Wyjaśnia warunki konieczne dla wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normą ISO 14001 i standardem EMAS,

6. Porównuje systemy zarządzania środowiskowego według norm ISO serii 14000 i EMAS

7. Wiąże problematykę ekorozwoju z działalnością marketingową.

8. Uzasadnia czynniki ekorozwojowe w zarządzaniu strategicznym.

Ćwiczenia:

1. Przygotowuje analizę otoczenia zewnętrznego organizacji, analizę interesariuszy, analizę PEST, 5 sił Portera oraz ryzyk związanych z działalnością gospodarczą,

2. Rozpoznaje główne źródła wartości dodanej w działalności gospodarczej zgodnie z modelem łańcucha wartości,

3. diagnozuje złożone problemy biznesowe w oparciu o diagram Ishikawy, analizę SWOT.

4. Interpretuje wyniki analiz MFA, LCA i macierzy MET,

5. Oblicza możliwe oszczędności kosztów energii i materiałów,

6. Tworzy przekaz marketingowy, promujący produkt przyjazny dla środowiska,

7. Przygotowuje plan projektu ekorozwojowego

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania Test pisemny, projekty i zadania grupowe i indywidualne.

Kryteria oceniania:

• do 50 % ocena 2.0

• 51 – 65 % ocena 3.0

• 66 – 75 % ocena 3.5

• 76 – 83 % ocena 4.0

• 84 – 91 % ocena 4.5

• 92 -100 % ocena 5.0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.