Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Finance

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-N-AF-EF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced Finance
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku SDNS dyscyplina ekonomia i finanse
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

20-godzinne konwersatorium

stosowane metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

Pełny opis:

(1) Elementy teorii finansów; Taksonomia teorii finansów: paradygmat finansów tradycyjnych (teorie: struktury kapitału, wyceny aktywów, budżetowania kapitału i kosztu kapitału własnego itp.) oraz finansów behawioralnych; (2) Analiza powiązań między stabilnością finansową/podejmowaniem ryzyka a konkurencją – teoria (pojęcie konkurencji - niestabilność; hipoteza konkurencji - stabilność; oraz nieliniowe związki między konkurencją a podejmowaniem ryzyka) i dowód empiryczny; Powiązanie efektywności i konkurencji (oraz struktury rynku); Analiza konkurencji i podejmowania ryzyka; (3) Ryzyko, stabilność finansowa i regulacje/nadzór (mikro- i makroostrożnościowy); (4) Regulacje/nadzór/monitorowanie/instytucje (ochrona inwestorów i zarządzanie) oraz ich wpływ na stabilność, efektywność, jak również na powiązania między konkurencją a podejmowaniem ryzyka; (5) Związek między finansami a wzrostem gospodarczym: pomiar rozwoju finansowego, czynniki wpływające na powiązania między finansami a wzrostem gospodarczym.

Literatura:

(a) Allen, Gale, Understanding Financial Crises, Oxford UP 2007; (b) Cuthbertson, Nietzsche, Quantitative Financial Economics, Wiley 2004; (c) Jiang et al., Does competition affect bank risk?, NBER, 2017; papers selected for individual lectures

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna i rozumie:

WG_1 – podstawowe podejścia metodologiczne w finansach tradycyjnych i heterodoksyjnych, ich ramy teoretyczne I ich wykorzystanie w badaniach empirycznych;

WG_2 – podstawowe element składowe system finansowego wraz z ich wzajemnymi oddziaływaniami, w tym regulacje I zarządzanie ryzykiem przez uczestników rynków finansowych;

WG_3 – rolę system finansowego w gospodarce, koszty jego niedorozwoju u finansjalizacji,

WK_1 – podstawowe problemy z tradycyjnym podejściem do finansów i propozycje ich rozwiązań przez finanse behawioralne;

WK_2 – wzajemne oddziaływania państwa i rynku w kształtowaniu najważniejszych cech systemu finansowego

Umiejętności: Potrafi:

UW_1 – wykorzystywać wiedzę z różnych części ekonomii i finansów dla twórczego identyfikowania I formułowania złożonych problemów w finansach oraz krytycznie analizować rozwiązania tych problemów proponowane w literaturze

Skills: Is ready to:

UW_2 - dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych i decyzji regulacyjnych państwa w obszarze finansów

Jest gotów do:

KK_1 - krytycznej oceny dorobku w ramach finansów i polityki finansowej

KK_2 - krytycznej oceny wkładu badań akademickich w rozwój polityki finansowej i w prowadzenie działalności biznesowej w obszarze finansów;

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: aktywny udział w dyskusji; nie więcej niż dwie nieobecności;

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): aktywny udział w dyskusji, przygotowanie eseju (3 000-5 000) lub własnego projektu badawczego

metody weryfikacji efektów uczenia się: zaliczenie pisemne lub ustne: jw

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kokoszczyński
Prowadzący grup: Ryszard Kokoszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)