Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyscypliny psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SD-PSYCH
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyscypliny psychologia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

16 godzinne seminarium dyscypliny psychologia

Język, w którym prowadzony jest przedmiot: angielski (poza modułem II, który będzie prowadzony po polsku, o ile w grupie wszystkie osoby będą posługiwały się polskim)

Pełny opis:

Celem seminarium jest dostarczenie doktorantom zaawansowanej wiedzy na temat wybranych, współczesnych kierunków rozwoju psychologii jako nauki oraz dyskusja nad przełomowymi tekstami naukowymi i badaniami. Program obejmować będzie cztery moduły (po dwa zajęcia), każdy poświęcony zagadnieniom z innego obszaru badań i rozważań teoretycznych. Doktoranci będą zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.

Program zajęć na rok akademicki 2022/ 2023 (zajęcia rozpoczynają się od 17.10.2023):

Moduł I: prowadzący - dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

1. Humans as motivated lay anthropologists. What is "humanity"? - 17.10.2023

2. Re-thinking political, geographical and cultural context in psychological research. – 24.10.2023

Moduł II: prowadzący - dr hab. Marcin Rzeszutek, prof. UW

3. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 1. – 14.11.2023

4. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 2. – 21.11.2023

Moduł III: prowadząca - dr hab. Małgorzata Gambin. prof.

5. Nowe podejścia do klinicznej diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Implikacje dla dalszych badań i praktyki klinicznej – 19.12.2023

6. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne dla zaburzeń internalizacyjnych

i eksternalizacyjnych u dzieci i młodzieży. Wyzwania i przyszłe kierunki badań – 09.01.2024

Moduł IV: prowadząca - dr hab. Grażyna Kmita, prof. UW.

7. Co badania nad rozwojem atypowym wnoszą do rozumienia ludzkiej psychiki? - 23.01.2024

8. Rozwój typowy i atypowy: jak stworzyć pomost pomiędzy podejściem neuropoznawczym a społeczno-relacyjnym? – 30.01.2024

Literatura:

Moduł I:

Zajęcia 1:

Mikołajczak, M., & Bilewicz, M. (2015). Foetus or child? Abortion discourse and attributions of humanness. British Journal of Social Psychology, 54(3), 500-518.

Bilewicz, M., Imhoff, R., & Drogosz, M. (2011). The humanity of what we eat: Conceptions of human uniqueness among vegetarians and omnivores. European Journal of Social Psychology, 41(2), 201-209.

Rothgerber, H. (2020). Meat-related cognitive dissonance: A conceptual framework for understanding how meat eaters reduce negative arousal from eating animals. Appetite, 146, 104511.

Zajęcia 2:

Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of personality and social psychology, 26(2), 309.

Imhoff, R., & Messer, M. (2019). In search of Experimental Evidence for Secondary Antisemitism. Meta-Psychology, 3.

Bilewicz, M. (2007). O pożytkach z teorii średniego zasięgu. Psychologia Społeczna, 2(3-4), 262-265.

Moduł II:

Zajęcia 3 i 4

Thaler, R. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

Moduł III:

Zajęcia 5

Conway, C. C., Forbes, M. K., Forbush, K. T., Fried, E. I., Hallquist, M. N., Kotov, R., ...Eaton, N. R. (2019). A hierarchical taxonomy of psychopathology can transform mental health research. Perspectives on psychological science, 14(3), 419-436.

Cuthbert, B. N. (2022). Research Domain Criteria: toward future psychiatric nosologies. Dialogues in clinical neuroscience, 17:1, 89-97.

Garber, J., Bradshaw, C. P. (2020). Developmental psychopathology and the research domain criteria: Friend or foe?. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 49(3), 341-352.

Ruggero, C. J., Kotov, R., Hopwood, C. J., First, M., Clark, L. A., Skodol, A. E., ... Zimmermann, J. (2019). Integrating the Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) into clinical practice. Journal of consulting and clinical psychology, 87(12), 1069.

Zajęcia 6

Achenbach, T. M., Ivanova, M. Y., Rescorla, L. A., Turner, L. V., Althoff, R. R. (2016). Internalizing/externalizing problems: Review and recommendations for clinical and research applications. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(8), 647-656.

Compas, B. E., Gruhn, M , Bettis, A. H. (2017). Risk and resilience in child and adolescent psychopathology. Child and Adolescent Psychopathology, 3rd Edition, 113-143

Masten, A. S., Lucke, C. M., Nelson, K. M., & Stallworthy, I. C. (2021). Resilience in development and psychopathology: multisystem perspectives. Annual Review of Clinical Psychology, 17, 521-549.

