Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia prawa. Realizm prawny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-N-FP-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia prawa. Realizm prawny
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku SDNS dyscyplina n. prawne
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

15-godzinne konwersatorium

stosowane metody dydaktyczne: wprowadzenie do tematu przez prowadzącego, krytyczna analiza tekstów źródłowych, metoda sokratejska, studium przypadku, dyskusja swobodna.

Pełny opis:

Realizm prawny jest nurtem zróżnicowanym, którego przedstawiciele zajmowali się szeregiem zagadnień, począwszy od reform nauczania prawa po rekonstruowanie czynników wpływających na decyzje interpretacyjne. Co ważne, realiści, sytuując się w opozycji do nurtów formalistycznych, łączonych z pozytywizmem prawniczym, wywarli na ten ostatni wydatni wpływ. Zajęcia mają na celu pokazanie wieloaspektowości oddziaływania realizmu prawnego zarówno na teorię i filozofię, jak i na praktykę prawa.

Podstawowe zagadnienia obejmują:

1. Założenia i cele realizmu jako nurtu intelektualnego.

2. Podstawy filozoficzne.

3. Poglądy na naturę prawa oraz naturę praw i obowiązków prawnych.

4. Poglądy realistów na związki nauki prawa z innymi naukami.

5. Czynniki wpływające na procesy decyzyjne w prawie.

6. Rola faktów i norm przy rozstrzygnięciach prawnych.

7. Wpływ realizmu na teorię i filozofię prawa.

8. Wpływ realizmu prawnego na praktykę prawa.

Z zagadnień objętych planem zajęć na pierwszych zajęciach zostanie wyselekcjonowana grupa tematów, którą uczestnicy zajęć będą najbardziej zainteresowani zgodnie z prowadzonymi przez nich projektami badawczymi.

Przedmiot ma na celu poszerzenie wiedzy i udoskonalenie warsztatu badawczego doktorantów w zakresie teoretyczno-filozoficznych uwarunkowań badań naukowych. Dzięki zajęciom uczestnicy mają zwiększyć swoje rozumienie na temat wpływu realizmu prawnego na różnorodne gałęzie i przestrzenie, w których funkcjonuje prawo. Wiedza ta ma poszerzyć świadomość teoretyczno-filozoficzną uczestników zajęć, z korzyścią dla ich warsztatu badawczego. Przyda się ona także na potrzeby badań prawa współczesnego.

Literatura:

Bjarup, J. (2005). The Philosophy of Scandinavian Legal Realism. Ratio Juris 18: 1-15.

Cohen, F. S. (1935). Transcendental Nonsense and the Functional Approach. Columbia Law Review, 35(6), 809–849.

Dagan, H., Kreitner, R. (2018). The New Legal Realism and The Realist View of Law. Law & Social Inquiry 43: 528–553.

Dewey, J. (1924). Logical Method and Law. The Philosophical Review, 33(6), 560–572.

Dyrda, A. (2019). Realizm prawniczy. In: Hołówka, J. & Dziobkowski, B. (Eds.), Filozofia prawa: normy i fakty (pp. 514-534). Warszawa: PWN.

Eliasz, K., Jakubiec, M. (2016). The Vienna Circle and the Uppsala School as philosophical inspirations for the Scandinavian Legal Realism. Semina Scientiarum 15: 107-123.

Fittipaldi, E. (2016a). Introduction: Continental Legal Realism. In E. Pattaro & C. Roversi (Eds.), A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 12. Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Dordrecht: Springer, 297-318.

Fittipaldi, E. (2016b). Leon Petrażycki’s Theory of Law. In: Pattaro, Roversi 2016, 443-503.

Frank, J. (1963). Law and the Modern Mind. New York, NY: Anchor Books. (1st ed. 1930.)

Haack, S. (2005). On Legal Pragmatism: Where Does „The Path of the Law” Lead Us? American Journal of Jurisprudence 50: 71–105.

Hägerström, A. (1953). Inquiries into the Nature of Law and Morals. Ed. K. Olivecrona. Trans. C. D. Broad. Stockholm: Almqvist & Wiksells.

Holmes, O. W. (1897). The Path of the Law. Harvard Law Review 10: 457-478.

