Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SDNS - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-RNZI-15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNS - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia badań związanych z tematyką rozprawy doktorskiej. Mają charakter ściśle zindywidualizowany, uwzględniając istotne zarówno z punktu widzenia doktoranta, jak i z punktu widzenia promotora zagadnienia warsztatu naukowego, np. pisanie tekstów akademickich, komunikacja naukowa i upowszechnianie wyników badań, zapoznanie się z koncepcją data science oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_WG.1),

- główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie (P8S_WG.2),

- metodologię badań naukowych (P8S_WG.3),

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (P8S_WK.1),

- ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej (P8S_WK.2),

Umiejętności:

potrafi

- dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy (P8S_UW.2),

- planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym (P8S_UO.1), - samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1),

Kompetencje społeczne:

jest gotów do

- krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.1),

- krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.2),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (P8S_KK.3),

- wypełniania zobowiązań społecz¬nych badaczy i twórców (P8S_KO.1),

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2),

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (P8S_KO.3),

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności (P8S_UW.1):

definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym (P8S_KR.1):

prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Izolda Bokszczanin-Gołaś, Wojciech Brzozowski, Marcin Dziurda, Adam Gendźwiłł, Ewa Haman, Paweł Holas, Marta Jas-Koziarkiewicz, Joanna Madalińska-Michalak, Aneta Ostaszewska, Rafał Styła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Anna Białek-Jaworska, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Mariola Bieńko, Michał Bilewicz, Piotr Bogdanowicz, Bolesław Borkowski, Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Mirosława Czerny, Katarzyna Dembicz, Małgorzata Dragan, Wojciech Dziemianowicz, Małgorzata Gambin, Marek Giergiczny, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Głowacki, Łukasz Goczek, Robert Grzeszczak, Marian Haliżak, Łukasz Hardt, Dorota Heidrich, Kamil Imbir, Jacek Jastrzębski, Robert Jastrzębski, Anna Jupowicz-Ginalska, Paweł Kaczmarczyk, Izabela Karsznia, Dorota Kobylińska, Katarzyna Kołodziejczyk, Tomasz Kopczewski, Krzysztof Koźmiński, Julia Kubisa, Sylwia Kulczyk, Magdalena Lesińska, Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Mikołaj Madurowicz, Agnieszka Maryniak, Arwid Mednis, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Adam Niewiadomski, Włodzimierz Oniszczenko, Kamila Pronińska, Małgorzata Przanowska, Anna Przybylska, Michał Raczkowski, Maciej Raś, Jan Rudnicki, Piotr Rylski, Marcin Rzeszutek, Sebastian Skuza, Magdalena Słok-Wódkowska, Jakob Stagl, Ewa Stasiak-Jazukiewicz, Maciej Stolarski, Paweł Strawiński, Dariusz Szafrański, Ryszard Szarfenberg, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Anna Szustek, Robert Ślepaczuk, Dominika Wajda, Aleksandra Wąsowska, Tomasz Wites, Renata Włoch, Anna Wojciuk, Piotr Wójcik, Jakub Zajączkowski, Tomasz Zalega, Bogdan Zawadzki, Jacek Ziółkowski, Marek Zubik, Łukasz Żelechowski, Sławomir Żółtek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)