Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literaturoznawstwo - Strategia publikacyjna i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie - POL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-SP-LIT-PL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literaturoznawstwo - Strategia publikacyjna i merytoryczne aspekty pozyskiwania grantów w dyscyplinie - POL
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie doktorantów z praktykami publikacyjnymi w ich dyscyplinie, a także z zasadami pozyskiwania grantów - i dostarczenie narzędzi ułatwiających aktywność na tych polach.

Pełny opis:

Jednym z najważniejszych celów kursu jest zapoznanie doktorantów z praktykami publikacyjnymi w ich dyscyplinie i dostarczenie im narzędzi ułatwiających własną aktywność publikacyjną. W szczególności, doktoranci zapoznają się z podstawowymi zasadami zgłaszania wyników prac badawczych do publikacji oraz recenzowania artykułów naukowych; omówione zostaną także najważniejsze wskaźniki bibliometryczne oraz ich rola. Dodatkowo kurs będzie zawierał omówienie wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego.

Literatura:

1. Obowiązująca Ustawa o Szkolnictwie Wyższym, rozporządzenia ewaluacyjne oraz listy czasopism punktowanych,

2. Blog Emanuela Kulczyckiego Warsztat badacza,

3. Komunikacja naukowa w humanistyce, red. E. Kulczycki, Poznań 2017 (dostępne w repozytorium UAM),

4. E. Kulczycki, Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, w: „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, nr. 1 (dostępne w repozytorium UAM).

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student zna, rozumie praktyki publikacyjne znamienne dla literaturoznawstwa w Polsce i w świecie (także w trybie OA); zasady konstruowania i oceny wniosków grantowych w Polsce; różne strategie związane z rozpowszechnianiem efektów badań.

Umiejętności:

1) student potrafi przygotować – na wszystkich etapach – do druku efekty swoich badań, przy uwzględnieniu wymogów publikacyjnych (także w formach popularnych); potrafi przygotować wniosek grantowy. 2) Wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub

wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

3)Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy.

4)Planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym.

Kompetencje społeczne:

student jest gotów do współpracy z redakcją w procesie publikacji badań; uwzględnia także instytucjonalne wymogi praktyk publikacyjnych; potrafi współpracować przy konstruowaniu zbiorowego wniosku grantowego. Potrafi przeprowadzić krytyczną ocenę dorobku w ramach swoje dyscypliny naukowej, w tym krytyczną ocenę własnego wkładu w jej rozwój.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie strategii publikacyjnej i projektu grantowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kuziak
Prowadzący grup: Michał Kuziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie doktorantów z praktykami publikacyjnymi w ich dyscyplinie, a także z zasadami pozyskiwania grantów - i dostarczenie narzędzi ułatwiających aktywność na tych polach.

Pełny opis:

Jednym z najważniejszych celów kursu jest zapoznanie doktorantów z praktykami publikacyjnymi w ich dyscyplinie i dostarczenie im narzędzi ułatwiających własną aktywność publikacyjną. W szczególności, doktoranci zapoznają się z podstawowymi zasadami zgłaszania wyników prac badawczych do publikacji oraz recenzowania artykułów naukowych; omówione zostaną także najważniejsze wskaźniki bibliometryczne oraz ich rola. Dodatkowo kurs będzie zawierał omówienie wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego.

Literatura:

1. Obowiązująca Ustawa o Szkolnictwie Wyższym, rozporządzenia ewaluacyjne oraz listy czasopism punktowanych,

2. Blog Emanuela Kulczyckiego Warsztat badacza,

3. Komunikacja naukowa w humanistyce, red. E. Kulczycki, Poznań 2017 (dostępne w repozytorium UAM),

4. E. Kulczycki, Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, w: „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2017, nr. 1 (dostępne w repozytorium UAM).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)