Hutcheson Jr., J. (1929). The Judgment Intuitive: The Function of the ‘Hunch’ in Judicial Decision. Cornell Law Review 14: 274–288.

Leiter, B. (2007). Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Leiter, B. (2013). Legal Realisms, Old and New. Valparaiso University Law Review 49: 949-963.

Llewellyn, K. (1951). The Bramble Bush. New York: Oceana.

Llewellyn, K. (1960). Common Law Tradition—Deciding Appeals. Boston, MA: Little, Brown.

Olivecrona, K. (1939). Law as Fact. Copenhagen: Munksgaard; London: Oxford University Press.

Pattaro, E. (2016). Axel Hägerström at the Origins of the Uppsala School. In: Pattaro, Roversi 2016, 319-363.

Petrażycki, L. (1924). O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa. Trans. J. Finkelkraut. Warszawa: nakł. Księgarni K. Wojnara i Sp.

Petrażycki, L. (1959). Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. Vol. 1. Ed. J. Lande. Warszawa: PWN.

Petrażycki, L. (1960). Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. Vol. 2. Ed. W. Leśniewski. Warszawa: PWN.

Postema, G. (2011). Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World. Dordrecht: Springer.

Ross, A. (1957). Tû-tû. Harvard Law Review 70: 812–25. (1st ed. in Danish 1951.)

Ross, A. (1959). On Law and Justice. Berkeley, CA: University of California Press.

Tamanaha, B. (2010). Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press.

Taylor Jr., E.H. (1972). H.L.A. Hart’s Concept of Law in The Perspective of American Legal Realism. The Modern Law Review 35: 606–620.

Zamboni, M. (2016). Alf Ross’s Legal Philosophy. In: Pattaro, Roversi 2016, 401-414.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna i rozumie:

WG_1 - w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

WG_2 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie

WG_4 - wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

WK_1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

WK_2 - ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

Umiejętności: Potrafi:

UW_2 - Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

UK_1 - Komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym

UK_2 - Upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych

UK_4 - Uczestniczyć w dyskursie naukowym

Kompetencje społeczne: Jest gotów do:

KK_1 - Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej

KK_3 - Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

KO_1 – Wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców

KR_1 - Podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych w tym: prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: Dopuszczalne dwie nieobecności, brak szczególnych wymagań dotyczących uczestnictwa w zajęciach.

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, aktywność w dyskusjach, opcjonalnie: prezentacja wykorzystująca wiedzę na temat krytycznej analizy prawnej w rozwiązaniu problemu badawczego podjętego w ramach badań własnych.

metody weryfikacji efektów uczenia się: Zaliczenie ustne z uwzględnieniem pozostałych kryteriów zaliczenia zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kruk
Prowadzący grup: Maciej Kruk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

15-godzinne konwersatorium

stosowane metody dydaktyczne: wprowadzenie do tematu przez prowadzącego, krytyczna analiza tekstów źródłowych, metoda sokratejska, studium przypadku, dyskusja swobodna.

Pełny opis:

Realizm prawny jest nurtem zróżnicowanym, którego przedstawiciele zajmowali się szeregiem zagadnień, począwszy od reform nauczania prawa po rekonstruowanie czynników wpływających na decyzje interpretacyjne. Co ważne, realiści, sytuując się w opozycji do nurtów formalistycznych, łączonych z pozytywizmem prawniczym, wywarli na ten ostatni wydatni wpływ. Zajęcia mają na celu pokazanie wieloaspektowości oddziaływania realizmu prawnego zarówno na teorię i filozofię, jak i na praktykę prawa.

Podstawowe zagadnienia obejmują:

1. Założenia i cele realizmu jako nurtu intelektualnego.

2. Podstawy filozoficzne.

3. Poglądy na naturę prawa oraz naturę praw i obowiązków prawnych.

4. Poglądy realistów na związki nauki prawa z innymi naukami.

5. Czynniki wpływające na procesy decyzyjne w prawie.

6. Rola faktów i norm przy rozstrzygnięciach prawnych.

7. Wpływ realizmu na teorię i filozofię prawa.

8. Wpływ realizmu prawnego na praktykę prawa.

Z zagadnień objętych planem zajęć na pierwszych zajęciach zostanie wyselekcjonowana grupa tematów, którą uczestnicy zajęć będą najbardziej zainteresowani zgodnie z prowadzonymi przez nich projektami badawczymi.