Moduł IV:

Zajęcia 7

Paterson, S.J., Parish-Morris, J., Hirsh-Pasek, K., Michnick Golinkoff, R., (2016). Considering Development in Developmental Disorders, Journal of Cognition and Development, 17:4, 568-583, DOI: 10.1080/15248372.2016.1200047

Happe, F., Frith, U. (2014). Annual Research Review: Towards a developmental

neuroscience of atypical social cognition, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55 (6), 553–577.

Literatura dodatkowa:

van’t Hooft,J., van der Lee, J.H., Opmeer, B.C., Aarnoudse-Moens, C.S.H., Leenders, A.G.E., Mol, B.W.J., de Haan, T.R. (2015). Predicting developmental outcomes in premature infants by term equivalent MRI: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews (2015) 4:71, DOI 10.1186/s13643-015-0058-7

Zajęcia 8

Flameling, L. J., & Mesman, J. (2022). Using video observation in the family context: the association between camera-related behaviors and parental sensitivity. Infancy, 27(1), 115-134. doi:10.1111/infa.12439

Hartman, S., Belsky, J. (2018). Prenatal programming of postnatal plasticity revisited—and extended. Development and Psychopathology, 30, 825–842; doi:10.1017/S0954579418000548

Literatura dodatkowa:

McClelland, M.M., Geldhof, G. J., Cameron, C. E., Wanless, S. B. (2015). Development and Self-Regulation. Handbook of Child Psychology and Developmental Science, 7th ed., vol. 1. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2015, pp. 1 - 43.

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach: obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach, w przypadku pojedynczej nieobecności indywidualną decyzję o innej formie zaliczenia danych zajęć podejmuje prowadzący; czytanie zadanych tekstów, aktywny udział w dyskusjach

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): obecność, aktywna praca na zajęciach

metody weryfikacji efektów uczenia się: aktywność uczestników seminarium, odpowiedzi na pytania, ocena pracy na zajęciach

Metody weryfikacji efektów uczenia się: aktywność uczestników seminarium, odpowiedzi na pytania, ocena pracy na zajęciach.

Kryteria oceniania: obecność i aktywność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kmita
Prowadzący grup: Michał Bilewicz, Małgorzata Gambin, Grażyna Kmita, Marcin Rzeszutek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

16-godzinne seminarium,

stosowane metody dydaktyczne: krótkie wykłady interaktywne, dyskusja, praca grupowa i samodzielna w trakcie zajęć i między zajęciami, analiza przykładów

Pełny opis:

Celem seminarium jest dostarczenie doktorantom zaawansowanej wiedzy na temat wybranych, współczesnych kierunków rozwoju psychologii jako nauki oraz dyskusja nad przełomowymi tekstami naukowymi i badaniami. Program obejmować będzie cztery moduły (po dwa zajęcia), każdy poświęcony zagadnieniom z innego obszaru badań i rozważań teoretycznych. Doktoranci będą zaproszeni do aktywnego udziału w dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.

Program zajęć na rok akademicki 2023/ 2024 (zajęcia rozpoczynają się od 17.10.2023):

Moduł I: prowadzący - dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW

1. Humans as motivated lay anthropologists. What is "humanity"? - 17.10.2023

2. Re-thinking political, geographical and cultural context in psychological research. – 24.10.2023

Moduł II: prowadzący - dr hab. Marcin Rzeszutek, prof. UW

3. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 1. – 14.11.2023

4. Wprowadzenie do ekonomii behawioralnej – cz. 2. – 21.11.2023

Moduł III: prowadząca - dr hab. Małgorzata Gambin. prof.

5. Nowe podejścia do klinicznej diagnozy psychologicznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Implikacje dla dalszych badań i praktyki klinicznej – 09.01.2024

6. Czynniki ryzyka i czynniki ochronne dla zaburzeń internalizacyjnych

i eksternalizacyjnych u dzieci i młodzieży. Wyzwania i przyszłe kierunki badań – 16.01.2024

Moduł IV: prowadząca - dr hab. Grażyna Kmita, prof. UW.

