Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat naukowca - Archeologia I rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-WN-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat naukowca - Archeologia I rok
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności warsztatowych niezbędnych w efektywnym prowadzeniu badań naukowych, w tym zwłaszcza w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej. Indywidualny charakter zajęć jest uwarunkowany specyfiką tematyki rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności warsztatowych niezbędnych w efektywnym prowadzeniu badań naukowych, w tym zwłaszcza w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej. Indywidualny charakter zajęć jest uwarunkowany specyfiką tematyki rozprawy doktorskiej.

W trakcie zajęć doktorant poznaje i w praktyce wykorzystuje metodologię właściwą dla dyscypliny, w której prowadzi badania. Doktorant przygotowując teksty i komunikaty akademickie kształtuje umiejętność samodzielnego formułowania hipotez badawczych, a także wnioskowania w oparciu o kryteria naukowe. Podczas zajęć doktorant pogłębia zdolność krytycznego myślenia, przygotowując się do wartościującej oceny dorobku naukowego w dyscyplinie, w ramach której powstaje rozprawa. Zajęcia przygotowują doktoranta do upowszechniania wyników badań w sposób zróżnicowany ze względu na grupę odbiorców. Zajęcia pozwalają także na kształtowanie umiejętności samodzielnego planowania własnego rozwoju naukowego.

Zajęcia prowadzone są w trybie konsultacji indywidualnych, realizowane w trakcie całego cyklu kształcenia przez cztery wybrane semestry, harmonogram zajęć zależy od uzgodnień między promotorem i doktorantem.

Literatura:

Indywidualnie dobrana w zależności od specyfiki tematyki rozprawy doktorskiej.

Efekty uczenia się:

Doktorant/ka zna i rozumie (wiedza):

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla dyscypliny Archeologia (WG_01);

- metodologię badań naukowych w obrębie dyscypliny Archeologia (WG_03);

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy nauk humanistycznych, w tym zwłaszcza dyscypliny Archeologia , w ramach której prowadzi badania WK_01.

Doktorant/ka potrafi (umiejętności):

- wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych w dyscyplinie Archeologia , właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych (UW_01);

- potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (UU_01);

- potrafi planować zajęcia lub grupy zajęć w dyscyplinie Archeologia i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi (UU_02).

Doktorant/ka jest gotów/owa (kompetencje społeczne):

- do samodzielnej i krytycznej oceny dorobku w ramach dyscypliny Archeologia (KK_01);

- do uznania priorytetu wiedzy w rozwiązaniu problemów badawczych, poznawczych i praktycznych, w obrębie dyscyplin humanistycznych, w tym zwłaszcza Archeologia , z zachowaniem szacunku dla standardów pracy i debaty (KK_03);

- do podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych, w tym: prowadzenia badań w sposób niezależny, z uwzględnieniem istniejących ograniczeń wynikających m. in. ze względów finansowych lub infrastrukturalnych, respektowania zasad publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem reguł ochrony własności intelektualnej, ze świadomością potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej (KR_01).

Metody i kryteria oceniania:

Zindywidualizowane, w zależności od roku kształcenia i progresu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, forma zależna od uzgodnień z promotorem (np. przygotowanie wystąpienia naukowego, artykułu, planu rozprawy, rozdziału rozprawy, zestawienie źródeł i opracowań dotyczących tematyki rozprawy, opracowanie konspektu zajęć upowszechniających wyniki badań). Zaliczenie na podstawie pozytywnej opinii promotora (promotor poświadcza osiągnięcie efektów w formie tabelarycznej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rekowska
Prowadzący grup: Piotr Bieliński, Aleksander Bursche, Piotr Dyczek, El Sheikh El-Tayeb, Krzysztof Jakubiak, Marcin Matera, Tomasz Nowakiewicz, Sławomir Wadyl, Anna Wodzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)