Przedmiot ma na celu poszerzenie wiedzy i udoskonalenie warsztatu badawczego doktorantów w zakresie teoretyczno-filozoficznych uwarunkowań badań naukowych. Dzięki zajęciom uczestnicy mają zwiększyć swoje rozumienie na temat wpływu realizmu prawnego na różnorodne gałęzie i przestrzenie, w których funkcjonuje prawo. Wiedza ta ma poszerzyć świadomość teoretyczno-filozoficzną uczestników zajęć, z korzyścią dla ich warsztatu badawczego. Przyda się ona także na potrzeby badań prawa współczesnego.

Literatura:

Bjarup, J. (2005). The Philosophy of Scandinavian Legal Realism. Ratio Juris 18: 1-15.

Cohen, F. S. (1935). Transcendental Nonsense and the Functional Approach. Columbia Law Review, 35(6), 809–849.

Dagan, H., Kreitner, R. (2018). The New Legal Realism and The Realist View of Law. Law & Social Inquiry 43: 528–553.

Dewey, J. (1924). Logical Method and Law. The Philosophical Review, 33(6), 560–572.

Dyrda, A. (2019). Realizm prawniczy. In: Hołówka, J. & Dziobkowski, B. (Eds.), Filozofia prawa: normy i fakty (pp. 514-534). Warszawa: PWN.

Eliasz, K., Jakubiec, M. (2016). The Vienna Circle and the Uppsala School as philosophical inspirations for the Scandinavian Legal Realism. Semina Scientiarum 15: 107-123.

Fittipaldi, E. (2016a). Introduction: Continental Legal Realism. In E. Pattaro & C. Roversi (Eds.), A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 12. Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World. Dordrecht: Springer, 297-318.

Fittipaldi, E. (2016b). Leon Petrażycki’s Theory of Law. In: Pattaro, Roversi 2016, 443-503.

Frank, J. (1963). Law and the Modern Mind. New York, NY: Anchor Books. (1st ed. 1930.)

Haack, S. (2005). On Legal Pragmatism: Where Does „The Path of the Law” Lead Us? American Journal of Jurisprudence 50: 71–105.

Hägerström, A. (1953). Inquiries into the Nature of Law and Morals. Ed. K. Olivecrona. Trans. C. D. Broad. Stockholm: Almqvist & Wiksells.

Holmes, O. W. (1897). The Path of the Law. Harvard Law Review 10: 457-478.

Hutcheson Jr., J. (1929). The Judgment Intuitive: The Function of the ‘Hunch’ in Judicial Decision. Cornell Law Review 14: 274–288.

Leiter, B. (2007). Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Leiter, B. (2013). Legal Realisms, Old and New. Valparaiso University Law Review 49: 949-963.

Llewellyn, K. (1951). The Bramble Bush. New York: Oceana.

Llewellyn, K. (1960). Common Law Tradition—Deciding Appeals. Boston, MA: Little, Brown.

Olivecrona, K. (1939). Law as Fact. Copenhagen: Munksgaard; London: Oxford University Press.

Pattaro, E. (2016). Axel Hägerström at the Origins of the Uppsala School. In: Pattaro, Roversi 2016, 319-363.

Petrażycki, L. (1924). O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa. Trans. J. Finkelkraut. Warszawa: nakł. Księgarni K. Wojnara i Sp.

Petrażycki, L. (1959). Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. Vol. 1. Ed. J. Lande. Warszawa: PWN.

Petrażycki, L. (1960). Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. Vol. 2. Ed. W. Leśniewski. Warszawa: PWN.

Postema, G. (2011). Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World. Dordrecht: Springer.

Ross, A. (1957). Tû-tû. Harvard Law Review 70: 812–25. (1st ed. in Danish 1951.)

Ross, A. (1959). On Law and Justice. Berkeley, CA: University of California Press.

Tamanaha, B. (2010). Beyond the Formalist-Realist Divide: The Role of Politics in Judging. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press.

Taylor Jr., E.H. (1972). H.L.A. Hart’s Concept of Law in The Perspective of American Legal Realism. The Modern Law Review 35: 606–620.

Zamboni, M. (2016). Alf Ross’s Legal Philosophy. In: Pattaro, Roversi 2016, 401-414.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)