7. Co badania nad rozwojem atypowym wnoszą do rozumienia ludzkiej psychiki? - 23.01.2024

8. Rozwój typowy i atypowy: jak stworzyć pomost pomiędzy podejściem neuropoznawczym a społeczno-relacyjnym? – 30.01.2024

Literatura:

Moduł I:

Zajęcia 1:

Mikołajczak, M., & Bilewicz, M. (2015). Foetus or child? Abortion discourse and attributions of humanness. British Journal of Social Psychology, 54(3), 500-518.

Bilewicz, M., Imhoff, R., & Drogosz, M. (2011). The humanity of what we eat: Conceptions of human uniqueness among vegetarians and omnivores. European Journal of Social Psychology, 41(2), 201-209.

Rothgerber, H. (2020). Meat-related cognitive dissonance: A conceptual framework for understanding how meat eaters reduce negative arousal from eating animals. Appetite, 146, 104511.

Zajęcia 2:

Gergen, K. J. (1973). Social psychology as history. Journal of personality and social psychology, 26(2), 309.

Imhoff, R., & Messer, M. (2019). In search of Experimental Evidence for Secondary Antisemitism. Meta-Psychology, 3.

Bilewicz, M. (2007). O pożytkach z teorii średniego zasięgu. Psychologia Społeczna, 2(3-4), 262-265.

Moduł II:

Zajęcia 3 i 4

Thaler, R. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Wydawnictwo Media i Rodzina.

Moduł III:

Zajęcia 5

Conway, C. C., Forbes, M. K., Forbush, K. T., Fried, E. I., Hallquist, M. N., Kotov, R., ...Eaton, N. R. (2019). A hierarchical taxonomy of psychopathology can transform mental health research. Perspectives on psychological science, 14(3), 419-436.

Cuthbert, B. N. (2022). Research Domain Criteria: toward future psychiatric nosologies. Dialogues in clinical neuroscience, 17:1, 89-97.

Garber, J., Bradshaw, C. P. (2020). Developmental psychopathology and the research domain criteria: Friend or foe?. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 49(3), 341-352.

Ruggero, C. J., Kotov, R., Hopwood, C. J., First, M., Clark, L. A., Skodol, A. E., ... Zimmermann, J. (2019). Integrating the Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) into clinical practice. Journal of consulting and clinical psychology, 87(12), 1069.

Zajęcia 6

Achenbach, T. M., Ivanova, M. Y., Rescorla, L. A., Turner, L. V., Althoff, R. R. (2016). Internalizing/externalizing problems: Review and recommendations for clinical and research applications. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(8), 647-656.

Compas, B. E., Gruhn, M , Bettis, A. H. (2017). Risk and resilience in child and adolescent psychopathology. Child and Adolescent Psychopathology, 3rd Edition, 113-143

Masten, A. S., Lucke, C. M., Nelson, K. M., & Stallworthy, I. C. (2021). Resilience in development and psychopathology: multisystem perspectives. Annual Review of Clinical Psychology, 17, 521-549.

Moduł IV:

Zajęcia 7

Paterson, S.J., Parish-Morris, J., Hirsh-Pasek, K., Michnick Golinkoff, R., (2016). Considering Development in Developmental Disorders, Journal of Cognition and Development, 17:4, 568-583, DOI: 10.1080/15248372.2016.1200047

Happe, F., Frith, U. (2014). Annual Research Review: Towards a developmental

neuroscience of atypical social cognition, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55 (6), 553–577.

Literatura dodatkowa:

van’t Hooft,J., van der Lee, J.H., Opmeer, B.C., Aarnoudse-Moens, C.S.H., Leenders, A.G.E., Mol, B.W.J., de Haan, T.R. (2015). Predicting developmental outcomes in premature infants by term equivalent MRI: systematic review and meta-analysis. Systematic Reviews (2015) 4:71, DOI 10.1186/s13643-015-0058-7

Zajęcia 8

Flameling, L. J., & Mesman, J. (2022). Using video observation in the family context: the association between camera-related behaviors and parental sensitivity. Infancy, 27(1), 115-134. doi:10.1111/infa.12439

Hartman, S., Belsky, J. (2018). Prenatal programming of postnatal plasticity revisited—and extended. Development and Psychopathology, 30, 825–842; doi:10.1017/S0954579418000548

Literatura dodatkowa:

McClelland, M.M., Geldhof, G. J., Cameron, C. E., Wanless, S. B. (2015). Development and Self-Regulation. Handbook of Child Psychology and Developmental Science, 7th ed., vol. 1. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2015, pp. 1 - 43.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)