Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jakościowe badania organizacji: projektowanie, zbieranie, analiza i interpretacja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-N-JBO-ZJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakościowe badania organizacji: projektowanie, zbieranie, analiza i interpretacja danych
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku SDNS dyscyplina n. o zarządzaniu i jakości
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

30-godzinne konwersatorium z elementami wykładu

stosowane metody dydaktyczne

Wykład, dyskusje w grupie, prace projektowe, prace w małych grupach

Pełny opis:

Podczas kursu zostaną poruszone następujące tematy:

- możliwości I ograniczenia wykorzystania metod jakościowych w badaniach organizacji,

- paradygmaty I szkoły badan jakościowych

- definiowanie problemów badawczych w projektach jakościowych,

- projektowanie badań jakościowych,

- rodzaje danych i sposoby wykorzystywane do ich pozyskiwania,

- wybrane metody analizy i interpretacji danych w badaniach jakościowych,

- podejścia do pisania tekstów opartych na badaniach jakościowych,

- pułapki i wyzwania związane z projektowaniem i prowadzeniem badań jakościowych,

- Ocena jakości badan. Etyczne uwarunkowania badań jakościowych.

Literatura:

Lektura podstawowa dla zajęć w języku polskim:

Glinka, B. & Czakon, W. (2021). Podstawy badań jakościowych. Warszawa: PWE.

Lektury uzupełniające:

Flick, U. (2023) An introduction to qualitative research. SAGE Publications.

Ciesielska, M.& Jemielniak, D. (eds.) (2018). Qualitative Methodologies in Organization Studies. Palgrave Macmillan (vol 1 I 2).

Ravitch, S.M. & Cark, N.M (2021). Qualitative research. Bridging the conceptual, theoretical, and Methodological. SAGE Publications.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają listę artykułów: a) opisujących badania jakościowe; b) pokazujących wykorzystanie badań jakościowych w różnych obszarach badań organizacji/nauk o zarządzaniu i jakości.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna i rozumie:

WG_1 - w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

WG_3 - metodologię badań naukowych

WG_4 - wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu

WK_2 - ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej

Umiejętności: Potrafi:

UW_1 - wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą; rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosowań; wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

UW_2 - Dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

UW_3 - Transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej

Kompetencje społeczne: Jest gotów do:

KK_1 - Krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej

KK_2 - Krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny

KK_3 - Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Wymagana jest aktywna obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie wyjaśnione nieobecności.

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Zaliczenie przedmiotu mogą uzyskać osoby, które:

a) brały aktywny udział w pracach wykonywanych podczas zajęć,

b) przygotowały (pisemnie) i zaprezentowały indywidualny projekt końcowy.

W przypadku niezaliczenia przedmiotu w wyznaczonym terminie odbędzie się zaliczenie poprawkowe mające formę pisemnego testu.

metody weryfikacji efektów uczenia się

Zaliczenie pisemne (projekt końcowy)

kryteria oceniania

Oceniona jest jakość pracy podczas zajęć I jakość projektu końcowego; pod uwagę brane są: zgodność z wymogami formalnymi, poprawność merytoryczna, wykorzystanie dobrych praktyk zaprezentowanych podczas kursu, zgodność ze standardami etycznymi, zademonstrowana biegłość w zakresie metod wykorzystanych w projekcie.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinka
Prowadzący grup: Beata Glinka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)